ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети януари                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1783 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К-Г, надлежно упълномощени.

  Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Д.Л., с която същата указва на съдебния състав и страните, че експертизата назначена в настоящото производство не е изготвена, поради което желае делото да бъде отсрочено за друга дата.

Съдът ДОКЛАДВА и депозирано на 18.12.2015 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД заверено копие от банкова гаранция, издадена на 10.12.2015 г. от името на „Булбанк” АД за обезпечаване на всички задължения на жалбоподателя за митни сборове и ДДС, определени с решение на началника на МП „Пристанище Бургас център” и началника на Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви своето заключение. Поддържам подадената молба за продължаване спиране на предварителното изпълнение съобразно така представеното удостоверение за банкова гаранция.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключение по така допуснатата съдебно-химическа експертиза. По отношение на искането за спиране предварителното изпълнение, от Митница Бургас е приета банкова гаранция, покриваща задълженията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД до 37 млн. лева.

ЮРИСКОНСУЛТ КЕРЕНСКА: Поддържам становището на колегата.

 

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че същото следва да бъде отложено за друга дата, като събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а на вещото лице следва да бъде предоставена възможност да изготви така назначената експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.03.2016 г. от 13,00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 12,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: