ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1786 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.С. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Д.И., надлежно упълномощен.

За ответника- Комисия за защита от дискриминация не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна А.М.А. не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.С.С. против Решение № 119/29.03.2017г. по преписка №24/2015г. на Комисията за защита от дискриминация, първи заседателен състав.

По делото е постъпила административната преписка, като съдът констатира, че в нея не е наличен приобщеният с протоколно решение на комисията от 15.09.2016г. оптичен диск, съдържащ запис на телевизионно предаване, излъчено на 18.12.2014г.

 

Адвокат И.: Запознат съм с указанията на съда за доказателствената тежест. Поддържам подадената жалба. Моля да бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане, с оглед установяване на обстоятелства, от значение за правилното възприемане на фактическата обстановка и опровергаване на направени изводи от значение за произнасянето на административния орган. По-конкретно търсим със разпита на свидетели да докажем обективни факти относно отзвука от изнесената реч, вкл. и възприемането и от различни социални групи, с оглед на преценката съществува ли подобен дискриминационен ефект или предпоставки за създаване на застрашителна среда от въпросните изказвания, както и поводът и причината за направеното изявление. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените в преписката писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното доказателствено искане, с оглед обстоятелствата, които страната се домогва да установи посредством гласните доказателства, но при условията на чл. 159, ал.2 от ГПК, доколкото се сочи от пълномощника, че двамата свидетели ще установяват едни и същи обстоятелства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

 

Адвокат И.: Не държим за прилагане на оптичния диск по делото. Неговото съдържание е възпроизведено в протокола от открито заседание на състава на комисията и прилагането му по делото не е необходимо.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.02.2018г. от 10.15 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: