О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                              06.03.2009г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на шести март две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 178 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.45, ал.3 от ЗМСМА, вр. с чл.149, ал.5 от АПК.

Образувано е по жалба на инж.П.Г.З. – кмет на Община Поморие против Решение на Общински съвет – Поморие № 938/24.09.2007г., обективирано в протокол № 43/24.09.2007г. от редовното му заседание със следното съдържание:

„На осн. чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, вр. с чл.62, ал.2, чл.113 и сл. от ТЗ, вр. с чл.51 и чл.54 от ЗОС:

1. Преобразува общинско предприятие „Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” – гр.Поморие в „Поморийски пазари, тържища и стопа нски дейности” ЕООД – гр.Поморие със 100 % общинско имущество със седалище и адрес на управление в гр.Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а.

2. Дружеството се образува за неопределено време.

3. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв., разпределени на 500 дяла по 10 лв. на всеки един. Формирането му да стане във вид на парична вноска от Община Поморие или преобразуваното Общинско предприятие “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” – гр.Поморие.

4. Определя предмет на дейност на дружеството:

4.1. Стопанисване, поддържане и управление на пазари, микропазари, тържища, търговски зони, РИЕ, както и предоставеното за стопанисване и управление общинско движимо и недвижимо имущество.

4.2. Организиране и извършване на услуги в областта на наемането, поддръжката, ремонта, строителството или реконструкцията на общински пазари, тържища и други общински имоти;

4.3 Осъществяване на ремонтно-възстановителна дейност, благоустрояване и довършителни работи, както и свързаните с тях производства и услуги;

4.4. Маркетингови и пазарни проучвания, търговски сделки с всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество;

4.5. Разкриване и експлоатация на магазини и пазари за плодове, зеленчуци и други хранителни и нехранителни стоки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, складови и лицензионни сделки, стоков контрол;

4.6. Събиране на наеми, такси и други приходи;

4.7. Всякакви сделки, допустими по Търговския закон.

5. Предоставя на дружеството за стопанисване и управление ползваните към 30.06.2007г.:

5.1. Микропазар ”Хлебозавода” – сграда и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.93, УПИ ІІІ.

5.2. Търговски комплекс (бивш медицински пансионат) - частите, които не се ползват от Бюро по труда и Социални грижи в т.ч. и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.73, УПИ Х.

5.3. Търговски комплекс (бивш супермаркет в кв.Св.Георги) - без частта на разливочна към детска млечна кухня в т.ч. и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.150, УПИ ІХ.

5.4. Централен пазар (бивш ресторант Солници) - в т.ч. и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.257, УПИ І.

5.5. Сграда – офис – гр.Каблешково – в т.ч. прилежащ терен.

6. Предоставя на дружеството за стопанисване и управление ползваните към 30.06.2007г.:

6.1. Компютри, транспортни средства и оборудване в размер на 25 574,77 лв.

6.2. Стопански инвентар и други ДМА – 2628 лв.

6.3. Задбалансови активи в размер на 47 432,36 лв.

7. Предоставя на дружеството за стопанисване и управление търговски зони съгласно Решение № 238(05.10.2001г., като временните и новосъгласуваните зони съгласно Решение № 55/25.04.2000г.  на Общински съвет - гр.Поморие на територията на община Поморие съгласно чл.56 от ЗУТ в т.ч. и Микропазари – гр.Каблешково.

8. Предоставя на дружеството за стопанисване и управление терени и обекти, разположени на РИЕ на територията на община Поморие съгласно чл.56 от ЗУТ.

9. Избира за управител на “Поморийски пазари, тържища и стопанска дейност” ЕООД – гр.Поморие инж.ик.К.Г.Н. с ЕГН: ********** и възлага на Председателя на Общински съвет – гр.Поморие или Кмета на Общината в 7-дневен срок от вземане на настоящото решение да сключи договор за управление на дружеството с него.

10. Определя възнаграждение на Управителя в размер на три средни брутни работни заплати в дружеството.

11. Задължава управителя на дружеството в срок от 10 дни да предприеме всички необходими действия по вписването му в търговския регистър на БОС.

12. Общински съвет – Поморие приема устава на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество с направените корекции от комисията по общинска собственост, който е неразделна част от настоящото решение.

13. Архива на ОП”Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” – гр.Поморие се приема за съхраняване от “Поморийски пазари, тържища и стопанска дейност” ЕООД – гр.Поморие съгласно Закона за държавния архив.

В сезиращата жалбата се твърди, че решението на Общински съвет – гр.Поморие съставлява индивидуален административен акт по организация и стопанисване на общинско имущество и е постановен в противоречие с разпоредбите на чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС; чл.12, ал.2 от ЗОС и чл. 4 и чл.8 от Наредба за оценка на имуществото на държавните и общински предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество (ДВ, бр.78/1991г., изм. и доп. ДВ, бр.12/1996г.). Инвокира се оплакване за нарушена процедура по оценяване на имотите, предоставени за стопанисване и управление на дружеството и се иска се от съда да прогласи нищожност на обжалвания акт.

След като прецени твърденията на страната и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира, че оспорването е процесуално недопустимо.

Решение № 938/24.09.2007г. е произнесено на заседание на Общинския съвет – гр.Поморие, проведено на 24.09.2007г. Съдът е сезиран с искане за програсяване на нищожност вх.№ 1060/12.02.2009г. По делото е извършена проверка в деловодството на Административен съд – гр.Бургас, при която се констатира, че процесният административен акт е бил предмет на обжалване по АХД № 1194/2007г. Оспорването е инициирано и проведено от Н.Т.К. – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Поморие, М.С.М. – директор на ОП „Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища”, Окръжна прокуратура – гр.Бургас и Областен управител на област с административен център – гр.Бургас. С определение № 2762/05.12.2008г. жалбите са оставени без разглеждане, а производството е прекратено. Първоинстанционният съдебен акт е оставен в сила с определение № 1653/06.02.2009г., произнесено по АХД № 939/2009г. на ВАС. В мотивната част на окончателния акт са изложени съображения, че „при постановяване на процесното решение Общинският съвет е упражнил правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество с общинско имущество, поради което приетият в това му качество акт не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност”.

Правото на оспорване е потестативно публично право, на което съответства задължението на съда да разгледа и разреши заявения пред него спорен предмет. Това задължение не възниква в случаите, когато се констатира наличие на препятстващи допустимостта юридически факти – процесуални пречки. Такъв е случаят, когато е проведено оспорване срещу властнически акт и с влязло в сила определение съдът се е произнесъл, че волеизявлението не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК - аргумент от разпоредбата на чл.299, ал.1 от ГПК, вр. с чл.159, ал.1, т.6 от АПК.

В конкретния казус решението на Общински съвет - Поморие е било предмет на обжалване по АХД № 1194/2007г. по описа на Административен съд – гр.Бургас и правото да се разгледат заявените в сезиращото искане основания за нищожност е преклудирано с влязъл в сила съдебен акт – определение № 2762/05.12.2008г. Да се приеме обратното на това разбиране означава да се пререши спорното право, което е недопустимо. За разлика от гражданския процес, в който прекратителният акт не съставлява пречка за последващо предявяване на исковата претенция, в административния процес произнасянето по допустимостта на производството, в това число и относно квалификацията на атакувания акт преклудира субективното преобразуващо право на жалба. В този смисъл е практиката на ВАС, обективирана в определение № 6961/03.07.2007г. по АХД № 5867/2007г. и определение № 1898/19.02.2008г. по АХД № 1603/2008г.

Предвид гореизложеното, искането следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати.

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, седми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на инж.П.Г.З. – кмет на Община Поморие да се обяви нищожността на решение № 938/24.09.2007г., прието от Общински съвет – гр.Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 178/2009г. по описа на Административен съд– гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….