ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  юни                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1789 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. и ю.к.К-Г, надлежно упълномощени по делото.

 

Явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Д.Л..

 

  СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

       СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№6080/10.06.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК, вр с чл.144 АПК.

 

СНЕМА самоличност  на вещото лице, както следва:

Д.В.Л.- 64 години, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         Вещо лице Л.-  Представила съм заключение в срок, което поддържам.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- На стр.№7 от заключението посочвате,  че в продукта се съдържат наситени въглеводороди, ароматни  въглеводороди, полярни съединения   и асфалтени. На база на кои точно  лабораторни  анализи правите извода за съдържанието на тези групи?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. – Изводът  за това какви групи въглеводороди  се съдържат съм направила на база начина на разделяне и групите или части от продукта изолиран  със съответния  разтворител  по метода ASTM 2549. За четвъртата  група–асфалтените, тъй като в стандарта  не е регламентирано съм приложила метода  ASTM 6560.Защо беше необходимо  асфалтените  да бъдат  изолирани, за да се определи груповия въглеводороден, търсихме аналогия със стандарт  ASTM 2007,  който първоначално беше допуснат. В този  стандарт се регламентира предварително  отделяне  на   асфалтените.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. -Можете ли да кажете  за какви въглеводородни фракции  е приложим метода ASTM 2549 и приложим ли е за процесния продукт, ако не се използва в съчетание с  метода ASTM 6560, който също  е приложен за продукта?

 ВЪПРОС НА Ю.К.Т.– Възразявам на въпроса, съгласно ASTM 2549  не е предвидено отделяне на асфалтени по др. стандратн метод.В стандарт  ASTM 2549  ясно и точно са конкретизирани  действията и как следва да се рапортува резултата.

         ВЪПРОС НА Ю.К.М.- В тази връзка  задавам въпроса,  тъй като метод ASTM 2549   е приложен в комбинация с ASTM 6560  дали и принципно приложим   към продукта?

 Ю.К.И.- Заявявам, че няма как дружеството да знае какъв е обхвата   на метода след като  същия е предложен  по делото от  вещото лице.Това е необходимо  с оглед изясняване на обстоятелствата  по самото дело.Считам, че въпроса е допустим.

Съдът намира,   че въпроса е допустим  и дава възможност на  вещото лице Л. да отговори на него.

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. - В обхвата на ASTM2549   е регламентирано,  че той  се прилага за нефтени фракции, чийто край е кипене е до 538 градуса. Предвид на факта, че процесният  продукт  е нефтена  фракция – мазут получен,  след като остатък  на края на кипене надвишава  538 градуса,   именно в тази част, който кипи над 538 градуса са  концентрирани  асфалтените  съответно   това беше третия мотив,  заради който  предложих пробата да бъде предварително отделена  по метод ASTM 6560.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - Може ла да се направи извода, че ASTM 2549    се прилага  за продукта, който има по- ниска крайна точка на кипене от процесния  продукт.

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. -  Точно така е регламентиран  в обхвата  на стандарта. Друг  мотив за отстраняването им е,  че ако не бъдат отделени, тъй като са най-тежка част на процесния продукт биха задръстили колоната.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- Кои групи въглеводороди от четирите изброени от Вас на стр.№ 7 представляват ароматни  съставки и кои не са? Има ли такива които могат  да се определят  като съдържащи ароматно  и неароматно  ядро?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. - Да разгледаме от а) до г) групите  - от гледна  точка дали съдържат ароматно  ядро или не. Първата група въглеводороди, която се елюира  с нормален  пентан, това е  групата  на парафино- нафтеновите или наситените  въглеводороди. В сруктурата  на тези  въглеводороди не се съдържа ароматно  ядро така, че тази група въглеводороди не може да бъде  отнесена  към ароматните  съставки. Ароматните въглеводороди,  които се елюират с разтворител диетилов  етер  съдържат ароматно  ядро и си причисляват към ароматните съставки. За последната подточка г)  групата на асфалтените,  те съдържат поликондензирана ароматна  структара и се причисляват към ароматните  съставки. Групата на полярните съединения,  това са въглеводороди,  които съдържат в структурата си  и хетероатоми – сяра, азот  и кислород,   които  са включени   в   групи,  които придават полярност, за това са наречени полярни съединения. В структурата на молекулите  на полярните съединения   са установени такива, които съдържат ароматно  ядро в  молекулите си, но от последните научни изследвания и  разработки,  които съм цитирала,  както и подробната информация  отразена в заключението се  вижда, че между полярните  има такива които не съдържат ароматно  ядро в молекулата и те не могат да бъдат отнесена в групата на ароматните съставки.Това хвърля нова светлина  в химизма  на тези съединения. Най вече, за това дали съдържат ароматно  ядро или не съдържат  ароматно ядро.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - В протоколът   за анализ  по метод ASTM2549  са рапортувани  ароматна  фракция и неароматна фракция- какви разтворители са използвани?.

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. –Съгласно изискванията  на метод ASTM2549 крайните резултати  се  рапортуват като две големи групи  фракции- неароматна   и ароматна   фракция. Неароматната  се елюира с н- пентан. Ароматната фракция се рапортува като сума  от фракция елиюрана с диетилов етер,  съгласно  характера на този разтворител,  съдържат ароматни въглеводороди, т.е диетиловия етер извлича ароматни въглеводороди. Към тази фракция се причисляват и полярните съединения които са елюирани  със  сборния разтворител - хлороформ и етилов алкохол,  по равни части. Съвсем бегло за принципа за разделяне  на съставящите ги  компоненти  по различен критерий съм дала информация  на стр.№3. Видно,  че при пропускане през колоната с посочените  адсорбенти и използване на подходящ разтворител вече фракцията се разделя на наситени, ароматни и полярни, като  асфалтените са предварително  отделени. За наситените  се отделят с разтворител  н-пентан, ароматните  с диетилов етер,  за полярните съединения са използвани два разтворителя, единия  от който е толуол и  е типичен ароматен  разтворител, а втория  разтворител е  етилов алкохол, който  е типичен полярен разтворител, който извлича  полярни съединения,  но нямащи ароматно ядро. Така на базата на подходящ  подбор на разтворители  и  съответния  адсорбент може да бъде разделени на по-тесни фракции и те се елюират с подобни  разтворители т.е.  подобните  с подобни. Ароматни  с ароматни,  полярните с двойния разтворител.

   ВЪПРОС НА Ю.К.М. - По отношение  на разтворителите   - толуол и етилов алкохол?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. - В случая  са използвани за елюиране  на полярните съединения .

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - Може ли да се направи извода, че етиловия  алкохол  извлича тази част, която няма ароматно  ядро?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. - Точно така,  етиловия алкохол   е наситен разтворител и той ще извлече наситените въглеводороди, наситените  въглеводороди не са ароматни и нямат в структурата си  ароматно  ядро.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - Тези въглеводороди,  които са извлечени с етиловия алкохол към коя фракция  са?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. - По начина, по който се провежда разделянето  по метод ASTM2549  полярните съединения   допълнително  са разделени на такава част, която  съдържа ароматно или не съдържа ароматно  ядро  и се рапортуват в състава на ароматната  фракция.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - Това означава ли,  че в така  рапортуваната ароматна  фракция в протокол №2079/13.04.2016 г. на практика се съдържат неароматни  съставки?

Ю.К.Т.- Възразявам,  вещото лице  отговори, че тя не е определила  ароматни  съставки. Съставки , фракции или въглеводороди.

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. -  Съгласно   метод ASTM2549  се рапортуват   две фракции-неароматна   фракция съдържаща  наситени или парафино-нафтеновите. В така рапортуваната ароматна фракция в стандарта са включени частта,  която е елюирана с ароматен разтворител,   в случая с диетилов етер  и в другата  част като полярни съдения, които   не притежават  ароматно  ядро т.е.нямат ароматен  характер, така е прието да се рапортува в стандарта,  като сума. Една част от тях имат ароматен  характер,  а друга  не.  Но така проведено изследването не са разделени,  а се рапортува в общата смес на ароматната фракция.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. -  Може ли да разясните има ли разлика между фракция и съставки?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. - Понятието  фракция е много широко застъпено и включва смес от въглеводороди с определени   температурни  граници на кипене. Така например известна и по-широко разпространена е  бензиновата  фракция, те имат точно определени начало и край на кипене,  но в тази смес от въглеводороди се съдържат  различни въглеводороди  според техния строеж. Може да се съдържат  парафино-нафтенови,  ароматни структури и олефинови. Според структурата на молекулата въглеводороди,  които са включени  в понятието фракция може да се разделят. В мазута групите въглеводороди, които имах  за цел да определя  и да дефинирам груповия въглеводороден състав бяха тези четири  основни вида, посочени на стр.№7 от заключението. Най-широкото  понятия е фракция от гледна  точка на  структурата. Критерий за разделяне е  структурата на въглеводородите, ако обаче искаме да ги разделим дали съдържат  в структурата  си ароматно  ядро или несъдържат  ароматно  ядро, тогава  вече трябва да определим    коя от тези групи   има ароматно  ядро в молекулата си.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - На база на лабораторните анализи  можете ли да кажете  кои съставки преобладават – ароматни  или неароматни?

ВЕЩО ЛИЦЕ Л. – Такава  задача не ми беше поставена. Имах задача да определя  за груповия въглеводороден  и елементен  състав и  да дам заключение дали  е еднакъв с качествения състав на продуктите, получени при първичната дестилация  на високопемпературните каменовъглени катрани. Подробна информация  сам дала за този тип продукти, а именно  за високо- кипящи фракция съм дала в приложение №1  в предходната експертиза по настоящето дело,  а  като окончателен  отговор може да се даде  в заключението,  за количеството, но  с помощта на тези методи не бих могла да кажа най- вече заради факта, че полярните съединения  не са отделени, а са дадени  като сума,  включващи ароматни  и  такива, които нямат ароматно   ядро в молекулата си. За това  дали имат ароматен  характер  или нямат такъв са необходими допълнителни  методи за изпитване.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. –Коя от двете позиции- 2707 или 2710 описва най -специфично продукта от КН. В тази връзка  кое   е водещо  нефтения произход или съдържанието  на ароматни  съставки.

Ю.К.К-Г- Това е правен въпрос, по  който  съда  следва да се произнесе. 

Ю.К.М.- Моля да се допусне  въпроса

Ю.К.И.- Въпросът  не е правен, той би бил правен, ако касае тарифно класиране. Касае се  към коя група следва  да бъде  отнесен, още повече, че именно вещото лице е анализирало продукта.Към коя  група?

Ю.К.Т.- Това е позиция,  2707 или 2710 е позиция.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - На база на всички резултати  от изпитване но продукта  бих могла да кажа, че  по характеристика продукта може да се опише като нефтена фракция, т.е. фракция от нефтен произход,  получена при  остатък след атмосферната дестилация на нефта до 360 градуса и предназначение, използван  в процесите на дълбочинно преработване на тежки нефтени фракции. Това е най-специфичното  характеризиране  на продукта. От гледна   точка на качествения  състав- вече съм сравнявала  какъв  е качествения състав  на процесния  продукт с качествения състав на посочените  нефтени фракции.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. – В   първото  си заключение казвате в отговор  на въпроса  за  метода използван  от митническата лаборатория,  че същия е  некоректен,  доколкото определя   съотношението  на ароматни   към неароматни въглеводороди, а в заглавието си определя  съотношението  на ароматни  и неароматни  съставки. Вие твърдите, че същия   е некоректен. В този метод ASTM2549, казахте  преди малко като краен резултат дава съотношението  между ароматни  и неароматни  фракции,  като ароматните  фракции не са идентични  с ароматни  или неароматни въглеводороди. Може ли  да кажете   използвания метод  дава ли достоверна и коректна информация  за съотношението на ароматни и  неароматни съставки, след като  извършихте  анализ  на същия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В отговор  на предходния  въпрос  коментирах,  че окончателното  определяне на групите въглеводороди    съдържащи  ароматни въглеводороди  само с този метод не би могло да се даде като количество, поради факта,  че полярните съединения  като група   не се отделят и само с този анализ  не може да бъде определено .

Ю.К.И. - Нямам  повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. - Вие заявихте, че този метод е неприложим  за продукта, как след като този метод е неприложим Вие сте извършили  изследване в SGS лабораторията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Аз споменах какъв е обхвата  на стандарта,  там е регламентирано,   че се  анализират  нефтени  фракции. Намерила  съм допирни точки с метода ASTM 2007,  но факта, че има регламентиран  край на кипене,  процесния  продукт  мазут е по-висок съм преценила, че ако  деасфалтизирам  пробата,  така ще се свали края на кипене и може да се приложи и метод ASTM 2007. Нефтопродуктите,  които съдържат асфалтени  повече от 0.1 % трябва да бъдат деасфалтизирани  и след това разделени по метода ASTM2549.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Изводът, който Вие правите,  че метода   е неприложим, но след деасфалтизация може да се приложи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. -  Да, аз вече казах  и други мотиви, че трябва де се отделят предварително   асфалтените и  най-общо търсим аналогия с другия стандарт  ASTM 2007  и регламентирания  край на кипене. Това ми даде основание да посоча метода,  така както е отразено в експертизата,  предварително деасфалтизиране  и след това прилагане на ASTM2549.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. - Променят ли се физико-химическите   качества на продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Физико-химическите  качества не могат да се променят.Тука има отделяне  на една група въглеводороди.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. –Вие присъствахте ли при извършването  на анализите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, присъставала съм на всички изпитвания.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Вие ли възложихте предварително   отделяне на асфалтените. Въпроса  задавам  във връзка с начина на извършване на анализа. Съдът  е допуснал да се извърши до анализ по конкретен  метод    и същия  следва  да се прилага така, както  е предвиден.Съгласно  този метод  няма отделяне на асфалтените. Вещото лице или SGS лабораторията сама по себе си е допуснала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. -  Определила съм аз, на база на екпертните  си знания. Заявката съм дала аз, като предварително  съм заявила,  че пробата  ще бъде деасфалтизирана по метод  ASTM 6560 и след това да бъда  отделени групите въглеводороди  по ASTM 2549. Търсила съм аналогия  и съм намерила  в начина на прилагане,  но с условия пробата предварително  да бъде деасфалтизирана.

Ю.К.И. -  Ние сме  в административно производство и   вещото лице е длъжно да се съобрази  със задачата, поставена  от съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Това не е грешка, аз съм  се позовала на моите знания,  търсила  съм аналогия със стандарт ASTM 2007. Дала съм предварително заявка да се деасфалтизира.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г.- Моят въпрос е,  след като се извърши деасфалтизация  на този продукта се получава друг  продукт,  който бива подложен  на анализ по  метода  ASTM 2549, това не е процесния  продукт,  който е подложен   на анализ от МЛ, същия продукт  ли е това след деасфалтизация?

Ю.К.Т. - След като  вече е подложен на разделяне  пробите вече са различни!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Това не   е друг  продукт.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г. - Биха ли били други резултатите, ако не беше извършена  тази деасфалтизация?

Ю.К И.- Възразявам.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г. - Не е предвидено  по метода.Лабораторията, която е   извършила  изследване по този  метод, в обхвата на акредитация  попада ли този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. -  За този тип продукти стандарта   ASTM 2549 не е  включен в обхвата на акредитация в нито една лаборатория  за тежки нефтени  продукти.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г. -  Във връзка с отговорите, че полярните съединения   съдържат ароматни  и неароматни  въглеводороди,  извършен  ли е анализ или това е базирано само на научни разработки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - За тежките  нефтени  фракции  в последните години се работи много за техния химизъм  и структура. Резултатите от научните  изследвания установяват,  че една част от полярните съд не съдържат ароматно  ядро  в молекулата. Това е на база научни изследвания

Ю.К.К-Г -  На база хипотези!

Ю.К.М.- Задачата беше да се определят   групите въглеводороди. В момента с задават въпроси,  които не касаят  задачите към вещото лице

Ю.К. И. - Изслушването на вещото лице има за цел да доизясни заключението.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. – Продуктът,  който  сте  изследвали при отделяне  на асфалтените   еднакъв ли е с продукта в митническата лабораторна експертиза, предвид  това, че там няма отделяне на асфалтени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. -Да, продуктът  е един и същ-мазут, получен при първична  дестилация на нефт.Това е един и същи продукт.

ВЪПРОС НА СЪДА- Може ли различните методи да променят    характеристиките.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - При хроматографското  разделяне не се променя химичния   състав на продукта.Продуктът   е един и същ, химически не  е променен.

     Ю.К.Т. - Оспорвам заключението  на вещото лице.

Ю.К.К-Г –Моля, да не се кредитира  заключението на вещото лице Л.. На първо място  изследванията  са извършени  в лаборатория,  в  която  акредитацията на този метод  не е включен.На второ място заключението представлява теоретични разработки,  използваните  източници  са   описани като приложение в експертизата  и самото заключение не се базира на конкретни изследвания, изследвания,   касаещи  полярните съединения. Освен това експертизата а не  е изготвена в нейната цялост, тъй като  вещото лице не е отговорило  на поставения от нас въпрос с молба вх.№ 1345 от 09.02.2015 година, за която сме внесли депозит от 50.00 лева

         Ю.К. И. - Не възразяваме вещото лице да отговори на въпроса.

Ю.К.М.- Вещото лице заяви, че  няма лаборатория,  която да има акредитация. Във връзка с твърдението,  че заключението  се базира на теоретични  разработки,   видно от приложените протоколи  вещото лице  е извършило  редица лабораторни  анализи  и те са основание  за изводите.

Ю.К.И.- Твърдяната необоснованост  на експертизата от страна на ответника,  доколкото не се твърдят  нито едно от основанията  в ГПК или АПК  не е основание за неприемане на заключението.

         Съдът  след  изслушването  на вещото лице изготвило допълнителната съдебно-химическа експертиза и имайки предвид  и изразените становища на процесуалните  представител на страните  съда намира, че същото е непълно, тъй като  не е отговорено  на  въпроса, поставен от ответната страна, формулиран в писмена молба вх.№1345/09.02.2015 г. на стр.№267 и стр.№ 268 от делото.

Предвид,  че делото не е изяснено от фактическа  страна съдът

                                     

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА възможност на вещото лице Д.Л. да отговори на посочения  от ответната въпрос,  формулиран в писмена молба вх.№1345/09.02.2015 г. на стр.№267 и стр.№ 268 от делото като представи заключението  седем дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

Ю.К.М. – Представям  доказателства - моля да приемете  анекс №1 към банкова гаранция от 2015 година, за сведение, за обезпечаване на вземания,  начислени с обжалваното решение, във връзка  с определение на съда от м.март 2015 година.Представям  за сведение  документи за анализ на високотемпературен катран,  които  анализи   бяха извършени по аналогично дело, потвърждаващи  извода  изслушан в заключението по дн.с.з.Представям  молба с опис на допълнително  направени разноски с  приложени  документи.

Ю.К.К-Г - По отношение  на банковата гаранция не възразявам да се приеме. По отношение протоколите от изпитване на  високотемпературен катран считам, че  се неотносими.

Съдът намира за основателно искането на  процесуалния представител   на  жалбоподателя за приемане  на  анекс № 1 към банкова гаранция изх.№09-11-58-111190/10.12.2015  година,  породи което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и  ПРИЛАГА  по делото  заверено копие Анекс № 1 към банкова гаранция изх.№09-11-58-111190/10.12.2015  година.

Съдът намира за неоснователно искането за прилагане по делото на   протоколи за изпитване анализ на високотемпературен катран  като неотносим пряко е непосредствено към предмета за разглеждане към настоящето производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането  за прилагане по настоящето  дело на протоколи за изпитване анализ на високотемпературен катран. 

  Ю.К.К-Г -  Моля да се произнесе по молбата за допълнителни  задачи.

  Ю.К.М. – Считам, че искането за допълнителни  задачи  е неоснователно. Вещото лице заяви,  че въз основа на  методите за анализ не можете  да се  определи,  кое е преобладаващо ароматните  или неароматни съставки. Считам, че е абсолютно  неоснователно  да се допуска,  тъй като към настоящия  момент представителите на ответната страна  се позовават на МЛЕ и едва в поредното съдебно  заседание  желаят да  се извърши повторен анализ. В случай,  че бъде допуснато  моля вещото лице да отговори  дали има представителна или годна проба. Тъй като видно от протоколите,  двете бутилки от пробата вече са отворени и на практика са извършени анализи с топлинна обработка  на пробите. Моля  вещото лице  да отговори дали остатъка  е  годна проба за анализ.

Ю.К.И.- Считам, че направеното искане за допълнителна  съдебно-химическа експертиза е допустимо,  но неотносимо по делото. Доколкото се изисква повторен  анализ  извършен  от МЛ,  в практиката на СЕС и ВАС изрично е установено,  че  метод Приложение  А е некоректен  и повторно   анализиране  на продукта. Това ще води до шиканиране на процеса.Считам, че направеното  искане за допълнителна СХЕ  е неотносим.

Ю.К.К-Г - Ние искаме  вещото лице да  посочи,   че има метод  и едва ако няма такъв метод,  тогава да се приложи метод  по приложение А, за да се установи съотношение между ароматни  и неароматни  съставки.

Ю.К. Т.- Поддържам  въпросите  по молбата в предходното  съдебно заседание. По възражението на ответната страна за представителност на пробите,  неясно как  дружеството жалбоподател  счита,  че пробите не са представителни, след като същото това дружество на база на взети  проби, които  са предадени на вещото  лице,  което е имало задължение да ги представи  на контролните  лаборатории и при изслушването днес вещото лице отговори, че при отделянето  на асфалтените  температурата   не оказва влияние. Видите  ли твърдението на  процесуалните представители беше точно такова, че пробата не  е представителна, защото тя е претърпяла  термична обработка.

 

Съдът намира за неоснователно  искането за назначаване на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която  да отговори на поставени въпроси с писмена молба по делото от процесуалните  представител на ответната страна поради  това, че в изявлението на вещото лице Л. в днешното съдебно заседания относно изготвеното заключение, същата  обосновава аргументите,  които  са я мотивирали да изготви  заключението  по посочения от нея и в заключението начин. Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на ответника  за поставяне на допълнителни  задачи,  формулирани в молба на стр.№421  от делото.

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа страна предвид необходимостта вещото лице да отговори на въпроса, поставен от ответната страна, формулиран в писмена молба вх.№1345/09.02.2015 г. на стр.№267 и стр.№ 268 от делото, като представи заключението  седем дни преди датата на следващото съдебно заседание..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.07.2016 г. от 16:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

        

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: