ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1787 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

За ищеца Д.А.А., редовно призован, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Д.А.А., действащ чрез пълномощника си адв. К. ***, с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца причинени имуществени вреди в размер на 300.00 лв., съставляващи направени от ищеца разноски по заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с водено съдебно производство по оспорване на НП № 17-4635-00073/02.05.2017 г., издадено от началника на РУ – Приморско към ОД на МВР гр. Бургас, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.07.2017 г. до окончателното й изплащане от ответника. както и направените в настоящето производство разноски.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 8188/18.07.2018 г. от ответника, в който е изразено становище по съществото на спора.

 

Адв. К.: Поддържам исковата молба. Мисля, че е процесуално коректно да направим разяснение, че законната лихва следва да ни бъде изплатена, считано от датата на депозиране на исковата молба, а не от 11.07.2017 г., както сме посочили. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Д.: Оспорвам исковата молба. Изложили сме съображения в писмени отговор.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е основателна, доказана и следва да бъде уважена. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът,  с оглед становището на страните и липсата на формулирани доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба писмени доказателства.

Приема представеното от Районен съд гр. Царево нахд № 435/2017г. по описа на Районен съд гр. Царево, като след постановяване и влизане в сила на краен съдебен акт по настоящето дело нахд № 435 от 2017 г. следва да бъде върнато на Районен съд гр. Царево.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, намирам, че така предявената искова претенция е основателна. Видно е налице незаконосъобразен акт на държавния орган, който е бил отменен като такъв. Съществува причинна връзка между претърпените вреди от доверителя ми и с оглед на това Ви моля да постановите решение, с което да уважите исковата ни претенция като основателна и да ни присъдите претендираните  в настоящето производство разноски.

 

юк. Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е основателна и доказана. Налице са кумулативните предпоставки на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Налице е видно от НАХД № 435/2017 г. на Районен съд гр. Царево незаконосъобразен административен акт и имуществени вреди в размер на 300,00 лв. - пряка и непосредствена последица от незаконосъобразния акт. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. по ТД № 2 от 2016 г. на ОСС на ВАС. Видно от събраните доказателства налице е договор за правна зашита и съдействие, изплатен е хонорар в размер на 300,00 лв. Правната защита е упражнена в съдебното производство по силата на приложеното пълномощно. Това се установява и от протокола от съдебното заседание. Претенцията в размер на 300,00 лв. отговаря на фактическата и правна сложност на делото.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: