ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1785 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 14:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Империум 2002”ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ – зам. изпълнителен директор на ТД на гр.Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  „Империум 2002”ЕООД против решение №201/09.08.2016г. на главен юрисконсулт в отдел „Обжалване” в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас,  с което е потвърдена заповед за налагане на принудителни административни мерки  по реда на чл.186-188 от ЗДДС с №915/28.04.2016г. на зам.директор на ТД на НАП Бургас, с която е наложена мярка „Запечатване на обект” за срок от един месец на автомобилен антракционен симулатор с електрическо захранване, инсталиран в МОЛ”Плаза”Бургас, ет.2 срещу магазин „Дайхман”.

 

С Определение №1503/08.09.2016година, съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

  

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1503/08.09.2016година писмени документи, като доказателства по делото.

 

УКАЗВА  на оспорващия, че следва да установи съществуването на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, в това число посочените в жалбата.

 

УКАЗВА на ответника по оспорването, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на ответника по оспорването, че не сочи доказателства относно датата и начина на връчване на решение № 201/09.08.2016година издадено от изпълняващ правомощията на директора на Дирекция „ОДОП Бургас.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от съобщението, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на съответната страна, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.11.2016г. от 13.15часа, за която дата и час страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТЯТ съобщения на страните с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:10часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: