ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети септември                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1786 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Ищецът Д.Е.Д. се явява лично, доведен от Областна дирекция „Охрана”, и с адвокат Б..

За ответниците Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София се явява юрисконсулт Ч..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и  го докладва

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Г. и адвокат Б. с приложени към нея писмени доказателства, както следва: епикриза от психиатрично отделение гр. Ловеч от 25.02.2013г., рапорт от ст.инспектор И. П. от 10.09.2012г., медицинска справка от 20.09.2012г. и становище за актуалния психологичен статус на лишения от свобода Д.Е.Д. от 20.09.2012г.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от Областна служба „Изпълнение на наказанията” Бургас с приложени към нея копия от документи, както следва: писмо от затвора Бургас до ОС „ИН” Бургас с изх.№ 150/04.06.2015г., медицинска справка от 03.11.2015г., докладна записка от гл.счетоводител М. Т. рег.№1695/27.05.2015г. с копие за насрещната страна. Преписи от същите се връчиха на адвокат Б..

 

Адвокат Б.: Да се приемат представените доказателства. Нямам искания за нови доказателства. Ако може само някои корекции по протокола от миналия път. Неправилно е записано в протокола, че отмяната на разпоредбата на ППЗИНЗС не е сведено до знанието на доверителят ми. Не е сведено до знанието на администрацията. Ще облекчим процедурата. Нямам забележка. Само с едно изречение искам да поясня по отношение на натиска на доверителя ми да не носи брада- касае се за уронване на човешкото достойнство по чл.3, ал.1, т.3 , а по отношение на изследванията за ХИВ и СПИН - чл. 3, ал.1. Говорим за неправомерен натиск от страна на администрацията.

 

СЪДЪТ констатира, че понастоящем ищецът носи дълга коса и дълга брада.

Адвокат Б.: Бих казал, че даже е прекомерно дълга коса и брада. Нямам други искания по доказателствата.

Юрисконсулт Ч.: Моля да приемете представените с писмото доказателства. Нови искания за доказателства няма да правя, моля да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да приемете приложените писмени доказателства и да се приключи съдебното дирене, тъй като нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства, както следва: епикриза от психиатрично отделение гр. Ловеч от 25.02.2013г., рапорт от ст.инспектор И. П. от 10.09.2012г., медицинска справка от 20.09.2012г., становище за актуалния психологичен статус на лишения от свобода Д.Е.Д. от 20.09.2012г. писмо от затвора Бургас до ОС „ИН” Бургас с изх.№ 150/04.06.2015г., медицинска справка от 03.11.2015г. и докладна записка от гл.счетоводител М. Т. рег.№1695/27.05.2015г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат Б.: Пред съда са предявени два иска по делото, но те не са от значение за доверителят ми, но са от обществено значение и интерес по отношение на възможността на човека да осъществява личното си право в затвора, което е изключително право, указано в Конституцията. Не би следвало правата на администрацията да превишават правата на лишените от свобода по отношение на изисквания за добър външен вид. Самото наличие на Правилника за вътрешния ред и се твърди, че такъв правилник съществува, но той не е нормативен документ и не би трябвало да поражда права и противоречие със закона. Той не противоречи, тъй като понятието „чист и спретнат” е субективно понятие, не е ясно дефинирано и е относително. Така например в гр. Бургас може да се влезе по плувки в магазин, докато в други градове на страната това не е обичайно. Изискванията на администрацията към нейните служители са необосновани, такива съществуват в Закона. Такива съществуват и към съда и прокуратурата. Правото на администрацията да извършва намеса, да указва въздействие стига до носа на моя доверител, не може да посягаш на брадата и косата. Видно е, че е бил с брада и коса още преди да влезе в затвора, видно е от учебната му книжка. Това не е случаен избор, това е естетически избор, който той отстоява в затвора. Има срещи със социален работник и му е оказван такъв натиск, което твърдим, че е незаконосъобразна дейност от страна на администрацията, принуждавайки го да приеме и извърши нещо против волята му. Това е изтезание по смисъла на чл. 3, ал.1 ,т.3. Отмяната на текста в правилника без даване на адекватни указания, че такова право съществува, е липса на ефективни мерки - законодателни от Министерството на правосъдието, което е по изисквания на Конвенцията за прекратяване на изтезанията. По отношение на изследванията за ХИВ и СПИН текстът на закона е ясен, администрацията създава условия за изследвания, но тя не създава условия, а разчита на доброволни програми. Видно е, че са се изследвали няколко отряда от отговора на ГДИН, а другите са оставени без изследвания, тъй като бройката вече е изпълнена., което означава, че са поставени в неравностойно положение, вкл. и Д.Д., което е изключително опасно за обществото. Тези отряди стават средище, гнездо за развъждане на ХИВ и СПИН в затвора Бургас. Липсата на финансови средства не оправдава нито един от Министерството на правосъдието. Конвенцията казва, че липсата на средства не е основание, че да оправдае наличието на изтезания. Говорим не за изтезания, а и за нарушение на равното право по чл. 6 от Конституцията. Налице е невъзможност за такова изследване, което е наказание по смисъла на чл.6. Ще представя писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, като представям справка за разноските.

Юрисконсулт Ч.: Моля да отхвърлите и двата кумулативно съединени иска, касаещи и външния вид, и изследване за болести. От представените доказателства по категоричен начин и двата иска са недоказани с нито едно годно доказателствено средство. Напротив, от тези доказателства е видно, какво е било поведението на ищеца в Затвора Бургас. Позволявал си е да предявява заплахи пред администрацията, няма да ги изброявам, защото са описани в психологическия статус, а от  последните представени доказателства се дава отговор за финансирането на тези изследвания. Именно на тези основания Ви моля да отхвърлите предявения иск от Д.Е.Д. и да присъдите в полза на ГДИН юрисконсултско възнаграждение. И на последно място правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да постановите съдебен акт, решение, с което като неоснователени и недоказани по основание и размер отхвърлите изцяло предявените искове на ищеца Д.Е.Д.. От ангажираните по делото доказателства считам, че не се установява ищеца Д. да е претърпял неимуществени вреди, изразяващи се в изживени отрицателни преживявания, каквито твърди, че търпи вследствие на бездействие от страна на затворническата администрация. По доказателствената тежест на ищеца по делото няма нито едно доказателство, от което да е видна претърпяна неимуществена вреда, а се касае за коментиране на молба, реални категории, които не подлежат на обезвреда по чл.1 от ЗОДОВ.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: