ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1784 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт М..

За ответника- Началник на Митнически пункт пристанище Бургас-център се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г..

Не се явява вещото лице Е.Т., редовно уведомена. Същата е депозирала писмена молба, в която е изложила причините за неизготвяне на заключението, а именно, че не са готови анализите за предадените за изпитване контролни проби.

 

Юрисконсулт М.:  Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете за сведение регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015г., както и извадка от официален вестник на Европейския съюз, в който е публикувано изменение на Обяснителните бележки (ОБ) към Комбинираната номенклатура (КН) към подпозиция 2707 99 99 от 04.04.2015г. Считам, че така представеният регламент и изменение в ОБ на КН потвърждава застъпената от нас позиция, че тарифното класиране извършено от административния орган е неправилно, тъй като за да се класира един продукт в класираната от ответника позиция, следва той да отговаря кумулативно на изискванията.

Юрисконсулт Г.: Във връзка с указания, които ни бяхте дали в предходно съдебно заседание, представям и моля да приемете, че е допусната техническа грешка при изписването в сертификата и митническата декларация приложени по настоящото дело. Представям митническа лабораторна експертиза (МЛЕ) № 49_18.03.2014/18.06.2014г., от която е видно, че МЛЕ е извършила изследване за друга митническа проба, като твърдя, че при изписването в тази МЛЕ е допусната техническа грешка. Както и представям сертификата за качество и ЕАД.

Юрисконсулт М.: Възразявам да се приемат представените писмени доказателства, същите очевидно касаят внос различен от процесния.

 

Съдът по доказателствата.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА сертификат за качество в превод от английски език извършен от „ПЕКИ” ЕООД, ЕАД и МЛЕ №49_18.03.2014 от 18.06.2014.

ПРИЕМА за сведение регламент (ЕС) 2015/802 от 19.05.2015г. с обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура.

 

Юрисконсулт М.: Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Г.: Нямаме други доказателствени искания.

Юрисконсулт Т.: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: