Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    2022                 от 09.11.2018 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря М. В. и прокурор Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1780 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.А.У. с ЕГН ********** *** против Решение № 765/11.06.2018 г., постановено по НАХД № 1833/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1794167, издаден от ОД на МВР Бургас, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора се явява лично, поддържа касационната жалба и формулира искане за отмяна, респ. намаляване на наложената санкция.

Ответникът по касация – Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на С.А.У. против Електронен фиш серия серия К, № 1794167, издаден от ОД на МВР Бургас за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. С обжалвания Електронен фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на У. е наложена глоба в размер на 600 лева.

За да потвърди Електронния фиш, първоинстанционния съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност, административнонаказващият орган е издал електронен фиш, който отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити и е издаден срещу лице, за което по безспорен начин се установява, че е извършило административно нарушение.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал. 4 от ЗДвП. В процесния фиш има данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й плащане. В него не са посочени конкретен издател, информация за реда на обжалване, дата на издаване, но такива реквизити не са предвидени в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, поради което това не може да бъде прието за пропуск, тъй като в случая нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП се явява специална по отношение на общото изискване на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН за съдържанието на наказателното постановление.

Настоящият касационен състав намира за неоснователни развитите в касационната жалба възражения относно допуснато процесуално нарушение, което според касатора се състои в това, че административнонаказващия орган не е установил за кой от участниците в движението са данните фиксирани на радара. По мнение на касатора, пътния участък е изключително натоварен, като липсва доказателства за кой точно автомобил се отнасят фиксираните данни за скорост. Така заявеното възражение съда намира за неоснователно, доколкото данни за тези обстоятелства се съдържан в снимката към електронния фиш, която е фиксирала административното нарушение. Видно от приложената по делото снимка, на същата действително са фиксирани два автомобила, но видно от текста над снимката, радарното устройство е настроено и е засякло скоростта на автомобила с посока на движение – северна страна, лява лента. В посочената посока и в указаната лента се е движел единствено автомобила, управляван от касатора, поради което така заявените възражение не кореспондират с доказателствения материал.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а жалбата да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 765/11.06.2018 г., постановено по НАХД № 1833/2018 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    2.