ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На двадесет и седми януари                         две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1783 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К-Г и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Л., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля преди изслушване заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание, да се произнесете по молбата ни от 22.12.2014година, приложена по делото, с искане за удължаване срока на спиране предварителното изпълнение на обжалваното решение, Към молбата е приложен анекс 8 към банкова гаранция № 10558/03.10.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям превод на документите приложени на чужд език по делото.

Относно направеното искане за спиране, заявявам че в Митница Бургас е приета банкова гаранция, която обезпечава пълния размер на публичните държавни вземания, поради което не възразяваме да бъде спряно изпълнението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Придържам се към становището на юрисконсулт Т..

 

Съдът, намира направеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспореното решение за основателно и то следва да бъде уважено, по следните съображения:

С разпоредбата на чл.221 от ЗМ е дерогиран общия суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

В подкрепа на искането, като обезпечение е представена банкова гаранция № 13997/03.14 от 14.03.2014г. изходяща от BNP PARIBAS, клон София, ведно с Анекс № 1/17.07.2014г., които са за сумата от 37 000 000,00 лева и валидност до 20.12.2014г. и Анекс № 2/10.12.2014г.  с който е променен срока на валидност на банковата гаранция до 20.12.2015г. Ето защо, след като представената банкова гаранция и анекси към нея са достатъчни и обезпечават задълженията по оспореното решение, са налице предвидените от законодателя в нормата на чл.221 от ЗМ условия за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение и искането следва да бъде уважени, като изпълнението да бъде спряно до 20.12.2015г. - датата до която е валидна представената банкова гаранция.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 32-74608/08.07.2014 година на Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”до 20.12.2015година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание с частна жалба пред Върховен административен съд.

      

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЮРИКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете писмо от 23.09.2009година от зам. директора на Агенция „Митници” адресирано до жалбоподателя, от което е видно, че за стока подобна на разглежданата в настоящото производство е дадено указание за тарифиране в код 2710.

Да се приемат доказателствата представените в днешното съдебно заседание от ответника.

      

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на така представеното писмо от процесуалния представител на жалбоподателя, подписано от зам.директора на Агенция „Митници”, считам че същото не следва да бъде  кредитирано като годно доказателствено средство, тъй като предмет на настоящото съдебно производство е стока допусната за  свободно обръщение, а в конкретния случай  писмото на зам. директора на Агенция „Митници” е издадено за продукти, които са предназначени за износ. В административната преписка се намира разрешение за режим на дружеството-жалбоподател, в което разрешение за специфично  предназначение, изрично митническата администрация е определила какъв вид стока може да влезе в митническия склад, каква преработка може да претърпи тази стока и какви конкретно продукти могат да бъдат получени от нея. В писмото изрично е казано, че този тарифен номер се дава за  стоката „…. като се взима предвид, че въз основа на получената от Вас информация този продукт няма да претърпи понататъшна преработка”. Предвид изложеното считам, че не следва да се кредитира представеното писмо от зам.директора на Агенция „Митници”, тъй като е неотносимо към предмета на настоящия спор.

Представям и моля да приемете за сведение извадка от Регламент №1031/2008година от официалния вестник на Европейския съюз от 31.10.2008година, с който е въведен КН за 2009година и  е посочено за тарифен номер 27101999, че е  с тарифна ставка 3,7%.

          

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, направените възражения от ответната страна за неоснователни, тъй като дали стоката се допуска до свободно обръщение или е в режим износ, няма отношение при  определяне на тарифния код по КН. Обръщам внимание, че към настоящия момент за стоката посочена от представеното от мен писмо от зам.директора на Агенция „Митници” са издадени решения на ответника за промяна на тарифния код от позиция 2710, за която е дадено указание в това писмо, в позиция 2707 от КН. Като аргументите за това на административния орган са същите, както и в обжалваното решение по настоящото дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Считам за неоснователно направеното възражение от процесуалния представител на жалбоподателя, че няма значение дали стоката се допуска до свободно обръщение или поставена в режим износ, предвид факта, че за правилното тарифиране това е от значение. Считам, че на база на тарифния номер тази стока може да влезе в митническия склад или не може да влезе. Държа да изясня, че в разрешителното са посочени стоките по конкретни тарифни номера и за тази стока е посочено, че трябва да претърпи  преработка. Също така това писмо не е обвързваща тарифна информация и няма задължителен характер.

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИЕМА за сведение извадка от официален вестник на Европейския съюз 31.10.2008година.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Д.В.Л. - ***, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че на въпросът формулиран от мен устно в съдебно заседание на 28.10.2014година не е даден отговор, а именно може ли да се направи извода, че продуктите получени при първична дестилация на каменовъглени катрани и процесния продукт имат еднакъв качествен състав на база анализ на техния елементен състав  и групов въглеводороден състав извършен по метода ASTM 2-2007. Предвид, че съм подготвила молба за допълнителна експертиза, с формулирани въпроси, които се припокриват донякъде с този въпрос, считам, че липсата на изричен отговор по посочения въпрос не е пречка да се изслуша заключението на вещото лице, а в случай, че допуснете поисканата от мен допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице ще има възможност да даде отговор и на него.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм отговорила на този въпрос. Пропуснала съм го.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имам въпроси към вещото лице. Съгласно сравнителната таблица към заключението за свойствата и качествените характеристики на продукти от нефтен и каменовъглен произход, вещото лице е направило съпоставка между елементен състав, качествения състав, както на продуктите от нефтен произход, така и на продуктите от каменовъглени катрани. Вещото лице може ли да направи такава съпоставка и по отношение на другите показатели, а именно съдържание на хетероатоми, атомно съотношение въглерод:водород. Вещото лице да направи аналогия между груповия състав - съдържание на парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди, асфалтени, полярни съединения, смоли и други. Също така съпоставка в структурно съотношение и аналогия между физико-химичните свойства.

По наше съждение вещото лице прави съпоставка между качествения и количествения състав, но само на елементния състав, а иначе по отношение на другите показатели считам, че такава съпоставка не е направена и вещото лице не е отговорило на 7 въпрос поставен от жалбоподателя – Дали продуктът има качествен състав подобен на продуктите получени при първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани?.

Съпоставката считам, че следва да е с продукта по настоящото дело, а ние считаме че таблицата е съпоставка между продукти от нефтен произход и продукти от каменовъглени катрани, но общо. Ако може вещото лице сега да отговори на тези въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отговорът на тези въпроси се съдържа в самата таблица към заключението на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Първо искам да коментирам Приложение 1, в което съм дала в отделните раздели информация какво представлява нефта и нефтопродуктите, какви са техните компоненти и кои са методите за изпитването им, а именно: елементен състав, групов състав, химически състав, определяне на асфалто-смолисти вещества и съм посочила и други  физикохимични характеристики, по които се изпитва  нефта и нефтопродуктите, а това са дисталационни характеристики, пламна температура, вискозитет, молекулна маса, съдържание на кокс и пепел и други.

В раздел продукти получени на база каменовъглени катрани са описани методите за преработка на въглища и съм се спряла по конкретно как се получават каменовъглените катрани, а именно те са вторичен продукт при коксуването на каменни въглища. Това е процес на високотемпературна деструкция на въглища. От този течен продукт чрез първична дестилация се отделят по тесните фракции и на някои компоненти чрез фракционна дестилация и ретификация, които съм посочила в този раздел с дестилационните им характеристики и приложението им. Конкретно съм посочила как се получава каменовъглен катран и какви преработки трябва да претърпи.

Нефта и нефтените продукти и продуктите от каменовъглени катрани имат сходни характеристики на кипене. Тежкото масло и антраценовото масло сравняваме с процесния продукт, защото имат близък температурен интервал на кипене с него. В посочените в този раздел публикации, в скоби е посочен номера на публикацията информация от която съм ползвала. Публикациите са посочени в края на заключението ми, като са дадени резултати от изпитване именно на тези тежки или висококипящи фракции от каменовъгления катран. Във всяка публикация са били обект на изследване различните свойства.

Например в публикация 8 е изследвано съдържание на кокс, асфалтени, точка на омекване, която е характерна за високотемпературните масла, съдържание на кислород.

В Публикация 9 са резултатите от изследване за кокс, пламна температура, точка на омекване, като основни компоненти на дестилатите  са идентифицирани като три пръстени ароматни въглеводороди. И така във всяка една публикация са анализирани конкретни свойства и са извършени анализи на каменовъглените катрани  и са посочени резултатите, които съм се постарала да ги обобщя в таблицата.

Относно елементния състав -  този метод за изпитване се използва при определяне свойствата на нефтени продукти и каменовъглени катрани. Елементният състав бива качествен елементен състав, с който метод се  определя само кои химични елементи съдържа даден продукт и количествен, който определя количественото съдържание на тези елементи в дадено химично съединение или фракция. Посочила съм в заключението си, че нефтените фракции са сложна смес от въглеводороди от различни групи, съдържащи незначителни количества серни, кислородни и азотни съединения, като основните химични елементи включени в състава на нефта и нефтопродуктите са въглерод, водород, като въглеродът е около 80%, а водорода варира от 15-18% в зависимост от  произхода на нефта и фракцията. Освен тези два основни елемента се съдържат и така наречените хетероатоми или други химични елементи - сяра, азот и кислород и други метали, посочени в третата колонка в таблицата към заключението. Съдържанието на тези хетероаромати е различен, предвид  произхода на нефта и нефтената фракция. Тяхното съдържание е по-високо в тежките нефтени фракции в сравнение с по-светлите фракции, като бензин и дизел. 

Химическият състав е метод на анализ на продукти от нефтени катрани, резултатите са въз основа на цитатите, които съм цитирала към приложението и също така учебниците по които съм учила и всички специалисти химици са ползвали при обучението си. В тях много подробно са дадени характеристиките на продуктите. Например в последните две публикации са дадени характеристиките на различните продукти, които се получават при различните методи за деструктивно преработване на каменни въглища и тези продукти са сравнени с характеристиките на нефтените продукти, като това особено подробно е дадено в учебника на проф. Г.А., предпоследна публикация, която съм посочила. Информацията от тези два учебника, както и сравняването със свойствата на нефтените продукти е обект на изпитване на останалите публикации посочени по-списък. От тях се вижда, че фракциите от каменовъглен катран също съдържат химически елементи – въглерод, водород и хетероатомите – сяра, азот, кислород и други, но в сравнение с аналогичните фракции от нефтен произход те са различни по съдържание.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Т.: От всичко казано до тук от вещото лице, не чух да се прави съпоставка с процесния продукт, а въпросът ми беше да се съпостави с продукта предмет на настоящото дело. Ние не оспорваме  продуктите от нефтен произход или каменовъглени катрани.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Мазутът е също  смес от  нефтена фракция и като нефтен продукт съдържа въглеводороди, като основните химични елементи, които го изграждат са въглерод и водород и останалите хетероатоми – азот, сяра, кислород и други. Всичко казано до тук се отнася, както за мазута, така и за нефтените продукти. Подробни обяснения има в  учебника „Нефта и газа”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие включвате процесния продукт в първата графа на таблицата си, така ли да разбирам?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Мазутът е продукт от нефтен произход. По-точно спада към тежките масла, където съдържанието на хетератоми е в по-висока концентрация от колкото в светлите нефтопродукти – бензини и дизелово гориво. Това е най-общо казано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В таблицата към заключението пишете, че по качествен състав са еднакви продуктите от нефтен произход и продуктите от каменовъглени катрани, но по количествен елементен състав се различават. Сега може ли да уточните това означава ли, че продуктите от нефтен произход и продуктите от каменовъглени катрани имат различен хетероатомен състав, т.е. както във втората графа в таблицата има разлика, така и в трета има разлика.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Сравнявам с тежките масла, включително и с мазута, тъй като не мога да сравня със светлите продукти, където съдържанието на хетероатоми или е нищожно или отсъства. Получените продукти от каменовъглени катрани съм обобщила са вторичен продукт при коксуването на каменни въглища. При преработката на каменовъгления катран се отделят лекото масло, тежкото и антраценовото масло, като течния продукт каменовъглен катран и по-тежките фракции по дестилационни характеристики се доближават до тези на мазута.  Въглерод и водород има, защото е по-голямо съдържанието на ароматни въглеводороди в продукти от каменовъглени катрани, а това съотношение въглерод и водород характеризира степента на ароматност на даден продукт.

Групово въглеводородния състав е метод, с който се определя съдържание на парафинови, нафтенови, ароматни въглеводороди, асфалтени, поляни съединения, смоли и други, които са посочени в колона 6. Нефтените продукти съдържат тези групи въглеводороди, като съотношението между тях и другите компоненти е различно в зависимост от фракционния състав на даден продукт. Така например в тежките нефтени продукти, включително и мазута съдържанието описано в раздел „Нефт и нефтопродукти”, ароматните въглеводороди и други хибридни структури под които се разбира съединения, в които има както ароматен цикъл, така и цикъл нафтенови въглеводороди и парафинови вериги, зависи от конкретиката на продукта, какви точно вериги ще има. Съотношението варира в зависимост от вида на нефта и  температурата на кипене на съответната фракция. Сравняваме сега съдържанието на тези характерни групи с продуктите от каменовъглен произход, цитирала съм, че методът за  определяне на каменовъглен състав се използва за продукти от  каменовъглен произход, като подробно има информация в учебника на Х. за продуктите от каменовъглени катрани и нефтени продукти.

В цитираните към приложението научни публикации също са посочени резултати касаещи определяне на различни характеристични групи и на базата на това аз съм извела сравнението, че и двата типа продукти от нефтен произход и от каменовъглен произход съдържат тези групи въглеводороди, но в количествено съотношение те са различни. Като цитирайки резултат от научните публикации посочвам, че в продуктите от каменовъглени катрани е по-високо съдържанието на високондензирани ароматни въглеводороди, асфалтени. В количественото съотношение има различие, но те са еднакви като групи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тоест да разбираме, че по качествен състав са еднакви, но по количествен са различни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Точно така, по качествен са еднакви, а по количествен се различават продуктите от нефтен произход, включително и процесния и продуктите от каменовъглени катрани.

По отношение на структурата -  това е начинът на подреждане на атомите в едно химично съединение, по-точно в молекулата на едно химично съединение и начина на подреждане на различните характеристични групи в молекулата на едно сложно химично съединение, каквито присъстват и в двата вида продукти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли разлика в структурата между продуктите от нефта и продуктите от каменовъглени катрани и съответно с процесния продукт?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Има разлика по начинът на подреждане. Може да има ароматен цикъл, но да е двоен, троен или по кондензиран начин. Аз сравнявам като данни характеристиките на тежките масла, какъвто е процесния продукт с високипящите фракции получени при дестилация на каменовъглените катрани.

Относно физикохимичните свойства, има данни в публикациите, че се изследват асфалтени при продукти от каменовъглени катрани,  изследване молекулната маса, както и за съдържание на кокс и пепел, също има достатъчно данни при сравнение на двата вида продукта. Най-общо съдържанието на кокс и пепел е значително по-високо при продукти получени от каменовъглени катрани, за това и по-други дела съм давала тези два показателя за изследване. По настоящото дело не са изследвани. Тези два показателя отличават продуктите от нефтен произход от тези от каменовъглените катрани. Съдържанието на кокс в каменовъглените катрани е над 30%, а при нефтените са максимум при тежките масла  16% или 17%, което зависи от природата на нефта. Това е което съм изследвала към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това означава ли, че при двата вида продукти са налице физико-химични различия?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, тези продукти се различават по физико-химични свойства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считате, ли че понятието качествен състав се отъждествява с понятието качествен елементен състав?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отдолу в таблицата съм дала определението за качество, като най-точна е дефиницията съгласно международния стандарт ISO 9000, а именно „Качеството е степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват изисквания на потребители и други заинтересовани страни към продукти, процеси или системи“ и затова съм се постарала да извлека основните присъщи характеристики на продукти от нефтен произход, каквито са тежките масла и продукти от каменовъглени катрани.

Направила съм сравнение в таблицата, от която е видно, че по отношение качествен елемент състав и съдържание на характеристични групи- парафиновии, нефтенови, ароматни и други, двата вида продукти тежки масла от нефтен продукт и продукти от каменовъглени катрани, казахме вече какво сравняваме, има аналогичност. По тези два показателя са аналогични, по другите показатели имат разлики, защото са от различен произход.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпросът ми беше дали са еднакви понятията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Тези две понятия са различни неща. Качественият елемент състав е част от качеството, а качеството е по-общо. Качествения елементен състав е всичко описано от мен в експертизата в таблицата в колони от 2,4,5, 6. Най-общо казано в качествения елементен състав се включва съдържание на хетероаромати, групово въглеводороден състав, атомното съотношение и това са еднаквите неща и за двата продукта, различното е количественото съотношение между тези елементи, различно е количественото съотношение между груповия състав, както и по атомното съотношение въглерод и водород.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: След като са различават по количествен състав, как е налице аналогия между тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Когато се касае за качествен елементен състав, съдържание на хетероаромати, за съдържание на характеристични групи  и атомно съотношение, тогава са еднакви. Това е защото са продукти от минерален произход, а не са синтетични масла, но  различния произход на нефта и каменовъглените катрани, дава спецификата и се отразява на другите свойства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как считате, че има сходство като единствено по така представената таблица и дадените в днешното съдебно заседание, като е налице аналогия само в качествения елементен състав?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ЛЪВЧИЕВ: Вече отговорих на този въпрос. Това е аналогията, там където има еднаквост там я намирам аналогията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По поставения въпрос 7 от жалбоподателя –„Продуктът има ли качествен състав подобен на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани по КН“, вие отговаряте, че има аналогия в качествения елементен състав, но се оказва, че в количествено отношение съдържанието им е различно,  Съгласно КН е важен качествения състав. Реално не сте отговорили на въпроса. Може ли да отговорите има ли аналогия в качествения състав?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Заявявам, че вещото лице е отговорило категорично.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не можем с една дума да обобщим 10 вида показатели, затова са въведени за характеризирани на двата вида продукти, като отделни показатели и ги сравняваме като отделни показатели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид, факта че в КН за позиция 27079919 е упоменато като „аналогични се считат продукти, които имат качествен състав подобен на този на продуктите получени в т.1, затова и въпросът на  жалбоподателя е  зададен така, а вие не отговаряте на него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Качеството е съвкупност от показателите, които проследихме. Аз казвам по какво са еднакви и по какво не,  не може да се  направи обобщение дали са подобни продукти или не, тъй като има прилики и разлики в отделните показатели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Отговорът на въпрос 10, също касае отново качествения елементен състав?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Качественият елемент състав е еднакъв и за двата типа продукта, съдържанието на хетероатоми като показател е еднакъв за двата продукта, коментираме показателите, които дават съвкупността от характеристиките на двата продукта и къде намираме разликите и коментирахме за всеки един от тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Като не може да кажете дали е еднакъв качествения състав, как правите изводите в отговор 11?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Изводите са направени на база на тази аналогия, която проследявам в таблицата и в приложението като данни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не сте съобразили с позициите на КН и въпрос 2 където се касае качествения състав.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Елементният състав и групово въглеводородния състав, които съгласно представената от Вас таблица са еднакви за продукта мазут и продуктите получени от първична дестилация на каменовъглени катрани, част ли са от качествения състав?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, това са основните  неща които придават характеристиките на единия и другия продукт и ги проследихме до тук в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Относно въпрос  10 - коя от подпозициите включени в  позиция 2707 от КН описва най-специфично продукта? Как в своя отговор сте достигнали до извода и защо сте  коментирали единствено и само подпозиция 27079919, след като подпозиция 270799 има още една 27079911 и там също са продукти представляващи сурови масла, предвид  КН и  ОБКН. Как достигнахте до извода, че съгласно ОБКН може да бъде класиран в 27079919.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Отговорът е очевиден, двата въпроса 10 и 11 са обединени като отговор.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: До извода съм стигнала по Приложение 2, приложено по другите дела, където най-подробно сравнявам характеристиките на тежките нефтени масла с характеристиките на продуктите на подпозиция 2707. Проследявайки  аналогичен на този случай 2707 и  по конкретно позиция сурови масла по т.2 съм дала този отговор.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Защо в отговора на въпроси 10 и 11 казвате, че би могъл да се класиран в позиция 27079919,  а не го давате дефинитивно, като краен определящ отговор?

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос, тъй като същия е правен и на него следва да отговори съдът с крайния си съдебен акт

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Къде в проучените от вещото лице нормативни и тълкувателни тестове изрично посочено, че евентуалната последваща преработка е от значение за тарифирането  на високотемпературни каменовъглени катрани  в код по КН 27079919?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по този въпрос, тъй като е изцяло правен. В случая въпросът е дали подлежи на последваща преработка, а не дали това е критерий за тарифиране. Ние считаме, че това е критерий, но дали е критерий или не съдът, ще се произнесе.

Въпросът ни беше дали представлява сурово масло по смисъла на тарифен код 27079919 и дали е от първична или вторична преработка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В изискванията на подпозиция 27079919, в първа точка е казано, че продуктите обикновено са предназначени за последваща преработка. Във втора точка се търси аналогичността на продуктите и след като намираме аналогичност  по показателите, които обсъдихме вече, намирам че е от значение това, че са предназначени да претърпят последваща преработка, което се отнася и за аналогичните продукти. Дефакто процесният продукт - мазут се внася за да претърпи последваща преработка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: От така направените изследвания от Вас може ли отговорите стоката или нейните показатели отговарят ли за да бъде класирана в подпозиция 27079999?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Няма такъв изпитан продукт и не е изследвано.

В подпозиция 270799999 е казано, че в тази позиция се класират продукти имащи характеристики или ще се характеризират ако имат тези четири изисквания посочени от „а” до „г” от ОБКН и по другите дела сме посочили, че продуктът не съответства на тези изисквания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам изцяло заключението. Считам, че същото не е изяснява ясно, точно и конкретно правилното тарифно класиране на стоката. Считам, че от представеното заключение в писмен вид и дадените показания в днешното съдебно заседание,  вещото лице не даде еднозначен отговор на поставените въпроси, а именно, защо счита, че стоката следва да се класира в позиция 27079919, а не в предходната. Считам, че така направената аналогия на продукта, визиран в таблицата представена към експертизата още веднъж считам, че експертизата сочи че има аналогия в качествения състав, елементен състав, а при всички други показатели са налице различия, но прави аналогия с продукта аналог на настоящото дело.

Подробни съображения ще изложа по същество на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Поддържам изразеното становище от юрисконсулт Т..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възраженията на ответника по заключението на вещото лице са напълно неоснователни. Задачите на експертизата касаят установяването на химико-физичните характеристики на продукта и свойствата му, които са от значение за правилното тарифно класиране. Със заключението вещото лице е дало конкретен отговор на факти  и обстоятелства касаещи тези характеристики и свойства. Вещото лице няма за задача и такава задача би била недопустима да прави тарифно класиране на продукта, така че всяко споменаване в заключението на код, от КН следва да се разглежда с оглед заключението на вещото лице по характеристиките на продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лично жалбоподателят в посочената молба по т.11 е задал въпрос на вещото лице, дали продуктът представлява сурово масло по смисъла на тарифен код 2707 9919 и с така поставения въпрос и така дадените отговори, считам че вещото лице е направило именно това. Вещото лице не казва, че отговаря на показателите приближаващи го до този код, а коментира конкретен тарифен код, без да се съобразява с изискванията на КН.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма как да не се спомене код от КН, тъй като именно там са характеристиките на продукта.

Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Поддържам изразеното становище от юрисконсулт Т..

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева/л.185/, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям молба с искане за допускане на допълнителна съдебно-химична експертиза с формулирани въпроси, която касае качествения състав на продукта, доколкото заключението на вещото лице е изготвено въз основа на документите по делото, които съдържат указания за определени качествени характеристики на продукти, но  анализ на контролната  проба не е правен. С анализа по конкретни показатели целим да докажем по категоричен начин аналогията на продукта с продуктите получени от първична дестилация на каменовъглени катрани, а именно суровите масла. Обръщам внимание, че в Митническата лабораторна експертиза липсва становище, че продуктът е различен от суровите масла. В писмо от зам. директора на Агенция „Митници” до началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център” от дата 13.06.2014година, което е посочено като основание заедно с митническата лабораторна експертиза за издаване на решението, е посочено, цитирам - ”не разполагаме с информация за съответствието на продуктите с  изискванията за класиране в подкод 27079919“. В този смисъл напълно необосновано и без каквито и да е доказателства, че продуктът е различен от суровите масла в обжалваното решение административният орган заявява, че продуктите не могат да се охарактеризират като сурови масла. Съгласно общите правила за тълкуване на КН, за да се класира един продукт в последната поред подпозиция от дадена позиция от КН, каквато е определената от административния орган подпозиция 27079999, преди това следва да се изключи прилагането на всички останали подпозиции от тази позиция. С така направеното искане за допълнителна експертиза се цели доказване, че продуктът може да се охарактеризира като сурово масло, поради което  следва да се тарифира в подпозиция 27079919.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. Във връзка с така представената в  днешното съдебно заседание  молба за допускане на допълнителни въпрос, моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем със същата и изразим становище в писмен вид, в указан от съда срок.

 

Съдът счита, че на ответника следва да се предостави  възможност в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по направеното искане за допускане на допълнителни задачи към съдебно- химическата експертиза.

По направеното искане, съдът ще се произнесе след изразяване на становище от ответника и запознаване на жалбоподателя със същото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.04.2015година от 11.10часа, за която дата и час страните уведомени от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

     

                                                                                     

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: