ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети март                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1785 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно призован, се представлява от юк.  М. с представено пълномощно.

         Ответникът Началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно призован, се представлява от юк. Т. и юк. К. с представено пълномощно.

         Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. Д.В.Л. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮК. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че вещото лице е отговорило пълно на поставените въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Т. КЪМ  ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Отъждествява ли вещото лице понятието „качествен състав” и „качествен елементен състав” във връзка с представената таблица за свойствата и характеристиките на продуктите от нефтен и каменовъглен произход и във вр. с т.2, където е дадено понятие за      продукти с подобен качествен състав.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В Приложение 1 и таблицата към него съм дала определение за качество и методите по кои се определя – методите за елементен анализ, чрез определяне на груповия въглеводороден състав и по-общ метод - за останали химически продукти и алдехидини съединения, които не присъстват в нефтените продукти. Спряла съм се на основните  за нефтените продукти. Едното понятие е по-общо и това е понятието „качество”. Основните показатели, които дефинират продуктите, са първо „качествения елементен състав” – съдържание на химичните елементи кислород, водород, сяра и др. и второ „груповия въглеводороден състав”. В тези два основни показатели, които дефинират качеството на продукта, намирам аналогията. Посочила съм и разликите, по които се различават двата типа продукти и върху какво те се отразяват. Качествените съотношения се отразяват върху физикохимичните технологични показатели, изведени от гледна точка на допълнителната преработка на продукта.

 

         ВЪПРОС: Количествените съотношения влияят ли на качеството на продукта?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Основните показатели, които се отразяват на качеството на продукти са съдържанието на химични елементи и групите въглеводороди. Различното количествено съдържание на химични елементи се отразява на физикохимичните и другите технологични параметри, които касаят последващата преработка.

 

         ВЪПРОС: Съществува ли аналогия в качествения елементен състава,  груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоките с код по КН 27079999?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В код 27079999 е посочено, че се включват продуктите /вещото лице изброява, като цитира дословно текста на КН/. При условие, че тези продукти отговарят на четири характеристики, описани в подточка от а/ до г/ - тъй като критериите за аналогичност са посочени в тези подточки.

 

         ВЪПРОС: Вещото лице не зачете дословно съдържанието на тези подпозиции. Тези подпозиции съдържат продукти съставени от смесени въглеводороди. Къде в нормативните документи и в тълкувателните текстове е посочено, че евентуално последващата преработка на продукта е критерий за класиране на продукта в позиция, в която се класират продукти аналогични на тези получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани - в код по КН 27079919?

 

         Юк. М.: Възразявам против задаването на въпроса, тъй като същият е правен. Въпросът беше зададен дали продуктите подлежат на последваща преработка и ако подлежат това е критерий за тарифно класиране в код 27079919 и този въпрос е от компетентността на съда.

 

         СЪДЪТ КЪМ ЮК. М.: Действително възражението Ви е уместно, но съдът счита, че вещото лице би могло да ориентира настоящия съдебен състав при решаването на спора допълнително със своето становище, поради което съдът счита, че вещото лице би могло да отговори на този въпрос.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В позиция 27079919 „сурови масла” са включени продуктите, които са изброени в Приложение 2 – за тях е упоменато, че те търпят последваща обработка. Във втора точка са посочени аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно над неароматните съставки и за тях – аналогичните масла -  трябва да се отнася изискването да търпят последваща обработка. Второ, процесният продукт „мазут” със свойства, посочени в сертификата за качество и изпитването е деклариран като такъв за последваща преработка, наистина служи и се внася за тази цел – да бъде подложен на допълнителна преработка, чрез деструктивни процеси, с помощта на катализатори и други реакции, които да доведат до разграждането на високомолекулните съединения и получаване на по-ниски молекулни съединения – част от състава на светлите нефтопродукти. Мазутът се внася като суровина, за да бъде подложен на деструктувни процеси за получаване на по-висок добив от светли нефтопродукти – бензинови фракции, дизелови, керосинови и други. Във връзка с адм. дело № 303/2013 г., по което имаше преюдициално запитване до СЕС се запознах и със съдебна практика на  Административен съд Варна, също отправили запитвано до СЕС, като в отговора беше казано, че критерий за това едни продукт да бъде отнесен към даден код от КН са свойствата, произхода и предназначението му и това съм имала предвид за да приема, че и аналогичните продукти трябва да търпят допълнителна преработка и да бъдат отнесени към позиция 27079919.

 

         ВЪПРОСИ на юк. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В отговор на въпрос 6 сте изброили определени показатели, къде в проучените от Вас документи ОБКН, ХС - тези показатели са посочени като релевантни за тарифното класиране. Има ли такива и къде?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В изброените нормативни документи няма текстове, които да визират тези показатели, но те са изведени на базата на научни показатели, практиката в областта на нефтопреработването и нефтохимията, с оглед да характеризират продуктите, получени при първичната преработка на нефта. Първична е тази преработка, при която продуктите не търпят химични промени и термични разлагания. Процесният продукт е получен като остатък от атмосферната дестилация на нефта, която по своята същност е  процес на разделяне на нефтените фракции на по-тесни такива –с по-тесни граници на кипене, без да търпят деструкции и химични превръщания на съдържащите се в тях въглеводороди.

 

         ВЪПРОС: В отговора на въпрос 12 и 13 казвате, че основните показатели за характеристиката на нефтените фракции и каменовъглените катрани, произхода и методите за определяне са едни и същи. Това означава ли, че тези показатели са единствените, включени в качествения състав на продукта, откъдето да извличаме и аналогия между сравняваните продукти?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В Приложение 1, в раздел „Свойства и методи за изпитване на нефтени продукти” и в характеристиките на продукти от каменовъглен произход съм посочила, че методите за изпитване на двата типа продукти са едни и същи – на базата на тези критерии съм представила и сравнителната таблица и съм посочила в кои от тези показатели се намира аналогичността. В основните показатели има аналогичност. Освен в основните показатели има и други показатели, които са характерни както за единия тип въглеводороди, така и за другия тип въглеводороди, напр. дестилационните им характеристики и аз съм посочила с кои продукти от каменовъглените катрани съм сравнила процесния продукт. Просто не съм изброила всички показатели – пепел, сяра, вискозитет, кокс и други. Те са анализирани и данни по тях има в сертификата на производителя така и в изпитването в лаборатория „Сейболт България”.

 

         ВЪПРОС: В Приложение 2 сте направили сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с продуктите от код 2707 – как при липсата на продуктите бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли в процесния, сте установили подобен качествен състав между процесния продукт и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговор на предходен въпрос, както съм отразила в Приложение 1, давам обяснения с какво сравняваме процесния продукт - с висококипящите фракции, получени при първична дестилация на високотемпературен каменовъглен катран. При първична дестилация се получават и по-леки фракции с температура на кипене отразени в приложението – леки и средни масла. Процесният продукт не може да бъде сравняван с тези масла, тъй като има температура на кипене над 360ºС, а там са посочени други параметри. В по-леко кипящите фракции се съдържат въглеводороди от типа на бензол, толуол, ксилоли, които имат по-ниска температура на кипене. В Приложение 2 сравнявам качеството на процесния продукт с качествата на всеки един от продуктите, включени в съответната подпозиция - примерно бензола има температура на кипене около 80 ºС, а процесният продукт кипи при температура над 360 ºС.

 

         Юк. К.: Нямаме други въпроси. Оспорваме изцяло заключението на вещото лице. Подробни съображения ще изложим в спора по същество.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на инж. Л..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО 400,00лв. на 17.03.2015г./

 

         Юк. М.: Представям и моля да приемете писмо от заместник- директора на Агенция „Митници” от 23.09.2009г., адресирано до жалбоподателя, от което е видно, че за стока подобна на процесната е дадено указание за класиране в код от КН. Представям и молба-становище с изложени допълнителни доводи и съображения за отмяна на оспорваното решение с приложено Ръководство за вземане на проби и Проект са регламент за суспендиране на мита. Протоколът за вземане на проби е съставен след вземане на пробите и предвид Ръководството за вземане на проби.

         Моля да задължите ответника да представи документ за постъпване на пробата в склад на Митническото управление.

         Представям молба за  допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с анализи на процесния продукт и анализ на каменовъглен катран, осигурен от страна на жалбоподателя за сравнителен анализ.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. М.: В молбата е заявено, че жалбоподателят ще представи образец за сравнително изследване, но съдът отчита обстоятелството, че към настоящия момент по делото произхода на процесния продукт е установен, че е от нефтен произход – какви обстоятелства смятате да доказвате с поставената задача І?

 

         Юк. М.: Категорично заявявам, че нашата теза е, че процесният продукт е от нефтен произход. Няма и спор по това тъй като в МЛЕ е записано. Целим да установим аналогия в качествения състав на процесния продукт с продуктите при първична дестилация на каменовъглени катрани, както и да установим дали продуктът е високотемпературен каменовъглен катран.

 

         По направеното искане за допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът счита, че искането е неоснователно. По мнение на настоящия съдебен състав вещото лице по делото и към настоящия момент е установило в достатъчна степен какви са принципните характеристики, както на процесния продукт, така и на високотемпературните каменовъглени катрани. Представеното  и приетото в днешното съдебно заседание заключение е изключително подробно и съдът счита, че не следва да допуска допълнителна съдебно-химическа експертиза. Съдът счита, че фактическата обстоятелства по спора относно характеристиките на процесния продукт и липсата, съответно наличието на аналогия между него и високотемпературните каменовъглени катрани вече е изяснено. По тези съображения не се налага извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Да се приемат ли представените писмени доказателства към молбата-становище от юк. М., представени в днешното съдебно заседание?

 

         Юк. Т.: Да се приемат доказателствата, но моля да не  бъдат кредитирани. По отношение на писмото от заместник-директора на Агенция „Митници”, моля, да не бъде кредитирано, същото касае конкретно питане от страна на жалбоподателя,   касае се за стока, която е за износ, а в процесния случай е стока допусната за свободно обращение. В писмото е посочен тарифния код и изрично и показано от административния орган, че стоката няма да бъда изложена на допълнителна преработка. Това изявление е в противоречие с предмета на настоящото дело. Относно представеното Ръководство - същото не е в неговата цялост.

 

         Юк. М.: Отново моля да допуснете допълнителната съдебно-химическа експертиза, която след извършване на действията, посочени в т. 3 от молбата да отговори на въпрос ІІ от същата, тъй като в заключението на вещото лице е записано, че пълен елементен и пълен групов въглеводороден анализ на продукта не е правен. Съхранява се проба в МЛ за използване по настоящия спор.

 

         РЕПЛИКА НА ЮК. Т.: Моля да не бъде допускана допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като анализ на съдържанието на сяра, въглерод, водород и азот в продукта не биха изяснили спора, спорно е тарифно класиране на стоката. Единствено, ако се допусне анализ на въглеводороден състав на продукта, ще бъде относимо доказателство към настоящия спор. Известно е, че няма акредитирана лаборатория в България, която да извърши анализ по метода ASTMD 2007, поради което моля да отхвърлено искането.

 

         ДУПЛИКА НА ЮК. М.: Посочените анализи ще допринесат за изясняване на качеството и характеристиките на процесния продукт и ще докажат, че продуктът е сурово масло. В МЛЕ липсва становище, че продуктът е сурово масло. Не са ангажирани доказателства в тази връзка. Целим да установим аналогия с продуктите получени при дестилация на восокотемпературни каменовъглени катрани.

 

         С оглед изявленията, уточненията, репликите и дупликите на страните, съдът счита, че следва да допусне съдебно-химическа експертиза единствено в частта относно въпрос № 3 от молбата представена от юк. М. в днешното съдебно заседание и то единствено по отношение на задача ІІ.

 

         Юк. Т.: Моля да задължите ответната страна да посочи лабораторията акредитирана по този метод?

        

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА допълнителна съдебно-химическа експертиза единствено в частта относно въпрос № 3 от молбата представена от юк. М. в днешното съдебно заседание  и то единствено по отношение на задача ІІ.

 

         НАЗНАЧАВА вещо лице инж.Л..

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на  250,00 лв.,  платими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

         ДА СЕ ИЗДАДЕ СЛУЖЕБНО СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ на вещото лице, по силата на което да се снабди с материалите за извършване на допусната експертиза.

        

         Юк. К.  Представям и моля да приемете документите на чужд език в превод, като фактурата за  направените разходи ще представя най-късно в следващото съдебно заседание; два броя ОТИ – разпечатка от системата, които касаят аналогични на процесния продукт и е посочен тарифен код, който е определен с процесното решение; Сертификат за акредитация на МЛ гр. Русе, ведно със заповед към него неразделна част от сертификата и е видно какъв е обхвата на методите на лабораторията; извадка от Окончателен доклана на ЕК относно лабораторни изпитвания с участието на МЛ Русе, като доказателство, че метода използван по Приложение А отговаря на изискванията за възпроизводимост и повторяемост и МЛ е дала едни от най-добрите резултати. Доклад за участие в междулабораторно изпитване,  изготвен от служител на МЛ Русе, с обобщаване на получените резултати от изследванията, ведно с доказателства за длъжността на лицето, което е изготвило доклада.

 

         Юк. М.: Моля представените два боря ОТИ и Окончателен доклад за междулабораторни изпитвания да не се приемат като доказателствата, тъй като с тях не се установява автентичност, същите нямат автор. ОТИ се издава на конкретен оператор и може да се използва само от титуляра за определени стоки и когато е установено достатъчно убедително, че въпросните стоки отговарят на всички аспекти на предоставената информация. ОТИ са издадени на търговски оператор различен от жалбоподателя, за продукт различен от процесния и се явяват неотносими към спора. Относно неотносимостта на доклада за участие в междулабораторно изпитване - подробни съображения ще изложа по същество. Преводите да се приемат като доказателства по делото. Няма нормативни основание за документ като представения доклад, да се доказва акредитация на метода на изпитването на продукти.

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства, като по тяхната процесуална стойност ще се произнесе със съдебния си акт, ако приеме, че са относими по спора.

 

По изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените към молбата-становище доказателства, съгласно описа на страница последна от молбата-становище.

По процесуалната стойност на тези доказателства, съдът ще се поизнесе със съдебния си акт.

ПРИЕМА писмо от Заместник-директора на Агенция „Митници” от 23.09.2009 г.; Приема два броя ОТИ, представени в превод, Сертификат за акредитация с дата 25.09.2012г., ведно с приложена Заповед № 1014/23.07.2012г. на Изпълнителния директор на ИАБСА; извадка от Окончателен доклад за изпитване пригодност на минерални масла от 6 юни 2011г.; Доклад за участие за в междулабораторно изпитване от 02.07.2012г. и автор А. И. ОСУ- орган от системата за управление, ведно с приложен към доклада Заповед № 137/19.07.2010г. и Заповед № ЗМ-4000-56/23.04.2014г.

ПРИЕМА представените заверени преводи на документите на чужд език, съдържащи се по делото, за които съдът в предходното съдебно заседание е дал указание да бъдат преведени и надлежно представени.

 

Съдът счита, че искането на юк. М. е неоснователно. По делото не се спори, че пробите са иззети и че се съхраняват от митническата администрация. По делото са извършени процесуални действия, които установяват условията на съхранение, като по условията на съхранение съдът счита, че може да получи информация и от вещото лице по експертизата, която допусна в днешното съдебно заседание.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането на юк. М. за представяне на справка за постъпване на пробата в склада на Митническо управление.

         Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.06.2015 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: