ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,09.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На девети април                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 177 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.М.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие, редовно призован, се явява представлява от представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ Г. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава ход на делото и същото да бъде прекратено. Жалбата, с която е сезиран съда, изцяло е уважена и е отменен атакувания акт. Съгласно чл.156, ал.3 от ДОПК, актът не може да се обжалва в частта, в която жалбата е уважена. Относно констатациите за 2012г., поради техническа грешка същата година не е записана в решението, с което са отменени задълженията, т.е. няма задължения.

Издаден е нов акт № АУ002482/21.12.2012г., който е за задълженията за 2012г. има и решение, с което е отменен изцяло АУЗ № АУ002482/21.12.2012г. и това е Решение № У002482#1 от 08.03.2013г.

В обжалвания акт и в решението е написано, че е отменено, на самият акт пише и административния орган е приел, че няма задължения.

АДВОКАТ Г. – Има едно последващо решение, ние жалим Акт за установяване на задължения №АУ002470/21.11.2012г.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – За мен в решението е допусната техническа грешка и е пропусната 2012г.

Първо изпаднах в учудване, каква точно е идеята на решението, като чета „изцяло отменям”, може би неправилно го тълкувам.

 

Съдът към процесуалния представител на ответника – В акта, който е предмет на спора пише, че относно задълженията за 2012 г. не е отменен. Ако знаете, че има решение, с което се поправя оспорения акт, защо не сте го представили по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. - Решение за поправка няма. Има издаден друг акт. В този процесния - №АУ002470/2012г. според общината няма задължения, за нас той е изцяло отменен.

АДВОКАТ Г. – Считам, че производството е допустимо. Доколкото с решение № АУ002482#1 от 2013г. са отменени определените за заплащане от жалбоподателя Г.М.М. данъци за 2012г., но видно от горецитираното решение е, че същите са описани като дължими, не в АУЗ №АУ002470/21.11.2012г., а в АУЗ №АУ002482/21.12.2012г., т.е. касае се за два различни акта за установяване на задължения, всеки един от които подлежи както на изпълнение, така и на обжалване.

 

Подробни съображения по допустимостта на производството съдът ще изложи с крайния си съдебен акт, толкова доколкото след направеното уточнение от жалбоподателя с молба депозирана по делото на 05.02.2013г. се оспорва АУЗ №АУ002470/21.11.2012г. издаден от мл.експерт „КРДС” при дирекция „Приходи, местни данъци и такси” в Община Поморие, в частта, в която не е отменен с решение № АУ002470#1/21.12.2012г. на директора на Дирекция „ПМДТ” при Община Поморие, с което решение обжалвания акт за установяване на задължение е отменен за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г., но със самия акт са установени задължения и за 2012г., въпреки твърденията на присъстващия в залата процесуалния представител на ответника. На този етап съдът следва да приеме, че в частта за периода 2012 г. определените с акта задължения на настоящия жалбоподател не са били отменени с цитираното по-горе решение на ръководител звено „Местни данъци и такси”, т.е. задълженията за 2012г. остават след задължителното административно оспорване на акта, поради което предмет на настоящото производства е АУЗ №2040/21.12.2012г., в частта относно определените в него задължения за 2012г. за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци. Воден от горното и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължения № АУ 002470/21.11.2012г.издаден от орган по приходите, частично потвърден с Решение № АУ002470#1 от 21.12.2012г. издадено от директора на Дирекция „ПМДТ” към Община Поморие, относно установени задължения и за 2012г.

АДВОКАТ Г. – Поддържам жалбата. Представям копие от Решение на ръководителя на звено „Местни приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие, с което е разгледано оспорване на Акт за установяване на задължения № АУ002482/21.12.2012г.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам жалбата като недопустима. Не е допуснато тълкуване, така както са се развили със самия акт, с издаване на нов акт. Не е отменен акт №АУ002470/2012г., въз основа на което за задълженията за 2012г. е издаден нов акт № АУ002482/21.12.2012т., като в последствие и той е отменен с решение №У002481/08.03.2013г. като незаконосъобразен. Административният орган е приел, че с обжалваното решение са изцяло отменени задълженията установени с Акт за установяване на задължения № АУ002470/21.11.2012г. Не е поискано тълкуване на същото решение, за да се разбере, каква е действителната воля на административния орган.

Представям Акт за установяване на задължения № АУ2482/21.12.2012г., от което е видно, че за неотменените изрично посочени в акта за 2012 г. задължения, е образувано ново производство за установяване на задължения, т.е. преписката е върната на долустоящият административен орган.

Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ Г. – Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от делото, както и представено в днешното съдебно заседание заверено копие от Акт за установяване на задължения №АУ002482/21.12.2012г.

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя писмено доказателство – копие от решение №У002482#1 от 08.03.2013г. на директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите изцяло жалбата на Г.М.М. и отмените като незаконосъобразен Акт за установяване на задължения №АУ002470 от 21.11.2012г. Подробни съображения сме изложили в жабата си.

Моля да ни присъдите направените във връзка с производството разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение, тъй като е подадена срещу акт, който е отменен по административен ред. За административния орган няма установени задължения с оспорения акт. Той е изцяло отменен.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище, с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: