РЕШЕНИЕ

 

     2008                          дата   08 ноември 2018г.               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 25 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С. А.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1781 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД, гр.Бургас против Решение № 98/23.05.2018г., постановено по НАХД № 1072/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 2015 от 17.12.2015г., издадено от директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което, на касатора, на основание чл.185, ал.2, изр. последно от ЗДДС, във вр. чл. 185, ал.1 от с.з. и за нарушение на чл.39, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът счита постановеното решение за неправилно, като оспорва съставомерността на вмененото нарушение, възразявайки, че липсва продажба на туристическа услуга, а фискалното устройство е било в техническа неизправност към процесната дата, оставено на ремонт. Иска се отмяна на съдебния акт и на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от управителя на дружеството, който поддържа касационната жалба на сочените в нея основания, както и допълнително представя писмени бележки.

Ответникът по касация  не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество е основателна, но на основания различни от изложените в касационната жалба.

Касаторът е санкциониран за това, че на 25.08.2015г., при извършена  проверка на стопанисвания от него обект – рецепция на хотелски комплекс „Черноморец“, находящ в гр.Приморско, ул. „Съединение“ № 2, е констатирано, че за датите 10.08.2015г., 16.08.2015г. и 20.08.2015г. не са отпечатани пълни дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като АУАН е съставен, а НП е издадено от компетентни органи и съдържат всички изискуеми реквизити. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушение, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на дружеството на соченото основание. Наложеното наказание „имуществена санкция“ съдът е преценил като определено в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е неправилно.  

Фактите по делото не са спорни, като е установено, че дружеството не е изпълнило задължението си да отпечата пълен дневен финансов отчет за датите 10.08.2015г., 16.08.2015г. и 20.08.2015г. с нулиране и запис във фискалната памет.  В конкретния случай, контролните органи са установили нарушение на нормата на чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, която вменява задължения на лицето по чл.3 да отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Субекти на отговорността са лицата по чл.3, ал.1 от Наредбата, в кръга на които попада и касатора в качеството му на лице, извършващо продажба на стоки в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ. С неизпълнението на установеното от Наредбата задължение по същество се нарушава и предвидения ред и начин за отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства.

При фактическата обстановка, изложена от самия наказващ орган досежно неотпечатване на пълен дневен финансов отчет за датите 10.08.2015г., 16.08.2015г. и 20.08.2015г. с нулиране и запис във фискалната памет, настоящият касационен състав намира, че на практика търговецът е реализирал няколко самостоятелни нарушения на данъчното законодателство – на трите порцесни дати - едното на 10.08.2015г., другото на 16.08.2015г. и третото на 20.08.2015г., като на всяка една от тези дати е следвало да бъдат отпечатани съответните дневни финансови отчети, предвид установените от органа по приходите извършени продажби на всяка една от тези дати, видно от обстоятелствената част на АУАН.. Съгласно нормата на чл.18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. След като в случая безспорно се касае за три административни нарушения, тъй като за всеки един ден търговецът е дължал отпечатването на пълен финансов отчет, то налагането на обща по размер санкция (която практически е една санкция, тъй като е в еднократен предвиден от закона размер от 500лв.)  е в нарушение на принципа на чл.18 от ЗАНН, което винаги е основание за отмяна на наказателното постановление.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 98/23.05.2018г., постановено по НАХД № 1072/2017г. по описа на Районен съд – Царево.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2015 от 17.12.2015г., издадено от директора на ТД на НАП – гр.Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: