ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети януари                       две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 1784 по описа за 2016 година.                 

  На именното повикване в 14:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Империум 2002”ЕООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – зам. директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от адвокат Е. – пълномощник на жалбоподателя, с искане за спиране производството по настоящото дело. Представя решение на Районен съд Бургас.  Претендира за присъждане на направените по делото разноски.

 

По направеното искане и след като съобрази представените по делото писмени доказателства, включително и тези, установяващи наличие на спор пред Върховен административен съд и Районен съд Бургас, съдът намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, приложима в настоящото производство по препращане от чл.144 от АПК, съдът спира производството, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. В настоящия случай от представените по делото писмени доказателства се установява наличието на висящ спор пред ВАС и пред РС Бургас. Решенията по тези спорове не са преюдициални по отношение на поставеното за разглеждане дело. Този извод следва от нормата на чл. 142, ал.1 от АПК, според която съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му , поради което искането за спиране е неоснователно.

 С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за спиране на производството по адм.д.№1784/2016 година по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 -дневен срок  от  уведомяването на страните.

 

                                                               СЪДИЯ:

 

 

По хода на делото съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът, след констатира, че ответникът по делото не е представил доказателства за датата и начина на връчване на решение № 202/09.08.2016 година на изпълняващ правомощията на директор на Д“ОДОП“ Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение представените решения №№1813/05.12.2016г. и №1814/05.12.2016г. по НАХд№4807 и НАХд №4840 по описа за 2016 година на Районен съд Бургас.

 

ДАВА възможност  на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

УКАЗВА на ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства относно датата и начина на връчване на  решение № 202/09.08.2016 година на изпълняващ правомощията на директор на Д“ОДОП“ Бургас.

При неизпълнение на дадените указания на ответника ще бъде наложена санкция на основание на основание чл.92а от ГПК, в размер на 300лева по чл.91 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.02.2017г. от 13.30часа, която дата и час страните са редовно уведомени

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: