ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1787 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт М..

За ответника- Началник на Митнически пункт пристанище Бургас-център се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г..

Не се явява вещото лице Е.Т., редовно уведомена. Същата е депозирала писмена молба, в която е изложила причините за неизготвяне на заключението, а именно, че не са готови анализите за предадените за изпитване контролни проби.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете за сведение регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015г., както и извадка от официален вестник на Европейския съюз, в който е публикувано изменение на Обяснителните бележки (ОБ) към Комбинираната номенклатура (КН) към подпозиция 2707 99 99 от 04.04.2015г. Считам, че така представеният регламент и изменение в ОБ на КН потвърждава застъпената от нас позиция, че тарифното класиране извършено от административния орган е неправилно, тъй като за да се класира един продукт в класираната от ответника позиция, следва той да отговаря кумулативно на изискванията.

Юрисконсулт Г.: Не възразявам да бъдат приети за сведение на съда.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение регламент (ЕС) 2015/802 от 19.05.2015г. с обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура.

 

Юрисконсулт М.: Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Г.: Нямаме други доказателствени искания.

Юрисконсулт Т.: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатата експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: