ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 21.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи декември                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1783 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К-Г, надлежно упълномощени.

            ЯВЯВА СЕ  вещото лице Д.Л.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано с входящ №11458/13.12.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

Докладва, че по делото с вх.№ 11473/14.12.2016 година е постъпило допълнително заключение на въпросите, поставени от ответника по делото, извън законоустановения срок.

Юрисконсулт М.: Да се пристъпи към изслушване на експертизата. Не възразяване против несвоевременното депозиране на доптлнителната експертиза.

Юрисконсулт Т.: Да се пристъпи към изслушване на експертизата. Не възразяване против несвоевременното депозиране на доптлнителната експертиза.

Съдът предвид становищата на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:       

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 Д.В.Л.- 64 години, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-  Представила съм заключения, които поддържам.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. – Коя  от двете позиции 2707 или 2710 на комбинираната номенклатура описва най-пълно и точно продукт с характеристиките на процесния? Коя според Вас, предвид извършените  анализи  и проучванията е водеща и специфична  характеристика на продукта- нефтения произход.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – От материалите  по делото и от изпитването на същия продукт  категорично бих заявила, че това е нефтен продукт, тежко нефтено масло, фракция  мазут  получена при първична дестилация на нефта.Това, че е нефтен продукт считам, че е водещата характеристика внася се дълги години за допълнителна преработка, чрез дълбочинни крекинги в „Лукойл Нефтохим” Бургас.Съгласно обяснителните бележки на комбинираната  номенклатура има два класа – за нефтените продукти - 2710 и 2707, допълнително в обстоятелствените  бележки в хармонизираната система се упоменават, че ако  ароматните преобладават над неароматните,  независимо какъв е произхода продукта трябва да отида в клас 2707, от каменовъглен произход. В предходните части на експертизата сме изследвали  какви продукти се класират във всеки един от подкласовете от 2707  и сме сравнявали конкретния продукт с всеки от тези подкласове.Отделно са направени изпитвания на процесния  продукт,  за да се покаже   къде той може в някой от тези класове да се класира. Предмет е бил именно това да се установи, че процесния продукт има качествен състав, елементен и групов въглеводороден състав, еднакъв със състава на високотемпературните фракции от каменовъглените  катрани, както и  бяха направени изпитвания на процесния продукт по показатели уточнени от подточка от А до Г на код 2707 9999.От последните изпитвания се вижда,че продукта не отговаря на изискванията на показателите от подточка от А до Г и чрез своите характеристики може да бъде отнесен към 2710  т.е. тежки нефтени масла.От друга страна считам, че съдържанието на ароматни съставки не е водещо предвид  последваща употреба се използва за дълбочинно преработване с каталитични и др. методи.По-високо ароматно  съдържание не  е от значение, тъй като при правилно настройване на процесите,  при допълнителни каталитични процеси няма значение колко  е ароматиката.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - На база извършените анализи  и проучвания може ли да се направи извод за качествения състав на продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Коментирахме как се получават каменовъглените катрани, кои са фракциите, които се получават, чрез дестилация. В настоящата експертиза, изхождайки от определението  за качествен състав и какво дефинира той  и използвайки качествения състав (елемент  и   групов въглеводорен ) е изпитан продукта и резултатите  го   подреждат по състав с висококипящи фракции-  каменовъглените катрани.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - Наситените  „парафино-нафтенови” въглеводороди дали попадат сред неароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В групата на наситените се включват парафиновите и нафтеновите въглеводороди, това са тези, които не съдържат в структурата  си ароматно ядро т.е. те не са ароматни, нямат ароматно ядро.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. – Полярните съединения съдържат  ли неароматна  част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В стр.№4 от експертизата съм отделила достатъчно внимание на т.нар. полярни съединения, както и по данни от научни изследвания се установява,  че една част от полярните съединения имат ароматен характер, друга част от тях са наситени, не съдържат ароматно ядро.Посочени са производни.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.-При така отразените резултати по метода АSТМ D 2007 може ли да кажете,  дали продукта се определя като такъв, в който неароматните  преобладават над ароматните или обратно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Целта на настоящата експертиза  беше да  докажем  качествения елементен и качествения  въглеводороден  състав на процесния продукт  и за това е приложен метода АSТМ D 2007, съгласно който от масла, какъвто е процесния продукт се извличат следните характеристични групи въглеводороди- наситени  въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени.От полученият резултат в протокол № 544/09.12.2016 г, с прилагане на метод АSТМ D 2007 се вижда, че съдържанието на наситените въглеводороди преобладава над 50 %- 50,84. За наситените въглеводороди, както казахме вече те нямат ароматно ядро и те не са  ароматни въглеводороди. Над 50 % от общото съдържание  са наситени въглеводороди.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- Има ли връзка между използвания  разтворител по метода АSТМ D 2007 и ароматността, съответно липсата на ароматност на групата въглеводории, установени в продукта по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Съгласно този метод, за да се  раздели продукта на съотвените характеристични  групи – наситени,  ароматни и полярни съединеия и асфалтени се използва  разтворител с различна полярност, при което за да се спази пранципа, че подобно се разтваря в подобно от една страна и от друга защото различните характеристични  групи имат различна абсорбируемост- нормалния пентан се използва, за да извлече наситени  въглеводороди и да се утаят и асфалтените, съгласно приложението към стандарата, сборния разтовортел смес от толуол и ацетон се използва, за да извлече  полярните съдения  и по разликата,   ароматиката се определя като разлика до 100 %,  ароматните се десорбират с толуол/толуен/, разтоворители, които имат ароматен характер  извличат ароматни въглеводороди.За извличане  на полярните е използван  сборния разтворител  толуен -ацетон, толуена има ароматен  характкер  и той би десорбирал ароматните полярни, а ацетона като разтоворител с много по- висока полярнаст, но от наситен  характер  би извлякъл тази част от полярните съединения,  които нямат  ароматно ядро  в молекулите.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- Можете ли да разясните какви разторители  са използвани по метод Приложение А от Обяснителните бележки/ОБ/ на гл.27 на Комбинираната номенклатура /КН/ и  по какъв начин е определен резултата по приложения протокол по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-  По приложените  ОБ на гл.27 на КН е регламентирано  използването  на нормален пентан, като начина на  провеждане на анализа е следия: Колоната  се напълна с  абсорбент  силикагел  и през тази колона се пропуска пробата, развторена  в определено количество пентан-разтворител.След като пробата се поеме от силикагела продължава пропускането на  нормален пентан,  който е с ниска полярност и наситен характер и елюира/извлича/ само наситени въглеводороди,   които са  парафинови, нафтенови въглеводороди.Цялата тази фракция от разтвор на  нормален пентан  се подлага на извличане, за да се отстрани разтоворителя, след което  количеството  на наситени въглеводороди се тегли до постоянно тегло и са определя процентното им съдържание, като разлика до 100 % се определя като ароматни въглеводороди.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- При този метод се използва  само  нормален пентан,  който излича наситените въглеводороди,  това означава  ли, че  при този метод след отделяне  на наситените въглеводороди  в остатъка до 100% се съдържат както ароматни съставки, така и  полярни които  нямат ароматен характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - С нормален пентан се десорбират  наситени въглеводороди, всичко  останало е в колоната и съдържа  тази част – ароматни въглоодороди, полярни съединения  и асфалтени.Както съм посочила на стр.№4, в  последните години  е хвърлена нова светлина върху химизма и структурата на полярните съединения, установено е,   че  една часта от полярните  съединения имат ароматен характер и  попадат  към наситените въглеводороди.Но всичко остава  неадсорбируемо  в колоната.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- Как се отразява присъствието  на асфалтени  при провеждане на анализа по метод Приложение А?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Асфалтените  са най-високо молекулната част от нефтената фракция и те съдържат високо кондензирани структури  като ароматни и неароматни хибридни молекули.Като най-високо молекулна част, ако не бъдат отделени при  провеждане  на анализа,  те се абсорбират  в горния край на колоната   и я задръстват и пречат на точното разделяне  на остналите  групи.В другият стандарт какъвто  е ASTM D 2007  е регламентирано, че ако тежката нефтена  фракция съдържа асфалтени над 0.1  тегловни проценти  трябва да бъдат  отстранени асфалтените. Но в метод  Приложение А не е регламентирано това отделяне на асфалтените.

ЮРИКОНСУЛТ М. - Нямам повече въпроси, да се примеме заключението на вещото лице Л..

ВЪПРОС НА Ю.К. К-Г- Извършвали ли сте анализ, който да докаже, че в полярните съеденения има неароматни въглеводороди или  или   са  теоретични изводи?

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Възразявам на въпроса, доколкото отговора се съдържа във въпросите, които са зададени.

Съдът допуска вещото лице да отговори на въпроса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Относно химизма на полярнате съединения  съм посочила литературните източници, които съм изброила за информация в експертизата.Не съм правила изследване, тъй като не беше намерена лаборатория в България, която да е разработила  подходящите методи за определяне на  този двойнствен  характер на  полярните съединения, но съм цитирала  научно изследователски дейности  и колективи, за да се установят цитираните данни.

ВЪПРОС НА Ю.К. К-Г- Лабораторията към университет „Проф д-р Асен Златаров” има ли акредитация и  в частност метода,  който е ползвала попада ли  в обхвата на акредитацията, както и др. лаборатории  имат ли акредитация, тъй като на само един от протколите е посочено, че лабораторията „SGS има акредитация и е посочен и срока на валидност на акредитацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Това  дали акредитирана  лаборатория ще постави логото на акредитиращата си организация е решение на самата лаборатория, тъй като за ползването на логото трябва да се заплати, но е решение на  ръководството на лабораторията. Наистина само„SGS” е решила това, отностно  акредитацията на останалите лаборатории – „НИСИ” също е акредитирана, справка може да се види в регистъра на  Българската служба по акредитация.Относно  лабораторията в университет Проф.д-р Асен Златаров”  в момента не е  подновена, но единствено в тази лаборатория  намерихме  възможност  да  направим анализите,  тъй като те имаха разработен  стандарт  и  апаратура за това, а дали тези анализи и методи за използване са  в обхвата за акредитация се вижда от съответните   протоколи. В „SGS” част от тях не са  в обхвата на лабораторията, тъй като тя работи по стандартни методи за характеризиране свойствата   и показатели на нефто- продукти и горива, които са регламетирани в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина не техния контрол.В тази наредба са регламентирани показателите. Мазутът,  който няма стоков характер   и нямя как да попадне в тази наредба, някои от методите са извън обхвата на лабораторията. Същото се отнясан до АСТМ Д  те не се рагрламентирани и няма как да влязат в обхвате  на акридитацията на в лабаратията

ВЪПРОС НА Ю.К.К-Г - В протоколите от изпитването,  извършено в  лабораторията на университет „Проф.д-р Асен Златаров” под таблицата е записано,  че сте провели изпитването  по метод АSТМ D 2007 и  по метод Приложение А, в какво качество сте  била там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Бях назначена на работа в лабораторията.Когато  работих навремето  в университета  бях при първоначалното акредитиране и стажа ми основно е преминал в областта на изпитване на нефто-продукти  и горива. Специално за метода на  хроматографското разделяне бях заедно с една колежка, основното  изпълнително лице, което прилагаше  тези методи, самите методи са ми познати.         

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. –Съгласно  терминологията в методи АSТМ D 2007 е записано в т.3.1.1.3 „полярна ароматика”   е синоним на полярни съединения, следва ли от тези термини, че полярните съединения се причисляват към ароматните  съединения и същите ще отговарят ли на определението за ароматни  съединения, посочено в гл.27 в общите разпоредби  в ОК  ОБХС. От къде вещото лице черпи тези твърдения, които са различни?

Ю.К.М. - Моля ответникът  да преформулира  въпрос си. Считам, че ответника се опитва да насочва вещото лице.Моля за ясен въпрос без да използвате  цитати.Отговор на този въпрос беше даден.

Ю.К.Т.-Предвид заключението  вещото лице на стр.3., където  вещото лице прави  обща схема на разделяне  на нефтени  фракции,  на асфалтени, полярни съединения, ароматни въглеводороди  и наситени  вегловодороди. Казвате, че това е метод за разделяне съгласно стандартния метод АSТМ D 2007, в протокола за изпитване на ВХТИ, моля   да дадете разяснение – характеристични групи, съдържание на наситени  въглеводороди,  какво са фракции или групи.Вещото  лице да каже какво е определено.Таблицата се разминава от резултатите, които са посочени.

Ю.К.М. - Няма разминаване.

Ю.К.Т. - 4 групи, в протокола най –отгоре  пише ,че тези числа са групи „характеристични групи”, като това считам, че е различно от въглеводороди  или съединения. Синоними ли са понятията полярна ароматика и полярни съединения като вземе предвид т.3.1.1.3.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Предвид достатъчните  факти, които съм цитирала, че част от полярните съединения съдържат ароматно ядро и ще се причислят към полярните ароматни съединения, но друга част нямат ароматно ядро, тъй като освен хетероатоми имат парафинови или нафтенови и те са неароматни въглеводороди. Самият метод не разделя полярните съединения на двете им основни част, за това се използват  допълнителни  инструментални методи. Съгласно  този метод  асфалтените предварително се отделят и тяхното количество се определя  на база първоначално претеглена  проба, съгласно приложението част от самия стандарт. След като бъдат отделени асфалтените това количество е деасфалтизирана проба и тя се подлага на абсорбционна колонна  хроматография в резултат, на което са изолирани  наситените въглеводороди.Желая да обясня защо  е използвана т.9.3 за изчисляване   на съдържанието на ароматни въглеводороди. Определянето  на ароматните въглеводороди   се определя по два начина-  чрез десорбция и екстракция,  а другият е по разликата. След като бъде определено съдържанието на наситените въглаеводороди  и на полярните съединения по разликата до 100 % се определя  и съдържанието на ароматните въглевороди. Процента 97 се прилага когато  ароматните се извличат с десорбция и екстракция.Използвали сме вторият начин. В самото начало на стандарта  е казано, че  ароматните въглеводори може да бъдат определени по два начина, чрез  екстракция или десорбция или по разликата.Допускат се двата метода за определяне на аромат.Не мога да дам обяснение защо процентното съдържание е повече от сто, възможно  е някаква грешка, по-скоро изчислителна.Методът не десорбиране не беше използван, тъй като в България нито една лаборатория не притежава такава акредитация, но стандарта  допуска и този способ по 9.3.

Ю.к.Т. – Предвид отговорите  на вещото лице, от къде черпи информация,  че следва  да преобладават ароматните съставки над 50%.,защото имаме определяне на четири компонента..

Вещото лице Л. - Когато ароматните преобладават над неароматните   продукта отива в клас 2707, от тези 4- само тези, които имат наситен характер се вижда, че те са над 50% , без да необходимо да се изследва какво част от полярните са наситени и каква част са ароматни, асфалтените са  с ароматни съставки, те  имат ароматни цикли.

Ю.к.Т. – Вещото лице не отговори на  въпроса 50,84 в протокол № 544/09.12.2016 какво са? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Това е процентното съдържание на въглеводороди, дори да се приеме, че всички останали са полярни съставки, то преобладава над тях. По същия начин  числото 17.08 % е процентно тегловно съдържание на ароматни въглеводороди.32.08 % е процентно съдържание на полярни съединения, като една част от тях имат ароматно ядро и ароматни съставки, а др.част са наситени и  нямат ароматно ядро. Асфалтените – 6.59% , съгласно определението на хармонизираната система се  причисляват към ароматните съставки.

Ю.К.Т.- На база извършените  анализи  и получените резултати в обсъждания протокол на Университет „Проф.Д-р Асен Златаров”, какво е в тегловно отношение количеството,  съответно  в цифри  между ароматни неароматните,   което е предмет на спора.Вещото лице препоръча този метод.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..- В  настоящата  експертиза съм имала за цел да докажа еднаквия състав.

Ю.К.Т. – Вещото лице си противоречи, защото тя каза, че метода АSТМ D 2007 ще определи процента на ароматни съставки. Дословно съм го цитирала защото го има във  всички заключения на вещото лице.

Ю.К.Т.- При извършване на изследването по метод Приложение  А, вещото лице  взело ли е предвид  изменението  на  същия метод,  публикуван в официалния въстник на  ЕС от 29.09.2016 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Запозната съм с новото изменение на метод Приложение А, но тъй като  експертизата ми  е допусната по версия от 2013 година съм използвала нея.Новото изменение на Приложение А носи  повече негативи.

Ю.К.Т.- При извършване на изследването  отделяни ли са асфалтените?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Не.

Ю.К.Т.- Придвид двете изпитвания, извършеи по Приложение А- от митническата лаборатория и изследването на вещото лице, на какво се дължи разминаването в резултатите. Продукта  е един и същ,  метода  е един и същ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Това го отдавам на неточност на самия метод.Най-вече, заради неотделянето  на асфалтените и всички други   негативи  са налице.

Ю.К.Т.- По метод Приложение А, къде се намират  полярните съединения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Това, което не  се десорбира се съдража в колоната – ароматни полярни и асфалтени.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г- Да бъде прието заключението, но да не се кредитира част от заключението, базирано на теоретични постановки, както и резлутатите от изследването,  получени  в резултат  на изследвания, проведени в неакредитирани лаборатории или по метод, който не попада   в обхвата на акредитация на лабораторията.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Моля да не кредитирате заключението  същото не допринесе за да се изясни казуса,  а именно ароматни и неаромтни съставки. Вещото лице  цитира, че няма единен  национален стандарт, чрез  който да бъде определено съдържанието  на ароматни и  неароматни съставки  и счтам, че по никакъв  начин  не оборва резултата,   получен в митническата лабоатория. Представям и моля да приемете за сведение на съда  Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2016/ С 357/04) и  от 29.09.2016 година, касаещ метод Приложение А.

 

По така представените писмени доказателства, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2016/ С 357/04) и  от 29.09.2016 година, касаещ метод Приложение А.

Съдът като взе предвид становището на страните, счита че заключението на вещото лице  следва  да бъде прието, доколко същото се базира на резултати  от изпитвания, като прилага специфични,  непритежавани от съдебния състав знания, без последното да е в състояние да влияе на самите изпитвания.

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д. ВасилеваЛъвчиева.

На вещото лице  да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 650,00 лева,  200,00 лева от които, от  внесения депозит,  като ЗАДЪЛЖАВА „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  в 7-дневен  срок да довнесат 150,00 лв,  а ответната страна да довнесат 250,00 лева,   за изплащане на пълното възнаграждение на вещото лице.

Ю.К.М.- Представям и моля да приемете  молба-опис на допълнително направените разноски, които моля да бъдат присъдени, с приложени документи,  удостоверяващи извършените плащания.Моляи предстваните  извадки от срана на ответната страна да не бъдат взимани предвид, тъйа като същите са неотоносими към конкретния  спор.Обръщам внимание, че в обяснителните бележки,  действищи към датата на процесния внос, които касае  21079999  изрично е посочено, че ако продуктите  не отговарят  на характеристиките посочени в т. 1 букви от А до Г, всички се класират  в код 2710 1971, деклариран от жалбоподателя.

Съдът, по представения списък с разноските

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА списък с разноските,  представени  от жалбоподателя.

Ю.К.М.-Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Ю.К.И.-Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Ю.К.Т.-Няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.К-Г- Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Съдът счете  делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

Ю.К.М.- Моля да  отмените обжалваното решение на Началник МП „Пристанище” Бургас център,   с което е определен тарифен код за процесния  продукт, различен от декларирания. Считам, че решението е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правните и процесуално-правните правила. Моля да ни дадете възможност да представим подробни писмени бележки. Моля за разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.И.- Присъединявам се към казаното. Моля да съобразите практиката на ВАС по аналогични дела и аналогични  продукти. Моля да ни бъдат присъдени разноските и ю.к.възнаграждение.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите жалбата, считам същата за неоснователна. Решението на Началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК. Решението е издадено след изготвена митническа лабораторна експертиза, като в митническата лабораторна експертиза изрично е направен анализ  на ароматни   и неароматни съставки. Митническата лабораторна експертиза е рапортувана  така, както изисква метод „Приложение А”. След  изготвяне на митническата лабораторна експертиза има становище на Дирекция „Тарифна политика”,  след което е определен тарифен код на стоката. Считам, че решението е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Даже да се приеме, че са определени ароматни въглеводороди, предвид решението на СЕС, че ароматните съставки са по- широко понятия, следва да се приеме, че като преобладават въглеводородите, биха преобладавали и съставките. Неоснователно е възражението на процесуалния   представител на ответната страна, че са определени ароматни въглеводороди, предвид факта, че при извършените  на анализи  по „Приложение А” не се съдържат само ароматни въглеводороди,  а там са и асфалтените,  които са друг вид съставна част от продукта.  Моля за възможност да представим писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

Ю.К.К-Г- Присъединявам се към казаното  от колегата.Моля  да ни дадете срок  за писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

 

Съдът дава 7- дневен срок на   процесуалните представители на страните за представяне на  писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: