ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети ноември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1786 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят М.Г.К.-П. - редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., която представя пълномощно и съпругът – Л. П., който представя пълномощно.

 

Съдът констатира, че представеното пълномощно не съдържа данни за брачна правна връзка между М.К.-П. и Л. П..

 

Г-н П.: Нямам удостоверение за граждански брак, но това пълномощно е достатъчно.

 

СЪДЪТ към г-н П.: Удостоверението за граждански брак доказва семейноправната Ви връзка с жалбоподателя. В този вид не мога да Ви допусна като процесуален представител към настоящия момент. Останете в залата със знанието, че не представлявате никого към момента.

Пълномощното, представено от Любомир П., бе върнато обратно – в оригинал.

 

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София, редовно призован, не се явява представител.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на М.К.–П. срещу ревизионен акт от 28.01.2015 г., в частта, в която е потвърден от директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП София, с Решение № 173/08.07.2016 г.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Представям копие от удостоверение, издадено от ТД на НАП Бургас, от което е видно, че към 28.07.2016 г. задължението, предмет на ревизионния акт, всъщност се явява общо задължение 581,46 лв. Представям справка за актуално състояние за трудовите доходи на жалбоподателя и удостоверение за наличието или липсата на задължения. НАП е стигнал до извода, че задължението е 581,46 лв. на ЕТ „СИСТЕМ СТИЛ – М.К.”. Видно е неадекватните действия на ТД на НАП Бургас, незнайно как и без обяснения, НАП стига до извода, че задължението от няколко хиляди лева, се състои от 581,46 лв. Всъщност моята доверителка не се е сдобила с оригинала на ревизионния акт. Според нея, ревизионният акт не е пристигнал до нея в оригинален вид и не е връчен според изискванията на закона. Задължението на едноличния търговец М.К.-П. се състои от сумата от 600,99 лв. и това се явява един месец след първото удостоверение, получено от жалбоподателя. Остава открит въпроса кой и как се произнася по въпроса, повдигнат в жалбата, относно факта, че жалбоподателят не е функционирал като едноличен търговец от 1997 г. и никой от НАП не даде отговор как и по какъв начин е изнамерен този БУЛСТАТ, който се цитира в техните справки. НАП следва да дължи отговор в тази насока, евентуално цитираният БУЛСТАТ кое търговско дружество касае.

Освен представеното, моля, да задължите НАП да даде отговор относно БУЛСТАТ, който се цитира, касае ли едноличния търговец М.К.-П. и откъде е възникнал?

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА доказателствата представени от адв. К. в днешното съдебно заседание - Справка за актуално състояние на всички трудови договори на М.Г.К.-П. от 15.07.2016 г.; Удостоверение от 28.07.2016 г. за наличието или липсата на задължения на ЕТ „СИСТЕМ СТИЛ - М.К.”; Удостоверение  от 29.08.2016 г. за наличието или липса на задължения на М.Г.К.-П., последните две удостоверения издадени на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

 

Предвид особеното производство, пред което се е развила ревизията – чл. 122-124 от ДОПК, съдът на основание чл. 171, ал. 4 от АПК и чл. 9, ал. 3 от АПК, УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че върху него е възложена доказателствената тежест в производството, предвид факта, че ревизионният акт към настоящия момент се ползва с презумпцията по чл. 124, ал. 2 ДОПК.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към адв. К.: Имате ли други искания за извършване на процесуални действия по делото?

 

Адв. К.:  Към момента нямаме.

 

Съдът, по искането, ответникът да даде отговор при какви обстоятелства и по какъв начин на едноличния търговец–жалбоподател в настоящото производство е бил определен ЕИК по БУЛСТАТ, счита следното: това обстоятелство няма връзка с правния спор. На г-жа П. са определени данъци за извършени от нея разпоредителни сделки с недвижими имоти, в резултат на което е прието, че тя е извършвала търговска дейност, без да е била регистрирана като търговец по смисъла на Търговския закон.

Отделно, в ревизионния акт е установено, че оборотът, който г-жа П. е реализирала, е обусловил регистрацията й по ЗДДС, съответно начисляване на данък върху ДДС за конкретно посочени данъчни периоди през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.,  въз основа на установените с ревизионния акт доходи.

Отново по реда на чл. 122-124 от ДОПК, на жалбоподателя са определени и задължения за Здравни осигуровки по ДОО.

Липсата или наличието на ЕИК на едноличния търговец в конкретния случай е обстоятелство, което не се отразява върху законосъобразността на констатациите. Г-жа П. е в състояние да получи подобна информация чрез обикновено заявление до органите на НАП.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за задължаване на НАП да представи справка по какъв начин и при какви обстоятелства е бил определен ЕИК по БУЛСТАТ на М.К.П., в качеството й на ЕТ „СИСТЕМ СТИЛ – М.К.”.

 

         ВЪПРОС на съда към адв. К.: Да приключим ли събирането на доказателствата?

 

         Адв. К.: Моля да не се приключва събирането на доказателствата. Моля, да ни дадете кратък и разумен срок, в който ще Ви представя с изрична молба доказателствени искания.

 

         СЪДЪТ: Какви обстоятелства ще установявате с тези доказателствени искания?

 

         Адв. К.:  Проблемът е в това, че доверителката ми желае сама да изготви въпроси и да ги зададе на съда във връзка с доказателствата.

 

         СЪДЪТ: Въпроси във връзка с кои обстоятелства?

 

         Адв. К.: Най-малко с това, че тя твърди, че този ревизионен акт,  както и ревизионен доклад,  никога не са стигали до нея и желае да представи доказателства в тази насока, тъй като аз към момента не мога да представя, тъй като доверителката ми не се намира в гр. Бургас.

 

         СЪДЪТ към адв. К.: Ревизионният акт е обжалван надлежно пред Административен съд Бургас. Знанието или незнанието на жалбоподателя за издадения ревизионен акт, не е попречил тя да упражни процесуалните си права. От приложените по делото доказателства се установява, че решаващият орган вече е оставил без разглеждане жалбата на г-жа П. срещу ревизионния акт. Това волеизявление на администрацията е било контролирано по съдебен ред. Съдът е преценил, че г-жа П. има право на жалба и е издължил администрацията да се произнесе по същество. Дали г-жа П. е знаела или не е знаела, че има издаден ревизионен акт, вече е безпредметно да бъде установявано.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че в производството по оспорването на ревизионен акт, трябва да опровергава констатациите в ревизионния акт. Това означава, че заявените твърдения от административния орган, че г-жа П. е извършвала търговска дейност, следва да бъдат опровергавани с доказателствени средства, допустими в процеса, защото именно върху този фундаментален факт е изградена цялата теза на ревизионния екип.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към адв. К.: Имате ли други доказателствени искания след указанията, които дадох току-що?

 

Адв. К.: Към момента еднолично нямам доказателствени искания. 

 

При липсата на други доказателствени искания, като счита, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия, входирали сме жалба, в която сме конкретизирали подробно нашите искания. Моля да я уважите в пълен смисъл. Моля за срок за представяне на  писмена защита.

 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: