ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1780 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно призован, се представлява от юк.  Х. - представя пълномощно.

         Ответникът Началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно призован, се представлява от юк. Т. и юк. К. – представят пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД срещу Решение № 32-74597/08.07.2014г. на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е извършена промяна в тарифното класиране на продукт внесен от дружеството-жалбоподател и са определени задължения  за мито и ДДС на дружеството.

 

Юк. Х.: Поддържам жалбата. Представям молба,  с която съм допълнила искането за допускане на съдебна експертиза. Моля да уважите искането и молбата.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Моля да ни бъде дадено време да изразим становище по молбата.

 

Предвид изключително специфичния характер на спора, съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на процесуалните представители на ответника да изразят становище по формулираните въпроси.

Съдът също счита, че има необходимост от допълнително време да се запознае подробно с поставените основни и допълнителни задачи, за да може да прецени тяхната относимост към оспорването.

 

Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

ПРИЕМА доказателствата представени от жалбоподателя, съгласно описа на л. 7 от делото.

 

УКАЗВА на страните, че всички доказателства представени на език различен от езика на процеса, трябва да бъдат представени в преводи.

 

По искането за допускане на съдебна експертиза, съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на процесуалните представители на ответника да изразят становище, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА произнасянето по искането за допускане на съдебна експертиза.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на ответника да изразят становище по искането с нарочно писмено заявление до 02.12.2014 г. с копие за процесуалния представител  на жалбоподателя.

 

Юк. Х.: Моля да задължите ответника да потвърди идентичността на писмо № 4422/177 от 13.06.2014г., приложено в административната преписка, с писмо № 32-62850/17.06.2014г., посочено в обжалваното решение.

 

Юк. Т.: Ще представим доказателство за идентичност в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014 година от 14,40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: