ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 30.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на тридесети ноември                                две хиляди и шестнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1785 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Империум 2002”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е., с пълномощно по делото л.44.

 

ОТВЕТНИКЪТ – зам. директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата.  Правя искане за спиране на производството, тъй като пред Върховен административен съд е образувано адм.д. №8768/2014 година, което дело включително и представляващото от мен юридическо лице е страна като се обжалват разпоредбите на процесната Наредба № Н-18 13.02.2006година. По това дело основанието за оспорване е свързано с липсата на приложение в Наредбата относно утвърдените от министъра на Финансите ФУВАС, които да кореспондират с интерфейсен протокол на точно определени апарати за забавление, каквито са и процесните, тъй като те работят с механични монетници и не е възможно този механичен монетник да бъде, ще използвам думата „стикован” с утвърдените с процесната Наредба ФУВАС. Считам, че до излизане и влизане в сила на решение по посоченото дело няма как да се постанови правилно и законосъобразно решение и по настоящото, защото ако Върховен административен съд отмени Наредбата в тази си част, ще отпадне основанието за налагане на имуществена санкция, респ. ще отпадне и необходимостта от запечатване на обекта и на ПАМ-а предмет на обжалване по настоящото дело. Нося като копие направено за послужване на съда по съдебно-техническа експертиза  по това дело. Образуваното дело е по жалба от Ваня Крумова пълномощник на „ХАР България” ЕООД, „Барон атракции” ООД и „Империум 2000”ЕООД, „Красимир Попов КО” ЕООД и „В.М.В. Деневи” ЕООД, като жалбата е с вх.№ 94-00-9995 от 11.06.2014година. Освен това по делото няма данни, че моят клиент експлоатира тези машини и той не притежава такива активи, те са собственост на друго дружество „Империум 2000”ЕООД, което представлява отново Т. Д. Д. представител и на жалбоподателя. Представям и декларация от Т.Д. в качеството на представител на дружеството жалбоподателя и извадка от ведомостите за възнаграждение в „Империум 2000” ЕООД. Двете фирми на Т.Д. са „Империум 2002”ЕООД и „Империум 2000” ЕООД. Обжалваната заповед е издадена на база Наказателно  постановление, което Наказателно постановление е обжалвано пред Районен съд Бургас, за което е образувано НАХд№ 4808/2016година, насрочено за днес. Това е второ основание за искане за спиране на настоящото производство, тъй като  в случай на отмяна на Наказателното постановление ще отпадне основанието за налагане на ПАМ. След излизане на решението по НАХд ще представя доказателство за това.

 

  Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат Е. писмени доказателства, а именно заключение по изготвена съдебно-техническа експертиза, декларация от фирма Империум 2002”ЕООД, извадка от ведомости за заплати на „Империум 2000” ЕООД и инвентарен опис на сметка 204 към дата 09.11.2016г. на „Империум 2000”ЕООД.

 

По искането за спиране на производството по настоящото дело съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание  след представяне на доказателства от страна на жалбоподателя досежно образуваното НАХд№4808/2016година на БРС, респ. решението на съда.

С оглед на изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя до следващото съдебно заседание да представи на доказателства досежно образуваното НАХд№4840/2016година на БРС, респ. решението на съда.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото го насрочва за 18.01.2017г. от 13. 30, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: