ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  първи октомври                                        две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1785 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МАПАСА П.М.“, редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ - БУРГАС В ЦУ НА НАП ГР.СОФИЯ, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к.Ж., надлежно упълномощена с  представено пълнмощно

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Ж.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от ЕТ„МАПАСА – П.М.“ с ЕИК 102162952, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Ген. Гурко“ № 57, представлявано от управителя П.Х.М., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-344-0346664/20.06.2018г. издадена от Д.Т.В.– началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“  в ЦУ НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – зоомагазин „Орфей“, находящ се в гр.Бургас, ул.“Оборище“ № 78, стопанисван от ЕТ„МАПАСА – П.М.“ с ЕИК 102162952 и забрана на достъпа до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

                АДВ.С.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Правя уточнение, наред с искането за отмяна, при условията на евентуалност, така както сме посочили искаме съдът да се произнесе относно размера на наложената мярка, евентуално срокът й да бъде намален. Доколкото сме посочили, три дена обекта не функционира. Съдът евентуално да се произнесе за тези три дена. Моля да се приеме административната преписка. Нямаме доказателствени искания. Нямаме претенции за разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете преписката в цялост. Няма да сочим други доказателства и  нямаме доказателствени искания.

Съдът след като изслуша процесуалните представители на страните, присъстващи в залата и с оглед събраните по делото доказателства намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.С.: Уважаеми господин съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата. Подробни съображения ще изложа в писмен вид в указан от Вас срок. Моля да отмените заповеда или моля, в условията на евентуалност, на осн. чл.172, ал.2 от АПК да измените оспорената заповед, в частта й за определения срок на мярката, като определите такъв към минималния размер.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля, да приемете жалбата за неоснователна и постановите решение, с което да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Счатам, че при издаване  на оспорената заповед не са дапуснати процесуални нарушения. При налагане на ПАМ административният орган действа при условията на обвързана компетентност и при наличие на установено нарушение е длъжен да го направи. Установено е противоправно неизпълнение. Считаме, че срокът е съобразен с целената превенция за преустановяване  на незаконосъобразни практики в обекта.  В оспорената заповед са изложени ясни мотиви за определения срок,  който е допустим. Моля да постановяване на Вашия акт в тази насока. Моля за ю.к.възнаграждение. Подробни съображения съм изложила в писмени вид, които представям.

Съдът  определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки от страна на ппроцесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 13:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: