О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    1712            от 20.07.2018 г., гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

        Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело номер 1783 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В.С.С. с ЕГН **********, против Заповед БС № 159 от 26.06.2018 г., издадена от началника на Затвора- Бургас.

Бургаският административен съд, след като се запозна с жалбата и приложените в преписката писмени доказателства, намира, че не е компетентен да разгледа делото. Съображенията:

Със заповедта, предмет на съдебната проверка за законосъобразност, е заменен режимът на изтърпяване на наказанието на лишения от свобода В.С.С. в следващия по-тежък, а именно от общ на строг. Заповедта е издадена на основание чл. 67, ал.1, т.1 от ЗИНЗС и съгласно ал. 2 подлежи на оспорване пред окръжния съд по местоизпълнение на наказанието. От приложените по делото писмени доказателства е видно, че С. изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, което обуславя компетентност на Окръжен съд- Бургас да разгледа жалбата. Подсъдността е абсолютна процесуална предпоставка за надлежно провеждане на съдебното производство, за която съдът следи служебно. Ето защо,  производството по делото следва да се прекрати и делото да се изпрати на надлежния Окръжен съд- Бургас.

Мотивиран от горното, на основание чл. 135, ал.2 от АПК Бургаският административен съд, седемнадесети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1783/2018 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Бургас.

Определението  е окончателно.

 

СЪДИЯ: