ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 17.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети май                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1781 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулти М.  и И. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно призован, се представлява от юрисконсулти Т. и Г. с представено пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Д.В.Л..

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

         Вещото лице е с установена самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Поддържам заключението, представено на 09.05.2016 г.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: На стр. 6 от заключението посочвате, че в продукта се съдържат 4 групи въглеводороди. Същите се съдържат в протокол за изпитване. Кои 4 групи представляват ароматни съставки и кои неароматни съставки?

 

         ОТГОВОР:  Съгласно определението, дадено в обяснителните бележки, ароматни съставки са тези въглеводороди в структурата на които е включено ароматно ядро. Изхождайки от това определение и предвид структурата на въглеводородите, включени в съответната характеристична група, в първата, в наситените или парафинонафтеновите въглеводороди, в структурата им не се съдържа ароматно ядро и те са неароматни въглеводороди. Ароматните въглеводороди в структурата си съдържат ароматни ядра.  Полярните съединения се отделят с разтворителите толуен и ацетон. В резултат на последни научно разработки е установено, че в тази група полярни съединения са включени въглеводороди, които имат в състави си хетероатоми, тоест съдържат химичните елементи азот, въглерод, сяра и кислород и които придават полярността на съединенията. Относно какви въглеводороди съдържащи ароматни ядра или несъдържащи такива, последните изследвания доказват, че измежду полярните съединения една част притежават ароматно ядро, тоест имат ароматен характер и могат да се наричат ароматни съставки, но има и такива, които нямат ароматно ядро в структурата си и същите не могат да бъдат отнесени към групата на ароматните съставки, тоест нямат ароматни съставки. Последната група асфалтените имат в структурата си високо кондензирани ароматни структури и се отнасят към ароматните съставки.

 

         ВЪПРОС:  Може ли да се направи извода за еднаквост в качествения състав на процесния продукт и продуктите получени при висока дестилация на каменовъглени катрани?

 

         ОТГОВОР:  Дала съм определение за качествен състав и съгласно което продуктът е изпитан за качествен елементен състав, тоест съдържание на химични елементи и качествен групов въглеводороден състав. Резултатите от тези два метода, сравнени с данни за качествения състав на продукти получени от дестилация на каменовъглени катрани, правя извода, че двата типа продукти, какъвто е процесният продукт и продуктите получени от каменовъглени катрани, имат еднакъв качествен състав. Цитирала съм литературни източници.

 

         ВЪПРОС: На база на отразените резултати от изпитване на продукта, възможно ли е да направите извод кои съставки в продукта преобладават ароматните или неароматните?

 

         ОТГОВОР: Споменах новите резултати от научните изследвания на полярните съединения, от което е отразено, че една част имат ароматен характер, а друга нямат.  Какво е съотношението между тези две групи от полярните съединения – тези които съдържат ароматно ядро и тези, които не съдържат – само по този метод не би могло да се определи. Това се установява с помощта на допълнителни анализи. След като не знам какво е съотношението в полярната група между ароматни и неароматни съставки не мога да дам категоричен отговор. По конкретното дело отговарям следното: като точно процентно съотношение не мога и сега да го кажа, но количеството на наситените, съгласно протокола от изпитване е 51,6 % , към него би се прибавило една част от полярните съединения, които също нямат ароматен характер, при това положение наситените или неароматните въглеводороди излизат над 50 %.

 

         Юк. Т.: Как съгласно Вашето изложение, до настоящия момент Вие твърдяхте, че методът ASTМ D 2007 не може да определи ароматни съставки, а последният Ви извод казва, че определяте неароматните съставки?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Количеството на наситените или неароматната част от фракцията възлизат над 50 %, но при всяко отношение ще преобладават те тегловно.

 

         ВЪПРОС: Коя е водещата и специфичната характеристика на въпросния продукт?

 

         Съдът не допуска въпроса. Съдът е в състояние да отговори на този въпрос.

 

         Юк. М.: Нямам повече въпроси.

 

         Юк. И.: Дава ли метода ASTМ D 2007 по-точни данни за съотношeнието между ароматните и неароматните съставки от този по Приложение А от ОБ на КН?

 

         ОТГОВОР:  Относно метода по Приложение А, прилагайки този метод, не може да се даде категоричен отговор какво е съдържанието на ароматните съставки. Прилагайки метода  за хроматографско разделяне, а с метода ASTМ D 2007 може да се получи информация за съдържанието на характеристичните групи въглеводороди, както са посочени на стр. 6 от заключението ми. Допълвайки информацията за химичния характер на полярните съединения, но имайки предвид, че само по този метод ASTМ D 2007 не може да се даде окончателния отговор каква част от полярните съединения имат ароматен характер. Отговора на въпроса за съдържанието на ароматните съставки все още не е окончателен, но все пак Приложение А сравнено с този метод ASTМ D 2007 не може да даде по-пълната информация относно съдържанието на ароматни съставки. От него се отделят само неароматните въглеводороди и останалата част от пробата се счита за ароматни въглеводороди.

 

         Юк. И.: Нямам повече въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Лабораторията КЛАП към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” има ли акредитация да изследва по метода ASTМ D 2007 ?

 

         ОТГОВОР:  Съгласно моите проучвания нито една от лабораториите в България, които изпитват нефтопродукти включително и тази лаборатория няма акредитация да определят продукти съгласно този стандарт.

 

         ВЪПРОС: Тази лаборатория кой метод използва - най- актуалния ли е и правилно ли го използва?

 

         ОТГОВОР:  Последната редакция на този метод е от 2011 г. Методът в тази си редакция е използван при настоящото изследване и претендира, че е по-добра в сравнение от предходната. Ръководим се от последната редакция на стандарта. Доколко е приложен правилно, обект на изследване беше продукт, аналогичен на мазут, като продуктът беше изпитан в присъствие на двама представители от Митническа лаборатория Русе. Записваха се всички резултати от стъпките и притеглянията на междинните фракции. Методът е тегловен. Нямаше никакви забележки относно точността и коректността на прилагане на метода.

 

         ВЪПРОС: Съгласно терминологията, вписана в този метод ASTМ D 2007, е записано, че полярна ароматика е синоним на полярни съединения. Можем ли да направим извод от тези термини, че полярните съединения се причисляват към ароматните съединения и същите биха отговаряли на определението за ароматни съединения посочено в Глава 27 от общите разпоредби на ОБХС?

 

         Юк. И.: Възразявам на поставения въпрос. Въпросът е правен. Вещото лице не може да прави определения дадени в стандарта.

 

         СЪДЪТ счита, че възражението е основателно. При условие, че съдът разполага с данните от извършените изследвания, той е в състояние да тълкува разпоредбите на КН и ОБХС.

 

         ВЪПРОС: Вещото лице каза, че полярните съединения съдържат както ароматни така и неароматни съставки. Този свой извод на база изследвания извършени от лабораторията ли са получени или се базират единствено и само на теоретични постановки?

 

         ОТГОВОР: Информация за химичната природа на полярните съединения съм черпила от най-новите изследвания. Посочила съм на стр. 4 от експертизата. Не съм правила допълнителни изпитвания на базата на които да получа информация коя част от полярните съединения имат ароматен характер, затова се използват допълнително други методи.

 

         Юк. Т.: В заключението на стр. 3 правите схема за разделяне на нефтените фракции като твърдите, че това е метод за разделяне съгласно стандарт ASTМ D 2007. В протокол № 489 от 9.03.2016 г., приложен към експертизата, е вписано, че са определени характеристични групи. Моля вещото лице да разясни какво е определено групи, въглеводороди, съединения или съставки?

 

         ОТГОВОР:  Дадено е на стр. 6 последен абзац. Там съм посочила групите въглеводороди, които са получени в резултата на изпитване по метода ASTМ D 2007 . Полярните съединения също са въглеводороди, но те съдържат в структурата си хетероатомите въглерод, азот, кислород и сяра и е прието да бъдат наричани полярни съединения. Асфалтените са също въглеводороди, съдържащи ароматни структури.

 

         ВЪПРОС: В същата таблица е дадено, че съдържанието на ароматни въглеводороди е определено съгласно точка 9.3 на стандарт ASTМ D 2007   съгласно т. 9.3 от стандарта, в случай че ароматиката не бъде десорбирана използвайте съдържанието на неразтворимите в нормален пентан наситени полярни съединения, както е указано в т.9 и пресметнете количеството на ароматиката, съгласно следната формула: ароматиката в тегловно съотношение е равна на 100 - /Е + F/, където Е е процесното тегловно съотношение на наситените съединения, а F е тегловен процент полярни съединения. Какво е наложило да не се използва точка 9.1, а се отива на 9.3. , означава ли, че ароматните компоненти не са били извлечени напълно след промиването им. Има ли запис, че се е получило такова изключение за да не се използва формулата по т.9.1, а се отива на формулата по т. 9.3?

 

         Юк. И.: Възразявам по втори подвъпрос.

 

         СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете и на първи и на втори въпрос.

 

         ОТГОВОР: В случая не е направено изключение, съгласно стандарт ASTМ D 2007  се допуска определянето на ароматните въглеводороди по два начина. Единият е чрез десорбираното му от долната колона с помощта на сложна екстракционна апаратура показана като фигура в стандарта, а вторият начин е да бъде определено съдържанието на ароматните въглеводороди като разлика от 100 минус съдържанието на наситените въглеводороди и полярните съединения. При положение, че не ни беше потвърдено, че могат да ни изработят такава апаратура в България, затова използвахме втория метод /по разлика/. Това е отразено като запис в съответната графа срещу съдържание ароматни по т. 9.3 от стандарта.

 

         ВЪПРОС: Как е определено като разлика? Вие казахте, че полярните съединения са ароматни. Защо във формулата, определяща ароматиката, е равна на 100 минус скоби наситени плюс полярни. Наситените са неароматни, полярните какви са?

 

         ОТГОВОР:  Установено е, че някои от ароматните въглеводороди имат ароматни съставки, а други не. Нега си представим процесния мазут като сбор от тези характеристични групи. Отделяме асфалтените. В останалата част чрез хроматографското разделяне сме определили съдържанието на наситените въглеводороди и на полярните съединения. Това което остава -четвъртата група са ароматните въглеводороди и приложената формула в т.9.3 е начина за тяхното определяне.

 

         ВЪПРОС: Нали казвате, че разделянето става подобни с подобни. Как в случая е извършено?

 

         ОТГОВОР: Току що го обясних. Четирите групи са сумата на цялата фракция мазут. Всъщност асфалтените са предварително отделени. От останалата част с хроматографски методи с помощта на съответния разтворител последователно отделяме наситените, които се извличат и отделят с нормален пентан. Това са  неароматните. След това от горната колона отделяме с разтворителите толуен или ацетон полярните съединения…

 

         ВЪПРОС: Как след като твърдите, че полярните съединения има и такива, които са неароматни не са отделени, как те все още не са отделени след като наситените сме ги определили. След като те са с неароматна част, следва да бъдат извлечени с разтворител за неароматни.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  …. В методите има няколко принципа, че подобни въглеводороди се извличат с подобен по химични свойства разтворител. Неароматните се извличат с неароматен разтворител. Ароматните се извличат с ароматни разтворители.  При полярните съединения имаме сборен разтворител толуен и ацетон. Уточнявам, че  разтворителят от толуен и ацетон е смес от 50:50, а не са две алтернативни съединения, които да се използват независимо едно от друго. Толуенът е ароматен разтворител, но ацетонът не е, в същото време ацетонът има полярен характер. Освен описания принцип има и отделяне на характеристичните групи според тяхната плътност и температура на кипене. Съгласно този критерий посочените характеристични групи ще се подредят в низходящ ред по следния начин: първо наситените, ако се отделят ароматните чрез десорбция – ароматните, след това са полярните съединения, а най-високомолекулните са асфалтените и те би следвало да се отделят предварително по метода. В метода е посочено, че ако в пробата се съдържат над 0,1 %  асфалтени те трябва да бъдат отделени предварително. Те са най-тежката фракция от тази смес. Последните съединения са по-високомолекулни и това е от една страна, а от друга страна имат полярен характер и за да бъдат отделени на тях им трябва полярен разтворител. Нормалният пентан няма полярен характер и затова не може да извлече полярни съединения. Полярните съединения се извличат хронологично последователно след употребата на пентана посредством сместа от разтворителите толуен и ацетон.

 

         ВЪПРОС: Ароматните не са извлечени напълно с толуола и затова ли сте отишли директно към т. 9.3? 

 

         СЪДЪТ към юк. Т.: Вещото лице вече обясни, че е престъпило към метода описан в точка 9.3 от стандарт ASTМ D 2007 без да се съобразява с предходно посочените методи, директно използвайки ги, защото е установило, че не може да приложи предходните, поради липса на апаратура.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ароматиката остава недесорбирана в долната колона и може да се десорбира с посочената в стандарта апаратура по 9.1 само с толуол.

 

         ВЪПРОС: На база на извършените анализи и получените резултати, както са разделени на ароматна част полярни съединения и асфалтени, може ли да определим количественото съотношение в цифри на ароматни и неароматни съставки какъвто е спора?

 

         Юк. М.: Възразявам на поставения въпрос. Подобен въпрос беше поставен от мен и получихме отговор в днешното съдебно заседание.

 

         ВЪПРОС: Зададох въпроса предвид заключението на вещото лице на стр. 7. В предходното заключение се посочва, че най-добрият метод е метода стандарт ASTМ D 2007, което напълно противоречи с казаното днес.

 

         СЪДЪТ към юк. Т.: Съдът констатира, че в предходната експертиза вещото лице се е позовало на метода стандарт ASTМ D 2007 в редакцията му от 1998 г.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА към вещото лице: В редакцията си от 2011 г. този метод позволява ли отговора на въпроса, който зададе юк. Т.?

 

         ОТГОВОР:  В това издание на 1998 г., както и в 2011 г. категоричен отговор не би могъл да се даде, но имайки предвид цитираните научно изследователски дейности, според които само с прилагане на стандарт ASTМ D 2007 не би могло да се даде отговор. Трябва да се използва този метод и след това да се изясни химичния характер на полярните съединения като се използват други методи, за да се изясни каква част от тях имат ароматен характер и каква част неароматен характер.

 

         СЪДЪТ: Методът, който е използван от ответника, може ли да отговори еднозначно на поставения въпрос от юк. Т.?

 

         ОТГОВОР:  И той не може да даде еднозначно отговор. Обяснила съм противоречията в него в заглавието и формулата.

 

         ВЪПРОС: Предвид резултатите в Протокол № 489 и предвид факта, че там са посочени наситени въглеводороди /неароматни/, може ли да се приеме, че сбора от ароматните, полярните и асфалтените, който е 57,44 %, полярните съединения, които съдържат неароматна част са толкова, че да паднат под резултата 45,82 %?

 

         Юк. М.: Възразявам, отговора съдържа предположения.

 

         ОТГОВОР:  Без да се проведат допълнителни изследвания масспектрометрия комбинирана с други инструментални методи за изследвания, аз не мога да кажа каква част от тези полярни съединения имат ароматен характер и могат да се отнесат към ароматните съставки.

 

         Юк. Т.: Нямам други въпроси.

         Юк. Г.:Нямам други въпроси.

 

 

         Юк. Г.: Оспорваме заключението, защото изводите и заключенията направени от вещото лице са базирани изцяло на теоретични постановки по отношение на полярните съединения. Част от експертизата е базирана на изследвания извършени в неакредитирана лаборатория.

 

         Юк. Т.: Оспорвам заключението. Изслушаните първо и второ заключение напълно си противоречат, предвид факта, че в предходното заключение вещото лице вмени както на  Административен съд Бургас, на Върховен административен съд и СЕС, че методът по Приложение А е некоректен и неправилен, а в хода на съдебното производство, посочи метод стандарт ASTМ D 2007 като по-правилен за определяне на ароматните съставки, а при изслушването в днешното съдебно заседание се установи на база на изготвените резултати по химичните анализи, че така получените резултати не решават изхода на спора и по-конкретно не могат да определят съдържанието на ароматните и неароматните съставки, предвид теоретични познания от последните месеци, че полярните съединения имат ароматна и неароматна част.

 

         Юк. М.: Моля да се приеме експертизата. Задачата на експертизата беше да се определи   състава, което е направено на базата на лабораторен анализ, а не на основата на теоретични познания, както твърди ответника. Методът ASTМ D 2007 е посочен като определяне на характеристичните групи въглеводороди, а не за определяне на ароматни и неароматни съставки. Вещото лице не е имало такава поставена задача.

 

         Юк. И.: Посочените основания за неприемане на заключението не са от основанията предвидени в АПК във връзка с ГПК за неприемане на заключението. Обстоятелствата, които  посочва ответникът, не са в основанията, посочени в тези кодекси. Моля да го приемете.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИМА заключението на инж. Л..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определеното възнаграждение./издаден РКО 250,00 на 17.05.2016г./

         По процесуалната стойност на това заключение съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

         ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение за инж. Л. в размер на 150,00 лева, платими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

         УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за заплащане на допълнително възнаграждение, съдът ще постанови осъдителен диспозитив в тази насока.

 

         Съдът не освободи вещото лице от залата.

 

         Юк. М.: Представям и моля да приемете становище. Представям доказателства Регламент /ЕС/ – 2015/802 на Съвета за суспендиране на мито, представям протокол от лабораторни изследвания, от които анализи се потвърждава, че процесните продукти имат еднакъв елементен и групов състав. Представям молба с опис на допълнително направени разноски.

 

         По представените доказателства съдът счита, че  представените протоколи от 31.05.2015 г. нямат връзка със спора. Те са извършени по друго дело и съдът счита, че не следва да ги използва при постановяване на съдебния си акт.

 

 

 

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА регламент /ЕС/ 2015/802 на Съвета представен в незаверено копие от юк. М..

 

         СЪДЪТ върна на юк. М. представените протоколи за изпитване от 31.05.2015 г..

 

         Юк. Т.: По представените доказателства и становището, моля, да ни бъде дадена възможност да представим писмени бележки. В становището процесуалните представители сочат, че са налице процесуални пречки при вземане на пробите. По тези проби е извършена СХЕ по искане на жалбоподателя, която същите не оспорват, а желаят да бъде приета.

         По изслушаното заключение в днешното съдебно заседание и противоречията кой метод е приложим и кой определя ароматни и неароматни съставки, моля, да се постави допълнителен въпрос по представена молба. Вещото лице да отговори има ли  стандартен метод, който да определя тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки. В случай, че няма такъв, моля, да бъде извършено изследване по метод Приложение А.

 

         СЪДЪТ прочита на страните искането на юк. Т. за извършване на експертиза: Вещото лице да извърши изследване по метод, който по безспорен начин да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, с цел съобразяване Решението на СЕС от 12 юни 2014 г. по село С-330/2013 г. и по-конкретно определения критерий за правилното тарифно класиране на стоката – предмет на настоящия спор в позиция 2707 или в позиция 2710 от КН.

 

         Юк. И.: Искането е допустимо, но неоснователно. Вещото лице изрично съобщи, че е използвало наличните и приложими методи, които дават възможност за извършване на преценка за съотношението на ароматни и неароматни съставки. Няма метод по който да бъде анализиран продукта. Що се касае за повторен анализ по приложение А, не оспорваме резултата като цифров израз, а оспорваме метода по отношение на неговата коректност. Повторния анализ няма да даде по-различен отговор по казуса. Направеното искане е неоснователно. По въпросния правен спор продуктът е изчерпан и няма какво да се анализира. Дори и да се установи наличен материал, той няма да е представителен за нуждите на анализа. Ако е останало нещо това е арбитражна проба. Продуктът е подгряван вече няколко пъти и няма да послужи за анализ.

 

 

         ДУПЛИКА юк. Т.: Видно от Протокол № 489 последното изследване е извършено на 09.03.2016 г.  и предвид други идентични дела, пробите се съхраняват три месеца и предвид наличието на правен спор, считаме че остатъчен продукт следва да е наличен за извършване на ново изследване. Предвид възражението, че продуктът е бил подлаган на нагряване - от заключението на вещото лице е видно, че продуктът е висококипяща фракция и такова нагряване в лаборатория не би следвало да влияе на характеристиките на продукта.

 

         Юк. Г.: В днешното съдебно заседание вещото лице направи изявление, че за изследвания за установяване на ароматните съединения в полярните такива има посочени методи за изследване, което означава, че може да се установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в продукта. Това е в основата на спора.

 

         Юк. И.: В днешното съдебно заседание вещото лице заяви, че може да се открие метод, в който да се установи дали полярните съединения съдържат полярно ядро. Методът ASTМ D 2007 определя групите въглеводороди. Съгласно решението на СЕС ароматните въглеводороди и ароматните съставки не са идентични понятия. Отново няма да има коректност на метода и така до безкрайност.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА към вещото лице, което присъства в залата: При налично достатъчно останало количество от пробата, в състояние ли сте при използването на метода ASTМ D 2007, 2011 и допълнителни методи, да отговорите на въпроса, който е поставен от юк. Т. в днешното съдебно заседание  към експертиза?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По отношение на допълнителните методи най- често срещания метод, който се прилага е масспектрометрия. Този метод не е стандартизиран. Не знам в коя лаборатория и къде в България би могло да се направи такова изследване. Трябва да направя проучване.

 

         СЪДЪТ: Има ли стандартизиран метод ?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ще проверя допълнително, ако ми дадете срок. Има методи, но те не са приложими към нашия продукт. Трябва да направя по разширена справка. За момента не мога да кажа. Не зная.

 

         Съдът дава петминутна почивка.

 

 

         По представената молба, съдът счита, че делото е изяснено и с представените към момента две заключения.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ молбата на юк. Т. за допускане на трета експертиза по делото.

 

         Юк. М.: Представям разрешение за митнически икономически режим, което е част от административната преписка. Установих, че то не се съдържа по делото, а считам че е необходимо да бъде прието.

 

         Юк. Т.: Не се противопоставям.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА разрешение № BG 001000/40/000077.

 

Юк. Т.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Г.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. И.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. М.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът счита, че делото е изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Юк. М.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение, с което е определен тарифен номер различен от декларираното, поради съществени нарушения на процесуалните и материалните правни норми. Продуктът попада в код 2710 и тегловното съотношение между ароматните и неароматните съставки е ирелевантно за тарифното класиране. Дори да се приеме, че определените критерии за класиране на съотношението между ароматните и неароматните съставки, което оспорваме, считаме, че подпозицията, която най-специфично описва продукта е подпозиция 27079919 за сурови масла. В митническата експертиза липсва становище, че продуктът  е различен от  суровите масла. В писмото от ЦМЛ цитирано на стр. 2 от решението са дадени указания на митническия орган да събере доказателства и ако продуктът може да се определи като аналогично на суровите, продуктът да се класира там. Продуктът не може да се охарактеризира като аналогичен на суровите масла.

         Моля да отмените обжалваното решение.

         Моля да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение и направените по делото разноски. Ще представим писмено становище.

 

         Юк. Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Решението е издадено от компетентен орган в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК, след извършена МЛЕ и становище на Дирекция „Митническа политика”. Неоснователно е становището на ответника, че МЛЕ не доказва съдържанието на ароматни съставки, а доказва ароматни въглеводороди, предвид факта, че при изслушване на експертизите се установява, че получения резултат 55,3 % не е само въглеводороди, тъй като в него са включени асфалтените, а даже и да приемем, че са получени ароматни въглеводороди, съгласно решението на СЕС е налице произнасяне, че ароматните съставки е по-обширно понятие няма как след като ароматните въглеводороди преобладават, няма как да не преобладават ароматни съставки.

         Моля да потвърдите процесното решение.

         Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение и разноските по делото. Ще представим писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

ДАВА на страните срок до 03.06.2016 г. да представят писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: