ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1782 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Туида груп“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно .

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от директора на ТД на НАП Бургас във връзка с вменени му от съда задължения.

В писмото е заявено, че на жалбоподателя „Туида груп“ ООД не са издавани наказателни постановления през 2017г. по чл.25, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС. За 2017 на дружеството не са съставяни други наказателни постановления по други разпоредби от същата наредба, във връзка с ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да приемете писмени доказателства по опис, които представям. Това са декларации, представени от задълженото лице „Туида груп“ ООД пред НАП, от които е начисления ДДС, както и годишни данъчни декларации, за да се установи мотивираността на обжалваната заповед за налагане на ПАМ.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх. № 213-639#5/03.11.2017г., както и представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника писмени доказателства съгласно опис, който ги придружава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на присъстващата в залата страна и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля като вземете предвид представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както и приложената административна преписка и след като проверите тяхната релевантност по отношение законосъобразността и правилността на атакувания административен акт, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана, както и да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: