РЕШЕНИЕ

 

№1953                          дата  02 ноември 2018г.                      гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 22 октомври 2018 год., в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа адм. дело № 1786 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе  взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.203 от АПК, във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по искова молба на Д.А.А. ***, предявена против Община Бургас, с която се претендира присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300лв., представляващи заплатеното адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред съд по оспорването на издадено Наказателно постановление № НП-4889/29.04.2015г. на заместник-кмета на Община Бургас, което е отменено като незаконосъобразно с Решение № 1818/21.12.2015г. по НАХД № 2444/2015г. на Районен съд – Бургас, влязло в сила. Така заплатеното възнаграждение пред съдебната инстанция ищецът претендира като обезщетение за вреди с материален характер, дължимо поради отмяната като незаконосъобразно на издаденото против него наказателно постановление. Иска се ответникът да бъде осъден да заплати претендираната сума от 300лв., ведно със законната лихва, считано от 09.07.2015г., когато е било заплатено възнаграждението.

В съдебно заседание ищецът се представлява от пълномощник, който поддържа исковата молба на сочените в нея основания, претендира разноски.

Ответникът – Община Бургас се представлява от юрисконсулт, който  оспорва исковата претенция и моли за нейното отхвърляне, както и прави възражение за прекомерност на разноските по настоящото дело.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на исковата молба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Исковата молба е процесуално допустима за разглеждане по смисъла на чл.204, ал.1 от АПК, подадена от надлежна страна и против надлежен ответник по смисъла на чл.205 от АПК.

Разгледана по същество, е основателна.

Установява се по делото, че против ищеца А. е било издадено наказателно постановление № НП-4889/29.04.2015г. от заместник-кмета на Община Бургас, с което, за нарушение на чл.3, т.1 от НООРТОБ, му е било наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.

Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд - Бургас, който с Решение № 1818/21.12.2015г., постановено по НАХД № 2444/2015г., го е отменил като незаконосъобразно. За процесуалното представителство пред този съд, ищецът А. е сключил с адвокат К.К. *** договор за правна защита и съдействие с предмет – процесуално представителство по посоченото съдебно дело, като видно от договора, договорено е възнаграждение в размер на 300лв., платени в брой към момента на подписването му. Адвокат К. се е явил на насроченото пред Районен съд Бургас съдебно заседание, за да упражни възложеното му процесуално представителство. Поставеният съдебен акт е влязъл в сила.

С оглед на горните фактически обстоятелства, пред настоящият съд ищецът Дечев претендира заплащането на сумата от 300лв., представляващи заплатеното от него възнаграждение на адвокат К. за процесуално представителство пред съдебната инстанции по обжалване на наказателното постановление и явяващи се претърпяна имуществена вреда, в резултат на отмяната на издаденото против него наказателно постановление.

Искът е основателен.

Съгласно нормата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Дейността на администрацията по налагане на административни наказания, по своето естество е правораздавателна и е свързана със защита на реда в областта на държавното управление. Тя представлява форма на административна дейност, извършвана по административен ред, чрез властнически метод, въз основа на законово предоставена административнонаказателна компетентност. Отмененото наказателно постановление представлява незаконосъобразен административен акт по смисъла на чл.203, ал.1 АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и вредите причинени от него могат да се компенсират по реда и на основание чл.1 от ЗОДОВ. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017г. на Върховния административен съд  по т. д. № 2/2016г., като съгласно даденото там тълкуване, при предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им, представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. От незаконосъобразния акт - отмененото по съответния ред наказателно постановление с влязъл в сила съдебен акт, ищецът е претърпял вреди, изразяващи се в направени разноски за заплатеното от него адвокатско възнаграждение в производството по обжалване на наказателното постановление в размер на 300лв. Налице е изискуемата причинна връзка по чл.4 от ЗОДОВ, защото ищецът не би заплатил адвокатското възнаграждение, ако не бе издадено наказателното постановление, отменено впоследствие като незаконосъобразно. Независимо, че липсва нормативно установено задължение за процесуално представителство по ЗАНН, по своя преценка, оспорващият, както е и сторил в конкретния случай, може да ангажира адвокатска защита и да направи за нея разходи, за да обезпечи успешния изход на спора по обжалване на издадено срещу него НП, поради което и вредите се явяват пряка и непосредствена последица по смисъла на закона и съобразно даденото тълкуване от ВАС.  В този смисъл исковата претенция за заплащане на претърпени имуществени вреди в размер на 300лв., представляващи платено от ищеца възнаграждение за адвокат, ангажиран в производството по обжалване на отмененото наказателно постановление, е доказана по основание и размер.  Дължима е и законната лихва върху тази сума, но не от момента на плащането й, както претендира страната, а от предявяването на иска - 06.07.2018г., който се счита за покана за плащане, до окончателно изплащане на сумата.

С оглед този изход на процеса на основание чл. 10, ал.3, изр.второ от ЗОДОВ в полза на ищеца следва да бъдат присъдени разноските по настоящото дело. Ответникът направи възражение за тяхната прекомерност, което съдът счете за основателно. Претендираното за заплащане по настоящото дело адвокатско възнаграждение в размер на 400лв. следва да бъде намалено до минимума в размер на 300лв., съобразно чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, предвид обстоятелството, че делото не разкрива фактическа и правна сложност при неговото решаване. Дължима за присъждане е и внесената държавна такса в размер на 10лв.    

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Община Бургас, гр.Бургас, ул.“Александровска“ № 26 да заплати на Д.А.А. ***, с ЕГН **********, сумата от 300лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, настъпили в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение в съдебно производство – НАХД № 2444/2015г. на Районен съд Бургас по оспорване и отмяна на Наказателно постановление № НП-4889/29.04.2015г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, ведно със законната лихва, считано от 06.07.2018г. до окончателно изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Община Бургас, гр.Бургас, ул.“Александровска“ № 26 да заплати на Д.А.А. ***, с ЕГН **********, сумата от 310лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        СЪДИЯ: