ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1787 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим” Бургас АД се явява юрисконсулт М..

За ответника - началник Митнически пункт пристанище Бургас- център се явява юрисконсулт Г..

Явява се вещото лице Е.Т..

 

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Е.М.Т., на 67 г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Т.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси, вещото лице е отговорило на поставените въпроси компетентно и изчерпателно. Моля заключението да бъде прието като доказателство по делото.

 

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Качествен състав и качествен елементен състав, тъждествен елемент ли са?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Качествен състав на продуктите е по-широко понятие, което включва качествения елементен състав, груповия състав, молекулните структури на въглеводородите и т.н. Качествения елементен състав това са водород, азот, въглерод, сяра, и др. Докато в качествения състав се включва и груповия състав на въглеводородите, който се характеризира с молекулните структури на тези въглеводороди.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: В качествения състав, освен качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, има и други състави, които формират като общо понятие и в експертизата сте установили подобност в качествения елементен състав и в груповия въглеводороден състав. По отношение на останалите съставки и фактори, които се отразяват върху качествения състав, какво може да кажете?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Искам да кажа, че върху качествения състав, който включва и количеството на химическите елементи във въглеводородните групи, влияят физикохимичните свойства на съответния нефтопродукт. Това са пламна температура, кокс, пепел, молекулна структура. Има и други, които съответните лаборатории прилагат и са включени във физикохимичните свойства на нефтопродуктите.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Има ли разлика в тези току що изброените показатели, има ли разлика между процесния продукт и сравняваното от вас - високотемпературни каменовъглени катрани.

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Подробно съм описала в заключението и съм дала отговор на този въпрос.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Намерили сте подобие само в качествени елементи в група въглеводороди?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Намерила съм отговор и съм го обобщила: качествения състав на продуктите, качествените елементи, качествен и количествен, като съм се базирала на Сертификата за качество, издаден от съответната лаборатория, от лаборатория „Saybolt” (Сейбол). Позовавала съм се на научни публикации и съм разгледала и протоколи за качество на продукта, които са издавани по отношение на различни процедури за изследване на продукта, както и на учебниците по химия и технология на нефтопродуктите и химия на твърдите горива.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Тъй като намирате подобия в качествения елементен състав, те достатъчни ли са, тези два показателя, за да се стигне до извода, че има аналогия между процесния продукт и получения при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Тук вече трябва да бъдат изследвани и други показатели, които аз съм ги описала – бромно число, тулуленов еквивалент, ксиленов еквивалент, пептизационно число, Р-стойност, за да се види съответно и съответно да се направи и извод за пепелноциклените ароматни въглеводороди чрез молекулни структури, които се съдържат във висококипящите високотемпературни процеси.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Тъй като в експертизата сте си позволили да извършите анализ на различни подпозиции от глава ХХVІІ и подпозиция 2707, къде в Комбинираната номенклатура (КН) или в Обяснителните бележки (ОБ) към същата, открихте изисквания за показателите за бромно число, тулуленов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число? Има ли такива показатели както и изисквания в КН?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: В КН, в позиция 2707 9999 са посочени четири условия, на които трябва да отговаря съответния продукт, който е класиран към 2707 9999. Там е казано на какво трябва точно да отговарят – това са дестилирането до 250о С, това е плътност при 15оС, да бъде по-голяма от 1 000гр/см3, това е 25оС, да има иглена пенеграция и да има характеристики, различни от тези на продуктите от  код 2715 0000. Нашият продукт не дестилира до 250о С. Стойността е 0, в същото време плътността на продукта е под 1 000гр/ см3 . В този случай, след като не са всичките условия налице, не отговарят на продукта, то следва ние да отидем и да потърсим възможност и тази възможност следва подробно в таблицата, която съм дала, се стига до извода, че продукта отива и се класира, така както е даден в заключението. На условията по КН, на тези условия нашия продукт не отговаря и трябва да се търси друга възможност, за да бъде класиран под друг код. Именно в лабораторни условия, в научни публикации, редица стандарти са разработили конкретни химически лабораторни изследвания, които се отнасят точно за петролните продукти, които дестилират над тази температура и именно чрез тези показатели, които вие изброихте - за бромно число, толуленов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число, може да се направи извода какъв е продукта. Тези показатели се отнасят за високотемпературните продукти от асфалтените, асфалтосмолистите вещества и те доказват какъв е продукта.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Тези показатели са от теорията на химията, а не са от КН?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: В Комбинираната номенклатура са споменати. Ако разгледаме КН, поредните дестилати са споменати в отделна позиция. Няма дестилация, където да отидат те. Ние отиваме в позициите, където касаят продукта, технологичната характеристика на продукта, че този продукт е получен при първична преработка на нефта, знае се какво трябва да се търси, за да бъде той класиран именно като мазут. Няма понятие в КН, но с тези допълнителни изследвания се доказва именно, че това са основни критерии, че продукта е от първична преработка и трябва да се приеме и да отиде към друг код. Според мен КН основно разглежда тези продукти - тежки масла, бензол, тулол, хранителни продукти, но тя не дава детайлно за всеки продукт към кой код трябва да отиде. За да се отиде към друг код, именно химическото изследване на продукта може да каже единствено какъв е произхода на продукта, какво представлява продукта и да се квалифицира към определен код.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Къде в проучените нормативни актове и тълкувателни текстове към тях, срещнахте като критерии за класиране на продукта евентуалната последваща преработка за аналогичните продукти на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани в код по КН 2707 9919.

Юрисконсулт М.- Възразявам срещу този въпрос. Той е за правна квалификация и е от компетентността на съда.

Съдът указва на пълномощника на ответната страна да формулира въпроса по друг начин.

Юрисконсулт Г.- Има ли посочено някъде в нормативните документи, че критерии за класирането на продукта под този код е последваща преработка на продукта.

ОТГОВОР на вещото лице Т.: По отношение на това, че продукта отива за последваща преработка - по принцип, в последните нормативни документи, които не касаят само тази част на КН, но касаят и други нормативни документи, свързани с опасни химични вещества, свързани с Директивата по РИЧ, там вече винаги се посочва потока на съответния продукт, от къде идва продукта и къде отива, докато аз съм използвала нормативните документи, защото те дават правно основание, че продукта пристига и отива за специфична преработка, разширени са всички продукти детайлно, докато в КН са дадени по-обобщено.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Защо считате, че изискванията, които са посочени в т.1, подточки от „а” до „г” на ОБ към КН, са задължителни? Това касае подпозиция 2707 9999.

Юрисконсулт М. – Възразявам на този въпрос - дали са задължителни е от компетентността на съда. Вещото лице е дало характеристиките на продукта.

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Именно те показват какъв е продукта. При нас продукта не дестилира до 250о С, той е изпитан дали отговаря на този код, но след като не отговаря, би следвало да отиде по номера на друг код, за да се приключи с неговата характеристика и да се стигне до тарифно класиране. И за това е именно тази съдебно-химическа експертиза, за да направи анализ на всички неща и да предостави на съда именно своето заключение за нов код.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоки с код по КН 2707 9999.

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Процесният продукт не отговаря на всички тези изисквания и затова считам, че не е налице аналогичност с продуктите на код 2707 9999. Имам предвид също така, че изискванията са посочени от подточка „а” до „г”, имам предвид другите изисквания, които касаят технологичната характеристика на процесния продукт, защото технологичната характеристика в нормативните документи на митниците е една от основните, водеща при определяне кода на процесния продукт, на всеки процесен продукт.

Юрисконсулт Г. – Нямам повече въпроси. Възразявам по приемането на експертизата, тъй като вещото лице не е компетентно да класира стоката и да класира стоката по определен код.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-химическата експертиза и определя на вещото лице Е.Т. за положения труд възнаграждение в размер на 500 лв., съобразно представената справка декларация, платим от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт М. – Представям молба-становище с изложени допълнителни доводи във връзка с жалбата ни, с приложени ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки на Директора на Агенция „Митници”, както и проект за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с приложен превод. Представям молба с въпроси и моля да допуснете допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която, след анализ на контролната проба на процесния продукта, да отговори на един въпрос относно качествения състав на продукта, с оглед пълно доказване обективните свойства на продукта. Тъй като протоколът за вземане на проба е съставен няколко дни след датата на вземане на пробата, моля да задължите ответната страна да представи документ, от който да е видно, кога са постъпили в митническото учреждение пробите, съгласно Наредба № 3/18.04.2006г. В ръководството, което беше представено, има специален ред за вземане и съхраняване на проби и във всяко митническо учреждение трябва да има служител, който да води отчетност на взетите проби. В тази връзка моля да задължите ответника да представи доказателства, че пробите са изпратени в МЛ с придружителни документи, които касаят именно проверяваната стока, тъй като след справка в административната преписка беше установено, че в МЛЕ е посочена митническа декларация, различна от процесната, както и сертификат за качество, какъвто е приложен по делото. Уточнявам доказателственото си искане: Уточнявам искането моля да бъде задължена ответната страна да представи посочените в Митническата лабораторна експертиза под т.4, приложена на л. 76 и 77 от делото, ЕАД и сертификат за качество.

Юрисконсулт Г. – Представям и моля да приемете преводи на документите, които са представени на чужд език по делото и фактура за техния превод. Представям в цялост Сертификат за акредитация на МЛ Русе, ведно със заповед № 1014/23.07.2012г., която е неразделна част от този сертификат. Моля да приемете извадка на доклад на Европейската комисия във връзка с участие на Централна митническа лаборатория в междулабораторни изпитвания, като от тази извадка се вижда какви са резултатите във връзка с извършени изследвания на продукт, аналогичен на процесния продукт по метода на Приложение А, както и представям доклад от служител на ЦМЛ, който е издаден въз основа на този доклад на Европейската Комисия и дава обобщение на казаното до тук, както и 2 броя обвързваща тарифна информация, едната изготвена от френските митнически власти, другата от немските митнически власти. Тези информации представляват разпечатка от митническия регистър и показват, че подобни продукти на процесния, са класирани с код по КН идентичен с кода, с който е класиран процесния продукт. По отношение искането за допълнителна съдебно-химическа експертиза считам, че по отношение на два от поисканите анализи, не е необходимо да се извършва такива, а именно анализ за съдържание на сяра, на въглерода, водорода и азота. Предвид естеството на стоката и предвид, че в МЛЕ е прието, че процесния продукт е с нефтен произход, безспорно е, че ще се докаже такова съдържание. Спорът е по отношение на тегловното съдържание на ароматните съставки на продуктите. Такъв анализ е извършен и по метода по Приложение А. Метода по Приложение А, който е поискан, а по отношение на третия анализ, считам че е неоснователно също да се допуска, тъй като и самия жалбоподател е признал съотношението на ароматните съставки спрямо неароматните и не виждам какво ще се докаже с този анализ. Ако все пак съдът допусне допълнителна съдебно-химическа експертиза, то нека да е само по отношение на третия анализ, а по отношение на първите два считам, че са неотносими към спора. По отношение на другите доказателствени искания – предоставям на съда.

Юрисконсулт М. – Моля извадка на доклад на Европейската комисия във връзка с участие на Централна митническа лаборатория в междулабораторни изпитвания, както и двата броя обвързваща тарифна информация от френските и немските митнически власти да не бъдат приемани, тъй като са негодно доказателствено средство, същите нямат автор, нямат подпис и няма доказателство за тяхната автентичност. Считам, че същите са неотносими към спора, като подробности ще изложа по съществото на спора.

 

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства- ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки на Директора на Агенция „Митници”, проект за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с приложен превод, както и превод на документите, които са представени на чужд език по делото, Сертификат за акредитация на МЛ Русе, ведно със заповед № 1014/23.07.2012г., извадка на доклад на Европейската комисия във връзка с участие на Централна митническа лаборатория в междулабораторни изпитвания, доклад от служител на ЦМЛ, издаден въз основа доклад на Европейската Комисия, както и 2 броя обвързваща тарифна информация от френски и немски митнически власти.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в днес представената от жалбоподателя нарочна писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Е.Т..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 150 лв., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи справка относно датата на постъпване на пробите в склада.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2015г. от 10.20ч., за които страните и вещото лице уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: