ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На първи февруари                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1787 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явяват юрисконсулти М. и И..

За ответника- началник на Митнически пункт пристанище Бургас се явяват юрисконсулти Т. и Г..

Явява се вещото лице инж. Е.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице Т., със снета по делото самоличност.

Вещото лице Т.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: В изпълнение на задачите по експертизата, продуктът е анализиран по метода ASTM D 2007, за което е приложен протокол. На база на този анализ е посочено, че в продукта се съдържат четири групи въглеводороди - наситени въглеводориди, полярни съединения, ароматни въглеводороди и асфалтени. Може ли вещото лице да каже, от тези групи въглеводороди, кои могат да се отнесат към ароматните съставки и кои към неаротматните и има ли такива, които частично се отнасят към ароматните и неароматните?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Самото определение „ароматни съставки“ показва, че въглеводородите съдържат бензолно ядро, в което имаме основно водороден и въглероден атом, скрепени, двойни, три двойни връзки между въглеродните атоми. Ароматните съставки в ароматните въглеводороди, които са анализирани, са тези, които съдържат именно това бензолно ядро. В полярните съединения, в полярните въглеводороди се съдържат и ароматни и неароматни въглеводороди, така че може да считаме, че в полярните въглеводороди има и ароматни и неароматни съставки. Неароматните въглеводороди са наситени въглеводороди с водородни атоми. По метода ASTM D 2007 се извличат, в зависимост от използвания разтворител, ароматните съединения и във втория етап, под анализа, се извличат неароматните и полярните съединения. В зависимост от използвания разтворител, като разтворителя, който също има ароматно ядро, извлича ароматните, а разтворителите, които нямат – извличат полярните и неароматните съединения и вече там от ароматните са равни на 100 минус сумата от полярните и неароматните въглеводороди. Първо извличаме неароматните съединения. Във втория анализ се извличат допълнително тези, които са свързани и имат бензолно ядро, защото в някои също има бензолни ядра и тогава имаме разликата между ароматните съставки равно на 100 минус сумата от полярните и неароматните. Това е по метода ASTM D 2007.

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: Към експертизата е приложен протокол от изпитване по метода по Приложение А от ОБ към глава 27 на КН. Може ли да се изясни какви разтворители се използват по този метод и как се отразява присъствието на асфалтени при анализа по този метод, описан в Приложение А?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Приложение А от ОБ към глава 27 на КН е метод за изпитване на ароматни съставки в продукти, които дестилират, имат точка на кипене над 315˚С. В приложение А е даден методът, по който да се работи за да се изпита продукта. В него се използва колона, която представлява хроматографска колона - имаме адсорбер, който адсорбира, има разтворител- нормален пентан. При това накрая, в метода имаме изчислителна формула, по която се изчислява количеството на неароматните въглеводороди. За да се получат ароматните трябва разликата между 100 от полученото количество да дава ароматните въглеводороди. Приложение А, първо то е за ароматни съставки, метод за определяне на ароматни съставки и така е кръстена за ароматни съставки. Но фактически по метода се определят въглеводородите. Използва се нормален пентан. Имаме най-тежката фракция в процесните продукти- това са асфалтените, които оказват влияние върху адсорбента силикагел, който в горната част в колоната се забива, т.е. не може да работи правилно и да се извличат въглеводородите с разтворителя. В последствие, след като се събере продукта, се подлага на изпарение. Има се предвид и се използва такъв разтворител, който е бързоизпаряващ се, за да може да се осъществи процеса докрай при анализа по Приложение А.

ВЪПРОС на юрисконсулт И.: Според анализирането на продукта по Приложение А при ползваните разтворители, дава ли се точното съотношение между ароматни и неароматни съставки?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Така, както е даден по Приложение А, методът не дава коректно заключение за съдържанието на тези въглеводороди в продукта. В процесния продукт, който се изследва, тъй като самия метод включва при анализа различна апаратура, която не е сертифицирана, използват се везни, използва се силикагел, това е от гледна точка на посудата, с която се работи, по този метод имаме извличане само на двата вида въглеводороди, за който е разработен този метод по приложение А.

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: На база на извършените анализи и данните за продукта, които са били представени, може ли да кажете коя е водещата характеристика на продукта - нефтения произход или съотношението между ароматни и неароматни съставки и в тази връзка коя от двете групи продукти, по позиция 2707 и позиция 2710, описва най-специфично продукт като процесния?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Водещата характеристика е, че процесния продукт е от нефтен произход. Втората характеристика, която е свързана с изискването и то е описано в заключението, отговаря ли по точки от Номенклатурата от б.“а“ - б.“г“. И за това съм дала заключение, като разглеждам резултатите от анализите, че продуктът е от нефтен произход и най-добре се включва в позицията, по която има претенция „Лукойл нефтохим Бургас“ АД.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси да се приеме заключението на вещото лице.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Лабораторията към университет „Проф д-р Асен Златаров“, в която е извършвана част от изследванията и въз основа на които е направено заключението, има ли акредитация към настоящия момент и в частност, методът, който е ползван, попада ли в обхвата на акредитация?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: В момента лабораторията към университета „Проф.д-р Асен Златаров“ не е акредитирана. Тя се явява изпитвателна лаборатория. Първоначално е била акредитирана, но впоследствие, поради финансови проблеми, е спряна акредитацията ѝ, тъй като не са могли да си изплатят съответните суми към Службата по акредитация. Тези методи, по които тя работи, са валидирани, разработени са, приети са в лабораторията. Доколкото знам и колегите на Лабораторията на Митницата в Русе са присъствали при анализи в тази лаборатория и познават добре работата ѝ. Лабораторията не е акредитирана, но и тези методи, по които е изпитван продукта в Митническата лаборатория в Русе, също не влизат в акредитацията, т.е. в обхвата на акредитацията. Аз смятам, че отговорността на всеки химик е такава, да си защити работата в химическа лаборатория като химик.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: При изслушване в днешното съдебно заседание вещото лице каза, че има полярни съединения. Тези полярни съединения са извлечени по метода ASTM D 2007 и каза, че имат както ароматни, така и неароматни въглеводороди. Това с някакво изследване ли е установено или се базира на научни разработки?.

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Това съм го установила благодарение на работата ми свързана с проучване на литература, свързана с научни разработки и публикации на технически университети, на БАН, на Минно-геоложкия институт. По учебниците за нефта и газа, също е описано, но за да се отговори на този въпрос трябва да има дълбочинно прилагане на други методи за анализ – това са модерните методи за анализ, които по пиковете, които се получават за съответните въглеводороди, да дадат отговор, какво се съдържа в полярните съединения. За информация искам да кажа, че напоследък има много разработки, които са свързани с дълбочинната преработка на нефтопродуктите, с изследване на въглеводородите, но тези методи, по които ние тук работим и обсъждаме - те са до там. Трябва да се приемат и новите изводи за съдържанието на съставки в полярните съединения.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: Във връзка с отговора, че полярните съединения могат да бъдат полярни ароматни и полярни неароматни, въпросът ми е защо при извличането на неароматните въглеводороди не се извличат едновременно и полярните неароматни?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Защото използваме различни разтворители. Първо използваме пентан при определяне неароматните въглеводороди. Той не може да отдели полярните неароматни въглеводороди.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Съгласно терминологията на метода ASTM D 2007, в който се твърди, че е използван за изследване на продукта, има записано, че полярна ароматика е синоним на полярни съединения. Как вещото лице би обяснило това и не следва ли да се приеме, че полярните съединения следва да се причисляват към ароматните съединения?

Юрисконсулт И.: Възразявам на така зададения въпрос. Считам, че същият е правен и не е в задълженията на вещото лице да прави определения на терминология на метода ASTM D 2007.

 

Съдът намира за неоснователно възражението на юрисконсулт И., с оглед специфичната терминология, и УКАЗВА на вещото лице да даде разяснения на поставения въпрос.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Терминологията е свързана с техническия превод на самия Стандарт. Полярни съединения са си полярни съединения. Полярна ароматика не можем да имаме, имаме полярни съединения, в които има бензолно ядро. Ароматните въглеводороди за това се наричат ароматни, защото съдържат в себе си бензолно ядро, което не е разкъсано още и не е отишло при други въглеводороди.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: По изследването по метода ASTM D 2007, при сборуване на всички групи, се получава сбор по-голям от 100. На какво се дължи това?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Трябва да 100,3 някъде. Получава се над 100, защото имаме първо извличане с разтворителя на ароматните въглеводороди. На втория етап на метода на анализ действаме с друг разтворител, при който имаме извличане на полярните въглеводороди, плюс ненаситените въглеводороди. Тогава получаваме разликата – сумата от тези два въглеводорода, извадена от 100 дава също ароматика, която допълнително е извлечена, за това процента надвишава 100.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: Не следва ли всички въглеводороди да дата сбор 100?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Ние имаме процентно съдържание. Ние имаме процентно съдържание на съответните въглеводороди и за това се получава такъв процент. Процентното съдържание пак е количествено.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: А защо методът по Приложение А дава 100%?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Методът по Приложение А е свързан само с първоначално отделяне на неароматните въглеводороди от процесния продукт и се има предвид, че до 100 са вече ароматните въглеводороди, докато при втория метод имаме допълнително извличане и за това се получава така. Не трябва да бъркаме и да ги събираме. Смятам, че от първоначално извлечените въглеводороди е едно, след това се извличат допълнително ароматни въглеводороди на втория процес. Първоначално по Приложение А се извличат неароматните въглеводороди. Прилага се формулата. Сумата плюс полярните плюс ненаситените, дават ароматните. И при двата метода се извличат неароматните, но с различни разтворители, като тук има еднократно извличане по Приложение А, а при метода ASTM D 2007 има двукратно извличане, като по Приложение А се използва един разтворител, а при метода ASTM D 2007 - два вида разтворители последователно.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Не се ли използва пентан?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Ние извличаме с пентан неароматните въглеводороди.

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: А за полярните съединения се използва друг разтворител ли?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Да, защото с пентан не може да се извлече втория.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Вещото лице каза, че с един и същ разтворител за извличат неароматните съставки. На какво се дължи тази разлика в резултата по метода ASTM D 2007 по отношение на неароматните въглеводороди и на резултата по Приложение А, като е един и същ разтворителят?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Асфалтените се отделят за да може да се освободи пробата и да се освободят полярните и неполярните съединения. След асфалтените се работи и извличаме неароматните с n-пентан. Разликата е такава, че двата метода по отношение на коректност са различни. Има неща, които са некоректни при работата по Приложение А, които водят до такива различия, докато работата по ASTM D 2007 метода е по-коректен и неопределеностите, които водят до различие в резултатите, са много по-ниски, от тези, които са по Приложение А. Това е по отношение на посудите, по отношение на процеса, по отношение на съдовете, които се използват, имаме везна.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: Защо има разминаване в резултатите, продуктът е един и същ, метода е един и същ, а защо се различават резултатите? Защо има разлика в резултатите на лабораториите?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Не мога да отговаря, защото не знам как е работено в Митническа лаборатория Русе. Трябва да има наблюдение и да има междулабораторни нови изследвания на двете лаборатории едновременно, да се види има ли грешка при едната и при другата. Не може да се отговори от тази катедра защо има различие. Винаги в две-три лаборатории може да има различия и за това се правят лабораторните изследвания, за да се видят непълноти, неточности и да се намери в метода най-добрата стиковка по анализите.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: През м.септември 2016г. методът по Приложение А претърпя промени. Предвид, че изследването е направено през 2017 г., по кой метод работи вещото лице?

ОТГОВОР на вещото лице Т.: Работих по стария метод, преди този от м.септември 2016г., тъй като презумпцията е такава, че винаги, когато се работи, се спазва законодателство и нормативните документи към датата на съответния документ, а именно когато е и лабораторната експертиза на митническата лаборатория. Изследването не може да е по новото Приложение А, защото те се различават. Проучила съм го и искам да кажа, че тогава ще се получи още по-голямо несъответствие между това, което е по митническа лабораторна експертиза, ако се тръгне към нов анализ. Плюс това по новото Приложение А не вярвам да има валидиран метод в лабораториите. Не съм проучила в момента Митническата лаборатория в Русе дали е валидирала метода по Приложение А – новия метод, той малко прилича на метода ASTM D 2007, но има неща за които не сме готови, трябва и нова апаратура, която да се закупи, да се лицензира, не е така лесно да се прилага новия метод по Приложение А.

Юрисконсулт Т.: Моля да не се кредитира заключението в частта, където вещото лице се позовава само на научни разработки и на резултати, които няма как да бъдат получени от изследвания, както и да не приемете част от изследванията, които са извършвани в лабораторията на университет „Проф.д-р Асен Златаров“ и резултатите, които са извършени там, тъй като лабораторията няма акредитация.

Юрисконсулт И.: Ако имаше поставена такава задача, вещото лице щеше да ги анализира, но такава задача не е поставена и е отговорено на въпроса с резултати от научната литература.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-химична експертиза и определя на вещото лице Т. за положения труд възнаграждение в размер на 350 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесените предварителни депозити.

 

Юрисконсулт М.: Представям доказателства за извършените допълнителни плащания за анализите. Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт И.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Г.: Няма да сочим други доказателства.

юрисконсулт Т.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА списък на допълнително направените от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД разноски.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното пред вас решение на Началника на митнически пункт „Пристанище Бургас център“, с което е определен тарифен код, различен от декларирания от страна на дружеството жалбоподател по доводи посочени в жалбата и направените допълнителни такива, които ще изложим в писмени бележки в определен ни от съда срок. Моля да ни присъдите разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт М.: Поддържам казаното от юрисконсулт И..

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалба. Считаме същата за неоснователна, а решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ е издадено от компетентен орган, в предвидения от закона срок, съгласно разпоредбите на Закона за митниците и АПК. Същото е издадено след изготвяне Митническа лабораторна експертиза и становище на „Елитна политика“, с която е променен тарифния код на стоката и са начислени нови държавни вземания, с което моля същото да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Подробни съображения ще изложим в писмени бележки в предоставен от вас срок. Моля да ни присъдите разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалните представители на страните 14- дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: