Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         499                        21.03.2016г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и пети февруари,                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: С.К.

Прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 177 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Българска телекомуникационна копания” (БТК) ЕАД, ЕИК-*** със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Цариградско шосе №115И, против решение № 1763/14.12.2015г., постановено по НАХД № 4456/2015г. по описа на Районен съд Бургас. С обжалвания съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 36923/15.08.2015г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП), с което за нарушение чл.114, ал.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.222а от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното съдебно решение. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител и не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” (РД-Бургас към ГД-Контрол на пазара) при КЗП, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за законосъобразност на обжалваното съдебно решение, поради което пледира същото да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна по следните съображения:

В обжалваното съдебно решение е прието за установено от фактическа страна следното: На 09.02.2015г. инспектори в РД-Бургас към ГД-Контрол на пазара при КЗП, извършили проверка в магазин „Виваком“, стопанисван от „БТК“ЕАД, находящ се в гр.Бургас на ул.Александровска №14, във връзка с потребителски сигнал № Б-03-161 от 09.02.2015г., касаещ рекламация на мобилен телефон Galaxy S Duos. Проверяващите установили, че към търговеца са предявени следните рекламации: 1.По сервизна поръчка №S009007771 от 18.03.2014г., приключила с ремонт на 07.04.2014г., подменена основна платка и софтуерно обновяване. 2.По сервизна поръчка №S009009342 от 10.04.2014г., приключила на 11.04.2014г. със софтуерно обновяване. 3.По сервизна поръчка №S012034067 от 08.01.2015г., приключила на 12.01.2015г. с ремонт, подменена основна платка, акумулаторна батерия и софтуерно обновяване. 4.По сервизна поръчка №S012039248 от 20.02.2015г., приключила на 26.02.2015г. със софтуерно обновяване. 5.По сервизна поръчка №S012040310 от 04.03.2015г., приключила на 10.03.2015г. със софтуерно обновяване. Всички предявени рекламации от потребителя са за един и същ проблем, проявяван от един и същи телефонен апарат. Към „БТК” ЕАД е предявена жалба на 15.01.2015г. с искане за разваляне на договора поради извършени три ремонта. Искането за разваляна на договора не е удовлетворено и на потребителя е изпратен писмен отказ от търговеца на 27.01.2015г. Към момента на съставянето на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) – 18.03.2015г. договорът на потребителя не е бил развален и не е била възстановена сумата, заплатена от него за телефона. Нарушението е констатирано с КП № К-0195620 от 09.02.2015г.

Срещу дружеството бил съставен АУАН № К-036923/18.03.2015г. в присъствието на упълномощен негов представител за това, че не е удовлетворило искане за разваляне на договора и не е възстановило заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворила три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Описаното е квалифицирано като нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено НП, предмет на съдебен контрол пред районния съд, с което на „БТК“ЕАД била наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП и на основание чл.222а от ЗЗП.

Районният съд е установил описаната фактическа обстановка въз основа на приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства и показанията на разпитания свидетел С.П.. На базата на същата съдът е приел от правна страна, че НП е издадено от компетентен орган и в хода на административно наказателното производство не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, водещи до неговата отмяна. След преценка на доказателствения материал е приел за безспорно установено, че санкционираното с обжалваното НП деяние съставлява неизпълнение на административно задължение по приложения от наказващия орган административно-наказателен състав, осъществено от привлечения към отговорност правен субект. Така мотивиран, съдът е потвърдил наказателното постановление. Обсъдил е въпроса защо счита, че нарушението не може да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Обжалваното решение е валидно и допустимо. То е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

Правилно и в съответствие с доказателствата по делото районният съд е приел, че касаторът е осъществил състава на административно нарушение по  чл.114, ал.3 от ЗЗП. В конкретния случай по повод на закупен телефон от потребителя са направени три рекламации преди това лице на 15.01.2015г. да направи искане за разваляне на договора. Последната рекламация е удовлетворена на 12.01.2015г., т.е. също преди искането за разваляне, а след това са последвали и още две рекламации. Същите са били приети от търговеца, който ги е удовлетворил чрез извършване на ремонт на закупения телефон. От потребителя е подадена и жалба до КЗП, която е извършила проверка на обекта на дружеството и е установено, че дружеството не е удовлетворило искането на потребителя за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен начин, че касаторът е осъществил вмененото му с акта и НП нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП, изразяващо се в неизпълнение на задължението за удовлетворяване искането за разваляне на договора и възстановяване на заплатената от потребителя сума, след като търговецът е удовлетворил три рекламации на потребителя (от предявените пет), чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията. Приложимата законова норма дава възможност след продължаващо несъответствие, както е в случая, т.е. след три рекламации да се развали договорът за продажба.

Неоснователно е възражението на касатора, че в случая няма три рекламации, тъй като по част от тях не е извършван ремонт и същите са неоснователни. Видно от приложените споразумителни протоколи, всички рекламации са приети за основателни и завършили с извършен ремонт. Следва да се подчертае, че проявените през определен период от време дефекти (касаещи неприемането на входящи обаждания, трудност при завършване на разговор, неработещ блутут) са твърде сходни, т.е. очевидно същите не са били отстранени при сервизирането на устройството. Ето защо, след всяко сервизно обслужване, търговецът не е следвало да връща на клиента неизправен телефон.

Правилно административно наказващият орган е приложил и санкционната норма на чл.222а от ЗЗП, тъй като именно там е предвидена санкция за юридическо лице, допуснало нарушение на разпоредбата на  чл.114, ал.3 от ЗЗП. Правилно и законосъобразно е определено и административното наказание имуществена санкция в размер на 500 лева, същата е съобразена и с изискванията на чл.27 от ЗАНН.

Не може да бъде възприета и тезата за наличие на предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Очевидно в случая се касае за типично нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП и не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят квалификация по чл.28 от ЗАНН. Рекламацията не била удовлетворена в законоустановения срок, с което е осъществен състава на административното нарушение, което резултатно по своя характер.

С оглед всичко изложено се налага изводът, че районният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното касационната жалба се явява неоснователна, а решението на Районен съд Бургас като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1763/14.12.2015г., постановено по НАХД № 4456/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

 

 

                        2.