ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 08.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми май                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1786 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Ищецът Д.Е.Д. се явява лично, доведен от областна дирекция „Охрана”, и с адвокат Б., надлежно упълномощен.

Ответниците Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София не изпращат представител, редовно уведомени.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

Адвокат Б.- Да се даде ход на делото.

Прокурор МАРИНОВА- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът УКАЗВА на ищеца да отстрани допуснати нередовности в исковата молба, както следва: да конкретизира действията, вследствие на които са настъпили твърдените вреди, както и длъжностните лица, които са извършили тези действия; да посочи периодите, за които претендира обезщетение; да посочи основанието за ангажиране солидарната отговорност на ответниците.

Адвокат Б.- Периодът е посочен в справката за проведени срещи със социалния работник. Уточнявам, че претендираме обезщетение за периода от 27.03.2014г. до датата на подаване на исковата молба- по отношение на искането в размер на 4000 лева за необосновано лишаване на ищеца от правото да носи добре поддържана коса и брада. По отношение на искането за обезщетение поради необосновано лишаване от правото за доброволно изследване за ХИВ и СПИН, периодът е м.юни 2014г. до датата на подаване на исковата молба. Относно незаконосъобразните действия: става въпрос за проведени срещи със социален работник. Петър Леков е социалният работник. Това са единствените действия. Това е във връзка с искането за подстригване на косата и премахване на брадата. Имаме претенция и към Министерството на правосъдието, тъй като става въпрос за неефективни законодателни мерки във връзка с отмяната на разпоредба от правилника.

Ищецът Д.- Оказван ми е морален натиск за извършване на подстригване и премахване на брадата. Социалният работник се опитваше да ме убеждава, че като имам дълга брада и коса е незаконно, според негови лични разсъждения по закона. Той се опита да ме убеди, че е незаконно, това е по чл. 68, да имам дълга брада и коса.

Адвокат Б.- Датите на срещите със социалния работник са посочени в справката. Проведени са многобройни срещи със социален работник.

 

В залата се явява юрисконсулт Ч., процесуален представител на ответниците. Съдът запозна юрисконсулт Ч. с извършените до момента процесуални действия.

 

Адвокат Б.- По отношение на брадата и косата претенцията ни е във връзка с отмяната на чл.69 от Правилника, отменя се текст, който е позволявал на ищеца да носи брада, без последващи указания. А по отношение на изследванията за ХИВ/СПИН, претенцията ни е за това, че не се осигуряват финансови средства за скрининг и по отношение на изпълнение на присъдата. По тази причина е налице бездействие. Искаме солидарно осъждане на ответниците, защото няма как да преценим до къде е отговорността на всеки от тях. Има неизпълнени ангажименти от страна на Министерството на правосъдието, като не осигурява финансиране на ГДИН, т.е. да планира и разпредели финансите. Бездействието на администрацията на затвора се дължи на бездействието на Министерството на правосъдието. В закона за държавния бюджет е посочено, че Министерството на правосъдието е длъжно да осигури на ГДИН средства за изследване на ХИВ и СПИН, а по отношение на брадата има отменена разпоредба, която не е сведена до знанието на доверителя ми.

Юрисконсулт Ч.- ГДИН е отделно юридическо лице, въпреки че е част от структурата на Министерството на правосъдието.

 

СЪДЪТ, с оглед изложеното в исковата молба и уточняващата я такава, и направеното уточнение в днешното съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на лишения от свобода Д.Е.Д. против Министерство на правосъдие на Република България и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), с искане да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищеца при условията на солидарност сумата от 4 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на социалния работник Петър Леков- служител на Затвора Бургас, довели до необосновано лишаване на ищеца от правото му да носи добре поддържана коса и брада през периода 27.03.2014г. до датата на предявяване на иска – 20.08.2014г. Претендира се също сумата от 6 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие лишаване на ищеца от медицинско обслужване- консултиране и изследване за ХИВ/СПИН или друго инфекциозно заболяване (посочено под т.2 в исковата молба).

В исковата молба се твърди, че срещу ищеца са били предприети от страна на длъжностни лица действия „под формата на унизително отношение, уронващо човешкото му достойнство“. С допълнителна молба е уточнено, че искът против ГДИН се основава на извършени от служители действия, целящи да принудят ищеца да не носи брада и коса, съобразно техни естетични критерии. Според уточнението, направено в днешното съдебно заседание, тези действия са извършени от социалния работник Петър Леков и се изразяват в разясняване от страна на социалния работник на разпоредбите на закона, относно външния вид на лишените от свобода. В исковата молба се още, че ежедневно ищецът е бил предупреждаван от надзирателите в затворническото заведение, че ако не се подчини, ще последват санкции. Вследствие на тези действия у ищеца се породило чувство на страх и малоценност. Наред с това, на 07.04.2014г. с посочените мотиви същият бил спрян от участие в курс по строителство, в който бил включен.

В уточняващата молба е изложено още, че искът против Министерството на правосъдието е основан на проведени явно неефективни законодателни и административни мерки, чрез ненавременна отмяна на нормативно уредено право, без дори съпътстващи ясни указания за неговото наличие, имащи за цел „Връщане към казармени порядки, несъобразяващи се с правата на човека”.

По отношение на втората претенция се твърди, че на ищеца не са осигурени условия за изследване на ХИВ/СПИН и др., съобразно изискванията на чл. 140, ал.2 от ЗИНЗС, поради което същият живее в страх за здравословното си състояние и се чувства в безизходица, тъй като незаконосъобразно му е отказано да извърши медицински изследвания.

С исковата молба и уточняващата молба са направени доказателствени искания.

Ответниците са депозирали писмен отговор, с който са заявили становище за неоснователност на претенциите.

 

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, съгласно разпоредбата на чл.154 от ГПК, като всяка от тях следва да установи със съответните доказателствени средства фактите, на които основава своите искания и възражения.

 

Адвокат Б.- Поддържам иска на основанията, посочени в исковата молба. Запознат съм с писмения отговор. По отношение на доказателствата, за да облекчим процеса по отношение на искането за представяне на затворническото досие, уточнявам, че от него е необходимо само едно изследване, проведено от психолог, от което е видно, че ищецът е склонен към самоубийство. В тази връзка бихме се отказали от исканите свидетели. Това е документация от затвора. Моля да ми дадете срок, да представя това изследване. По отношение на искането за финансирането, няма спор с ответника, няма нужда от тези справки, тъй като ги има в публичния доклад на комитета по изтезанията. Отказваме се от исканите свидетели. Поддържаме искането за представяне на дисциплинарната преписка, във връзка с посоченото в т.5. Оттегляме доказателствените си искания по т.2 от уточняващата молба. По т.3 от уточняващата молба, се касае за жалба на ищеца и отговор от ГДИН.

Ищецът Д.- Беше входирана жалба от адвокат Г. за това.

Адвокат Б.- Относно курса по строителство, устно ли е спрян, писмено ли е спрян, няма информация за това. Има косвени данни в делото в тази насока, проведена е среща с ръководителя на курса по строителство.

Юрисконсулт Ч.- По това дело е постъпила молба от адвокат Г. да бъде приложена справка, която е прилагана по административно дело №1921/2014г. по описа на АСБ и тази справка дава отговор на тези въпроси.

Адвокат Б.- Моля ответните страни да представят финансова справка. Говорим за извлечение от бюджета, от което да стане ясно правени ли са в затвора Бургас разходи за изследвания за ХИВ и СПИН и кога, има ли документ за финансиране.

Юрисконсулт Ч.- Ще отговорим на така поставения въпрос, ако съдът ни разпореди.

Адвокат Б.- Искането относно разходната част на бюджета е към министерството на правосъдието. Оттегляме всички други доказателствени искания.

Прокурор МАРИНОВА- Подобно финансиране може да се извърши и от други организации, както е в конкретния случай, посочен в отговора. Дори и да не е осигурено финансиране, ищецът би могъл да се изследва, но извън бюджета.

Юрисконсулт Ч.- Считам исковата молба за неоснователна както по основание, така и по размер. Поддържам писмения отговор, представен по делото. Няма да соча нови доказателства. Тази справка, която адвокат Г., който е преупълномощил адвокат Б., съм я получил. Справката е представена по адм.д. №1921/2014г. касаеща същия ищец. Тя е с рег.№ 150/23.02.2015г. от затвора Бургас. Не възразявам тази справка да бъде приета.

Прокурор МАРИНОВА- Оспорвам иска по основание и по размер. Моля да приемете представените с писмената молба и писмо-отговор доказателства. Относно доказателствените искания на ищеца, материализирани в пояснения и допълнение на исковата молба, считам същите за неоснователни, с изключение на тези по пункт 3 и 5.

Адвокат Б.- Ние ги оттеглихме тези искания.

Прокурор МАРИНОВА- Считам всички доказателствени искания за неоснователни, поради което моля да не ги уважавате.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към отговора на исковата молба, както и към молбата на адвокат Д.Г. с вх.№3416/09.04.2015г. писмени доказателства.

УКАЗВА на ответната страна да предостави информация относно извършените разходи във връзка с извършени в Затвора Бургас изследвания за ХИВ/СПИН.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да сочат доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснати доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.15г. от 10.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени .

Да се изпрати писмо на началника на затвора за осигуряване присъствието на ищеца.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: