ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     Номер                 Година 17.08.2012        град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на седемнадесети август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Чавдар Димитров

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 1786 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на М.Н.И. *** с ЕГН **********  против допуснатото от кмета на Община Царево предварително изпълнение на основание чл.60 АПК на негова заповед № РД - 01 – 466/20.07.2012г. на Кмета на Община Царево, публикувана в Държавен вестник, бр.62 от 14.08.2012г., с която същият е отчуждил реална част с площ 119 кв.м. от съсобствен на жалбоподателката и четири други лица недвижим имот с идентификатор 48619.505.139 по КККР на гр. Царево, квартал Белия бряг, и е определил обезщетение на съсобствениците на отчуждения имот в размер на 2329,40 лева. В нея се обяснява, че не са налице нито една от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК, тъй като посоченото конкретно основание за постановяване на предварително изпълнение на цитирания административен акт, а именно: “ изпълнение на част от Интегриран проект за водния цикъл на гр. Царево” на е налице. Сочи се, че същият проект към настоящия момент не е одобрен, поради което няма как да бъде и изпълнен, както се обяснява това в мотивите на спорната заповед. Представят се доказателства за изложеното твърдение, а именно официална информация от електронната страница на Министерството на околната среда и водите , Оперативна програма околна среда. В допълнение се сочат и аргументи за незаконосъобразност и на самата заповед по същество.

Жалбата е подадена директно до Административен съд Бургас и не е комплектована с пълната преписка по постановяването на оспорения административен акт. За разглеждане на особеното искане за спиране на предварителното изпълнение, съдът намира за необходимо да изиска пълната преписка по издаването на заповедта, чието предварително изпълнение се оспорва, която следва да бъде изпратена незабавно предвид незабавния характер на настоящото производство.

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.5 АПК жалбата срещу допуснатото предварително изпълнение не спира същото, но Съдът може да го спре до окончателното й решаване.

В настоящия случай, след преценка на обстоятелствата по делото,  наведените доводи и с оглед на това, че тежестта на доказване наличието на предпоставките за постановяване на предварително изпълнение е на административния орган, Съдът намира, че предварителното изпълнение на заповед № РД - 01 – 467/20.07.2012г. на Кмета на Община Царево, публикувана в Държавен вестник, бр.62 от 14.08.2012г. следва да бъде спряно до окончателното решаване на спора по така депозираната жалба.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 АПК Административен съд гр.Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото от Кмета на Община Царево предварително изпълнение на заповед № РД - 01 – 466/20.07.2012г. на Кмета на Община Царево, публикувана в Държавен вестник, бр.62 от 14.08.2012г., с която същият е отчуждил реална част с площ 119 кв.м. от съсобствен на жалбоподателката М.Н.И. с ЕГН ********** и четири други лица недвижим имот с идентификатор 48619.505.139 по КККР на гр. Царево, квартал Белия бряг, и е определил обезщетение на съсобствениците на отчуждения имот в размер на 2329,40 лева, до окончателното решаване на спора за допуснатото предварително изпълнение .

ИЗИСКВА НЕЗАБАВНО пълната преписка по постановяването на заповед № РД - 01 – 466/20.07.2012г. на Кмета на Община Царево, публикувана в Държавен вестник, бр.62 от 14.08.2012г., като при неизпълнение на съдебните разпореждания органът може да бъде наказан с глоба в размер до 1200,00 лева на основание чл.91, ал.2 ГПК, вр. чл.144 АПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: