ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1787 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим” Бургас АД се явява юрисконсулт  М., надлежно упълномощена.

За ответника - началник Митнически пункт пристанище Бургас- център се явява юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., надлежно упълномощени.

 

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Лукойл Нефтохим” Бургас АД Против решение №32-74636/08.07.2014г. на началника на МП Пристанище Бургас център.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт М. – Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства. Моля също така да задължите ответника да представи превод на документите, които са на чужд език в преписката. Поддържам искането за допускане на съдебно-химическа експертиза, с въпросите формулирани в жалбата, като към същите добавям още три въпроса, формулирани в нарочна молба, която представям днес, с копие за ответника. Въпросите са свързани с обективните характеристики и свойства на процесния продукта за правилно класиране по КН. Представям писмо от Централната митническо управление от 2009г., от което е видно, че за сходен продукт, същият е тарифиран с код 2710, представям го с копие за ответника. Моля да задължите ответника да потвърди идентичността на писмо с № 32-62850/17.07.2014г. посочено в обжалваното решение с писмо №4422/177 от 13.07.2014г. приложено в административната преписка. В обжалваното решение е посочено писмо с един номер, а в административната преписка - с друг номер.

Юрисконсулт Т. – Представено е писмо, което няма входящ номер. Ще представим посоченото от жалбоподателя писмо.

Юрисконсулт М. – Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Г. – Оспорвам жалбата изцяло. Същата е неоснователна. По отношение на представеното писмо от процесуалния представител на жалбоподателя с № 2614/41 от 29.09.2009г., същото считаме за неотносимо към спора, тъй като то касае износ в конкретния случай. Стоката, описана в писмото, касае котелно гориво, а процесната стока не е такава - касае се за внос на тежки масла, още повече, че и посочения код по КН потвърден от ЦМУ към Агенция Митници (АМ) е различен от декларирания код в декларацията. Този тарифен код посочен от АМ е различен от тарифния код, посочен и декларирания от жалбоподателя в ЕАД. Ако „Лукойл Нефтохим” Бургас АД изтъква аргументи, че се съобразява с указания на АМ, следва да посочи този тарифен код, ако е посочен този тарифен код и в процесния случай се касае за внос, тарифната ставка щеше да бъде много по-висока от тази ставка, която ние определяме с процесното решение. Моля да не бъде кредитирано това доказателство, тъй като няма отношение в конкретния спор. По отношение на представените доказателства с жалбата, предоставям на съда. По отношение искането за допускане на съдебно-химическа експертиза, представям и моля да приемете сертификат за акредитация на митническа лаборатория (МЛ) Русе, видно от коя дата същата има акредитация за извършване на изследванията. Представям и препис за другата страна. Това доказателство касае въпросите от 1-4 тире, поради което моля, предвид представения сертификат да не бъдат допускани тези въпроси. По отношение на останалите въпроси за допускане на съдебно-химическа експертиза също възразяваме, като считаме, че в конкретния случай спора е за правилното тарифно класиране. Моля преди да бъде допусната съдебно-химическа експертиза, да бъде допусната друга такава с назначаване на вещо лице с компетенция в областта на тарифното класиране, като може да посочим такова лице, вписано в списъка на районни и окръжни съдилища – това е вещото лице В. Ц. Й., от гр. София, ж.к. Яворов, бл.11, вх.А, което да разясни принципи и правилата за тарифно класиране и да вземе отношение по така поставени въпроси в искането за допускане на съдебно-химическа експертиза от жалбоподателя. Относно относимостта на поставените въпроси по тарифното класиране, ако съдът не допусне това наше искане, в условията на алтернативност, молим експертизата, която съдът назначава да бъде комбинирана и в нея да вземат участие както химик по нефтените и нефтопродукти, да бъде включен специалист в областта на продуктите получени при преработка на въглища, както и специалист по тарифно класиране, който съм посочила по-горе. Тъй като във въпросите, които са зададени от ответника се иска да се направи съпоставка между нефтени продукти и продукти, които са получени от преработка на въглища, а именно високотемпературни каменовъглени катрани, считаме, че е необходимо да има специалист и в тази област, за да може да се съпоставят показатели и да се отговори в по-голяма пълнота на въпросите.

Юрисконсулт Т. – Присъединявам се към казаното от колежката, относно представеното доказателство в днешното съдебно заседание и моля да не бъде кредитирано. Писмото касае стока за износ, а предмета на настоящото дело е стока, която се внася и е предназначено за специфична преработка. Така посоченият в писмото тарифен номер не попада и не се класира в позициите за стока за първична преработка и същото е неотносимо. По искането за допускане на съдебно-химическа експертиза възразявам да бъде допускана. Поддържам искането за назначаване на вещо лице в областта на тарифно класиране или алтернативно назначаване на комбинирана експертиза, с вещо лице от тарифно класиране и вещо  лице химик. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт М. – Във връзка с представения от ответника сертификат за акредитация считам, че същия не е достатъчен за да се отговори на въпросите, формулирани в жалбата, тъй като този сертификат съдържа начална дата на акредитация, но не съдържа информация за методите, за които е акредитацията на лабораторията. Обръщам внимание, че съгласно Закона за националната акредитация (ЗНА), акредитациите биват спирани временно, ограничавани и променяни. В случая е от значение статута на митническата лаборатория към датата на извършване на експертизата, което няма как да се установи от представения сертификат. Във връзка с искането за назначаване на вещо лице, специалист по тарифно класиране считам, че тарифното класиране е правна дейност и за това не са необходими специалните знания на вещо лице. Във връзка с искането да се назначава комбинирана експертиза считам, че не бяха формулирани въпроси от страна на процесуалния представител на ответника.

Юрисконсулт Г. – Комбинираната експертиза е за да отговори на вашите въпроси.

Юрисконсулт Т. - По така направеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя считам, че в сертификата е посочен срока за валидност на акредитацията на МЛ Русе, експертизата е извършена през 2014г. и към този момент лабораторията е акредитирана. Не оспорвам факта, че МЛ Русе не разполага с акредитация по метода на Приложение А от КН, но моля съда да вземе предвид факта, че в Закона за митниците, в Правилника към ЗМ, както и в регламент 2913 и 2454, никъде няма изискване митническите лаборатории, които извършват анализи на стоки, единствено и само за целите на митническия контрол и надзор, да бъдат акредитирани. Акредитацията не е задължителна, а в конкретния случай подчертавам, че МЛ Русе не прави анализ и не изследва стока във връзка с нейното пускане на пазара, не прави окачествяване, а прави анализ само за митнически цели на чуждестранна стока, с цел нейното тарифно класиране. Моля да не бъдат допускани.

Юрисконсулт М. – Оспорваме не само липсата на акредитация по метода на Приложение А, по глава 27 от КН, а акредитацията и по всички останали методи.

Юрисконсулт Г. – Моля да ни бъде предоставена възможност да представим заповед № 1014 от 23.07.2012г., която е неделима част от Сертификата за акредитация и в която са изброени методите, които влизат в обхвата на акредитация. Възразяваме, че не са относими към предмета на класиране на този въпрос.

Юрисконсулт Т. – Тъй като до настоящия момент в Административен съд Бургас има много дела със същите страни и предмет на спора, по които вече е допускана и изслушвана съдебно-химическа експертиза от вещото лице Д. Л., то моля ако съдът допусне извършване на съдебно-химическа експертиза, същата да бъде извършена от друго вещо лице, компетентно по нефтопродукти.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното от жалбоподателя искане за допускане на съдебно-химическа експертиза съдът намира за основателно, доколкото същата ще спомогне за изясняване на обстоятелствата по делото. Искането на ответната страна за допускане на съдебно-химическа експертиза с посочените задачи съдът намира за неоснователно, доколкото задачите са неотносими към предмета на спора и с оглед на това същото следва да се остави без уважение. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и към жалбата писмени доказателства, както и днес представените писмо рег.№2614/41/29.09.2009г. и сертификат за акредитация на МЛ Русе №72 ЛИ от 25.09.2012г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от жалбоподателя в жалбата и в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание, задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 500 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОБЯВЯВА на страните, че вещото лице ще бъде определено, след внасяне на предварителния депозит.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в превод на български език представените с административната преписка на чужд език документи.

 

Юрисконсулт М. – На този етап няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Г. – Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Т. – На този етап нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: