ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юли                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1788 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. и ю.к.К-Г, надлежно упълномощени по делото.

 

Явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Д.Л..

 

  СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

       СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№6582/24.6.2016г г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК, вр с чл.144 АПК. 

Ю.К.М.- Да се изслуша вещото лице.

Ю.К.И.-Да се изслуша заключението на вещото лице

Ю.К.Т.- Да се изслуша вещото лице.

Ю.К. К-Г- Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л.- Заключението, което съм представила е отговор на въпроса на ответния орган.

Ю.К.М.- Нямам въпроси към вещото лице,  да се приеме заключението.

Ю.К.И.- Нямам въпроси, да се приеме допълнителното заключение.

Ю.К.Т.- Да се приеме заключението, нямам въпроси към вещото лице.

Ю.К.К-Г- Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА по делото   изготвеното  от вещото лице Д.Л.  заключението  по допусната по делото допълнителна съдебно-химическа експертиза, представено по делото  с вх.№6079/10.06.2016 година и вх.№ 6582/ 24.06.2016 година .

Да се ИЗПЛАТИ  възнаграждение на вещото лице в размер на 250.00/двеста и петдесет/ лева от внсените по делото депозити от страна на  жалбападателя и  ответната страна.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя  да довнесе  150.00 /сто и петдесет/ лева  за изплащане в пълен размер на  възнаграждението на вещото лице, съгласно представената от нея  справка- декларация

СТРАНИТЕ- Нямаме други  доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

Ю.К.М.- Моля да отмените обжалваното от нас митническо  решение, с което е определен тарифен код, различен от декларирания  от дружество. Считаме,  че обжалваното   решение  е незаконносъобразно. Моля да ни дадете  възможност  да представим подробна  писмена защита. Моля да ни присъдите направените по делото разноски и ю.к.възнаграждение.

Ю.К.И.- Присъединявам се към казаното. Моля да съобразите  практиката на ВАС по аналогични случаи. Подробни  доводи ще изложим в писмен вид в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите направените по делото разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.Т.- Считам жалбата за неоснователна. Решението на Началника на Митническия пункт  е издадено от компетентен орган,  съгласно разпоредбата на Закона за митниците и АПК. Същото  е издадено след  извършен  анализ на стоката, изготвена митническа лабораторна експертиза и становище на дирекция „Тарифна политика” по отношение на правилното тарифно класиране на стоките. Считаме,  че решението  е правилно и законосъобразно  и моля да го  потвърдите. Подробни  съображения  ще изложим в писмен вид в указан от Вас срок. Моля за присъждане на направените по делото разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.К-Г-Поддържам казаното от колегата. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 5-дневен срок на страните за представяне на  писмени бележки  по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законноустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: