ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети   юли                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1783 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юристконсулт М. и юрисконсулт И.,  с   представени  пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. и юристконсулт  К-Г, с приложено по делото пълномощно.

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№7102/11.07.2016г., от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че до момента   допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

Ю.К.М.-Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.Направили сме  искане за продължаване срока за спиране действието на оспорения административен акт, съобразно представените доказателства за продължаване  на срока на представената банкова гаранция.

Ю.К.Т.- Не възразяваме да бъде продължено спирането действието на оспорения акт.Банковата гаранция покрива изцяло вземането на главницата и лихвите, предмет на настоящия спор, поради което молим съда да се произнесе при съобразяване  на това обстоятелство.

По отношение на молбата за продължаване на допуснатото спиране на предварително изпълнение съдът обяви, че  ще се произнесе в закрито заседание.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че същото следва да бъде отложено за друга дата, като събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а на вещото лице следва да бъде предоставена възможност да изготви така назначената експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

НАПОМНЯ на вещото лице Д.Л.  за допълнителните  задачи,  допуснати с разпореждане в закрито заседание на 15.04.2016 година.

НАПОМНЯ на вещото лице Д.Л., че е  ЗАДЪЛЖЕНА в случай, че протокола от лабораторното изпитване по назначената експертиза   е изготвен, същия да бъде  представен  не по-късно от седем дни от датата на следващото съдебно заседание,  дори  и в случай, че заключението на вещото лице  към същия момент не е изготвено

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.10.2016 г. от 13:30 часа., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в  15:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: