ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1786 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.С. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- Комисия за защита от дискриминация не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна А.М.А. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Д.И., пълномощник на жалбоподателя, с искане да бъде отложено разглеждането на делото, поради внезапно заболяване на адвоката. В молбата се сочи, че адвокат И. е представлявал жалбоподателя в хода на административното производство и е запознат с материалите по преписката, поради което разглеждане на делото в негово отсъствие би довело до нарушаване правото на защита на страната, тъй като би препятствало възможността за изразяване на становище и искания, и извършване на необходимите процесуални действия, с оглед действията на останалите страни в производството. Наред с това се сочи, че в краткия срок до съдебното заседание за жалбоподателя е обективно невъзможно да упълномощи друг, достатъчно подготвен по конкретното дело адвокат, за осъществяване на процесуално представителство. Приложени са пълномощно и болничен лист.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с постъпилата молба и приложените към нея писмени доказателства, намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава. Доколкото се касае за първо по делото заседание и е налице препятствие, което жалбоподателят не може да отстрани, молбата следва да бъде уважена и да се насрочи друго заседание, с оглед осигуряване възможност на последния да реализира процесуалните си права. Ето защо, на основание чл. 139, ал.1 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: