ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1782 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Туида груп“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, не се явява и не се представлява.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за принудителна административна мярка № ОП-132-0269236/26.06.2017г. издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка  запечатване на търговски обект – склад на едро, находящ се в гр. Сливен, Промишлена зона, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпа до него за срок от 14 дни.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата списък на обектите с остатъчни суми по фактури и копия от фактури, находящи се от л.9 до л.35 от делото

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо изх.№ 213-639#3/18.07.2017г. на л.38 от делото.

Представените с жалбата писмени обяснения от Г. З. са недопустими доказателствени средства и искането за тяхното събиране като доказателства по делото следва да бъде отхвърлено. Обясненията представляват свидетелски показания, които могат да бъдат събрани само по реда на ГПК чрез разпит пред съда, поради което съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за събиране като доказателства на писмени обяснения от Георги Золков.

 

Доколкото разпореждането за допуснато предварително изпълнение на постановената принудителна административна мярка е отменено и предвид разпоредбата на чл. 187, ал.4 от ЗДДС съдът счита, че от значение за решаване на спора са два въпроса – дали е издадено наказателно постановление и дали определената с него санкция е платена, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи доказателства, от които да се установява издаването на наказателно постановление, както и посочване на данни за плащане на определената с него санкция.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника за вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ