ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1781  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  ЕТ „КОТУКОВ-П.С.П.“,  редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от  адв. К., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно призован, не  изпраща представител .

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от ЕТ „КОТУКОВ-П.С.П.“ с ЕИК 812124896, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Пиротска“ №**,ет.*,чрез адв.П.К.от БАК, със съдебен адрес за призоваване :град Бургас, ул.Любен Каравелов“№*, вх.*, ет.1, ап.2 против Заповед за налагане на принудителна административна  мярка № ФК-130-0227561/21.06.2017 година на Директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас.

Указва на страните, че в тежест на административния орган да установи наличие на предпоставките за издаване на спорния административен акт, а в тежест на всяка от страните в случай на позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, е да докаже наличеето на същите.

          Съдът докладва постъпилата административна преписка, ведно с заповед удостоверяваща компетентността на административния орган.

АДВ.К.- Поддържам подадената жалба, като искам да  направя едно уточнение – АУАН е връчен на моите доверители и те са подали възражение,което е видно от преписката.И към настоящият момент не е издадено наказателно постановление, въпреки изтичането на 6 месечния срок. Моля, да приемете  за сведение  по делото жалба с правно основание чл.60, ал.5 от АПК и определение за спиране, което не е обжалвано от административния  орган, като това обстоятелство може да бъде установено от съдебния състав от деловодната програма на съда.Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на  доказателства.

Съдът  счита,че  така представените  писмени доказателства за относими  към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените писмени доказателства – копие от жалба вх.№6521/27.06.2017г. и определение № 1183/27.06.2017г. по адм.дело № 1660/2017г., по описа на Административен съд град Бургас, както постъпилата административна преписка, ведно с заповед, удостоверяваща компетентността на административния орган.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.- Моля  да отмените заповед за налагане на ПАМ  по сочените в жалбата съображения,както и изтичането на шестмесечния срок  за връчване и издаване на наказателно постановление от страна на административния орган.Моля да ми присъдите  направените съдебно деловодни разноски.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: