ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1785 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 09:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Съмър турс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по делото е образувано по жалба на „Съмър турс“ ЕООД против заповед за налагане на ПАМ № ОП-148-03263331/05.07.2017 г., издадена от директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, в изпълнение на която е запечатан търговски обект – триколки под наем, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, пред хотел „Корона“, стопанисвани от жалбоподателя „Съмър турс“ ЕООД, като изпълнението е започнало на 06.07.2017 г., със срок 10 дни.

С определение № 1359/11.07.2017г., съдът е конституирал страните в производството по делото, указал е доказателствената им тежест за установяване на фактите, на които основават своите искания или възражения; допуснал е като писмени доказателства представените с жалбите и постъпилите с административната преписка от административния орган документи; указал е на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка с писмо вх. № 7015/07.07.2017 г.

 

Съдът ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и допуснатите с определение № 1359/11.07.2017г. документи, като доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал оспорваната заповед като съобрази, че в административната преписка не се съдържат доказателства длъжностното лице П.Г.Ж.каква длъжност заема към 05.07.2017 г. в ТД на НАП – гр. Бургас, а този факт не е приет като безспорен и ненуждаещ се от доказателства от страните по делото.

УВЕДОМЯВА ответника, че при непредставяне на изисканите доказателства в дадения срок, на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Бургас ще бъде наложена глоба в размер на 100 лв., за неизпълнение разпореждане на съда.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 05.01.2018г. от 09:30 часа, за която дата и час страните уведомени по условията на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: