ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1780 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МЕСАМБРИЯ 2009“ ЕООД, представлявано от управителя И.А.А., редовно и своевременно  призован,  се явява представител адв.Ж.И.,  с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС, редовно  и своевременно призован, не  изпраща представител.

 ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по жалба от „МЕСАМБРИЯ-2009“ ЕООД, с ЕИК 200679222, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Хемус“ № 1, представлявано от управителя И.А.А., против Заповед № ОП-137-0264351/03.07.2017г. издадена от П.Г.Ж.- директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „Запечатване на търговски обект“ – Бутик, находящ се в гр.Несебър, ул.“Хемус“ № 1, стопанисван от „МЕСАМБРИЯ-2009“ ЕООД, с ЕИК 200679222 и забрана за достъп до него за срок, за срок от 10/десет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.И.- Нямам възражение по доклада. Поддържам жалбата. Представяме и молим да допуснате като доказателства по делото следните писмени доказателства: трудов договор № 1/13.04.2017г. на К.П., както и длъжностна  характеристика. Имат отношение  към предмета на жалбата, с оглед на твърдението, че лицето К.П.  е продавач-консулнат и не е сред лицата стопнисващи обекта и моля да приемете. Изрично в длъжностната характеристака работодателя е вменил задължението  да издава фискални бонове от фискалното устройство.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание  писмени доказатества, заверени копия на трудов договор и длъжностна  характерстика са относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените  в днешното съдебно заседание писмени доказателства: трудов договор №1/13.04.2017 г.на лицето Кремена Георгиева Пенева и длъжностна харктеристика на длъжността „провадач-консултант“

АДВ.И. – Няма да соча други доказателства. Моля, да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И. - Моля  да отмените заповедта,  като неправилна и незаконосъобразна е необоснована. На първо място, видно от приложените  по делото доказателства -  протокол от  извършена проверка от 02.07.17 година  под №0264351, стр.2 в обекта  е извършена контролна покупка, като изрично е отбелязано, че се издават фискални бонове от фискално устройство при контролна на стойност 62.00 лв. В тази връзка невярно е отразена фактическата обстановка в оспорената заповед, като в обстоятелствената й част е отразено, че при извършена контролна покупка на стойност 4.00 лв не е издаден фискален касов бон или липсват каквито е да е било доказателства  за извършване на такава покупка,  а противното се  установи от протокола за извършена проверка. Отделно от това смятаме, че чл.186, ал.1 от ЗДДС визира като субект на извършеното нарушение лицето, което стопанисва или управлява обекта. В  конкретният случай видно от протокола така и от представените  в днешното съдебно  заседание  писмени доказателства лицето, което се намирало към момента  на проверката в обекта е К.П. на длъжност „продавач-консултант“. На същия работодателят изрично в длъжностната характеристика  е вменил задължението  в т.І.2 да издава касови бележки и фактури. Считаме, че дори да се установено евентуално такова нарушение  от работника на обекта,  то за това не би следвало да носи отговорност неговия работодател. Отделно от това  мотивите изложени в заповедта,   както по отношение на основанието за издаването  й, така и по отношение  на срока, за който е издаден са бланкетни и предвид, на което сме изправени пред липса на мотиви. Същите са противоречиви. Административният орган е обосновал издаването на конкретна заповед с обстоятелството,  че е налице разлика в касовата  наличност. Дори да е налице тази разлика това не може да бъде основание, съгласно  разпоредбата на чл.186, ал.1 от ЗДДС за издаване на оспорената заповед. Като наред с това  административния  орган е допуснал противоречие в издадената заповед с оглед на сочените факти и  обстоятелства за издаването й, и мотивите на същата. Предвад така изложеното моля да отмените заповедта изцяло. Разноски не претендираме.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 11:48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: