ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1787 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - К.С.М., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от Гл. юрисконсулт М.Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по повод постъпила жалба от К.С.М. срещу АУЗД № 1303605/22.02.2013 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 38/31.05.2013 г. на Директор на ТД на НАП гр. Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да представям доказателства. Спорът е правен, поради което намирам, че представените доказателства са достатъчни за неговото решаване.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

 

 

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и поради липсата на формулирани доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административна преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да уважите жалбата и да отмените административния акт като незаконосъобразен. Моля да вземете предвид подробните съображения в жалбата. Моля да присъдите в тежест на администрацията направените по делото съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля Ви за решение, с което да потвърдите АУЗД, както и решението, с което е потвърден същия, като мотивите за това мое искане са подробно изложени в решението на директора на ТД на НАП гр. Бургас. Моля да ни присъдите разноските по делото.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: