ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1784 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЛАНЕТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,  се представлява се от ю.к.Н., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Планета Инвестмънт груп“ АД, ЕИК 201551371, със седалище и адрес на управление: град София,бул.“Цариградско шосе“ № 357, представлявано от В.Д.против Заповед №956/07.06.2018 година, издадена от Кмета на Община Несебър, с която е наредено да се премахне строеж „Ограда“, изграден в поземлен имот с идентификатор 51500.505.165 по КККР на град Несебър, община Несебър, обл.Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт, както и  спазване на процесуалните правила за провеждане на производството по постановяването му в степен недовело до неотстранимо нарушаване правата на жалбоподателя в проведеното административно производство В тежест на всяка от страните в производството при позоваване на позитивни и факти и обстоятелства, от които същата черпи права е да докаже наличието им.

                Съдът докладва постъпилата административна преписка.

          Ю.К.Н.: Оспорвам жалбата. Моля, да приемете  по делото административната преписка. Представям и моля да приемете по делото Специфични  правила и нормативи  за градоустройствено застрояване на к.к.Слънчев бряг–Изток, ведно със заповед за измението им, които са неразделна част и са прилагат съобразно ЗУТ. Това е територия със специфичен статут.Тези правила са одобрени от МРРБ на осн чл.13 ал.2 от ЗУТ.

Съдът по доказателствата,

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА представените Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на к.к.Сл Бряг-Изток, ведно с заповед за одобрение на техни изменения.

Съдът докладва, че с молба от жалбоподател с входящ №10537/ 21.09.2018 година е представено платежно нареждане за платен депозит за съдебно-геодезическа експертиза, предвид което намира за необходимо да възложи изготвяне на заключение, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-геодезическа експертиза.

Същота да бъде изработена от М.Д.З.- геодезист от списъка на вещите лица при ОС Ямбол, която след посещение на място, както и в СГКК Бургас и община Несебър да изготви комбинирана скица, по извършено на място замерване като отрази точното местонахождение на оградата,  предмет на спора, както по действащия ПУП така и по действащата КК, като бъде отразено предвиждането, отреждането за заетата от оградата площ, както и това чия собственост е тази територия, според отразената в плановете и картите информация.

Съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което не следва да приключва събирането на доказателства.

 

Воден от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018 година от 13:45 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: