Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 545             Година 22.03.2018             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Кристина Линова

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 177 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от  П.Ф., гражданин на Обединено Кралство Великобритания, с адрес с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас против решение № 1976 от 08.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 5394 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Съдебното решение се обжалва, като неправилно и необосновано, издадено в нарушение на процесуалните норми. Не споделя мотивите на съда довели до потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като по същество не оспорва авторството на деянието, но излага доводи за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, което счита, че е довело до ограничаване правото му на защита. Посочва, че е чужд гражданин, който не владее български език и е следвало да му се назначи преводач. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърдения електронен фиш.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1548342 от 29.03.2017г., с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на касатора е наложена глоба в размер от 600 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП. За да постанови решението си съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и нарушението е безспорно установено, чрез допустимо от закона, изправно техническо средство, с оглед на което потвърдил издадения електронен фиш.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Съдебното решение е правилно.

Нарушението за което е ангажирана отговорността на касатора, касае превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак Е-24, в какъвто смисъл е и текста на посочената като нарушена разпоредба на чл.21, ал.1 от ЗДвП. От събраните в хода на производството доказателства се установява съставомерността на констатираното нарушение, тъй като автомобилът на Ф. е заснет при движение със скорост от 100 км/ч, с автоматизирано техническо средство в гр.Бургас, на път I-6, км 495, в посока от КПП-1 към кв.„Пети километър“, като е отчетена и допустимата грешка/толеранс от 3% при измерване на скоростта, при въведено ограничение от 50 км/ч..

Нормата на чл.188 от ЗДвП предвижда административнонаказателна отговорност за собственика (законния представител на юридическото лице) или ползвателя на МПС за извършеното с него нарушение, независимо от това кой е действителния извършител на нарушението. Разпоредбите на ЗАНН, относно личната отговорност за извършване на административно нарушение са дерогирани от разпоредбите на чл.188 от ЗДвП, които предвиждат презумпция за отговорност на собственика на МПС, която може да бъде оборена от него в случай, че друг е управлявал автомобила. В нормата на чл.189, ал.5 от ЗДвП, е предвиден 14-дневен срок от получаването на електронния фиш, в който собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, има възможност да предостави в съответната териториална структура на МВР, писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС. В противен случай той е лицето, което носи отговорност за извършеното нарушение. В конкретния случай, П.Ф. не се е възползвал от тази възможност, поради което и правилно е бил санкциониран с издадения електронен фиш.

Възраженията на касатора, че в хода на административнонаказателното производство е било нарушено правото му на защита, тъй като е чужд гражданин и не му е назначен преводач са неоснователни. В случая е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност посредством издаден електронен фиш, който му е редовно връчен. Действително фиша е на български език и не е преведен на език, който е разбираем за лицето, но неговото право на защита не е нарушено, тъй като е ангажиран процесуален представител, който е осъществил правото му на защита, посредством подаване на жалба и процесуално представителство пред съда. Следва да се има в предвид, че производството по издаване на електронен фиш е различно от това по издаване на наказателно постановление. В производството по издаване на електронен фиш лицата не участват, на тях не им се съставя акт за установяване на административно нарушение, съответно не е предвидена възможност да правят възражения преди издаването на фиша. Едва след издаване на електронния фиш и неговото връчване, санкционираното лице има правото да подаде декларация по чл.189, ал.5 от ЗДвП, като посочи лицето което е управлявало автомобила, съответно да обжалва електронния фиш по съдебен ред. Касаторът се е възползвал от втората възможност и е обжалвал електронния фиш, като пред съда е представляван от адвокат, поради което правото му на защита не е нарушено, въпреки липсата на превод на фиша.

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1976 от 08.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 5394 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                     2.