ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 10.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На десети март                                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 177 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ „КУУЛ ПЛЕЙС” ЕООД, редовно призован, явява се управителят Ж.С. лично.

 

ОТВЕТНИК ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Д., упълномощена от по-рано

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОР ХРИСТОВ: На основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас и встъпването и като страна в настоящото производство.

 

Съдът намира искането за основателно, поради което и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 177/2010 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

По делото са постъпили две молби. Първата на 09.03.2010 година с подател адвокат И.И.П. С молбата на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК се иска спиране на производството по настоящото дело, като се изтъкват аргументи за преюдициалност на друг спор, за който е образувано административно дело № 442/2010 година по описа на Административен съд – гр. Бургас. Наред с това се иска обединяване на производството по настоящото дело с това по административно дело № 442/2010 година. С тази молба се иска и отлагане на делото с оглед произнасяне по направените искания. Към молбата са приложени копия от Решение № РД-10-317/18.12.2009 година на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас, жалба от „Куул плейс” ЕООД против Ревизионен акт №  020901050/12.10.2009 година, издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Бургас.

Втората молба е подадена от същия процесуален представител. С нея е заявено становище да се даде ход на делото. Заявено е становище по подадената жалба, поддържа се искането за спиране на производството, както и това за отлагане, като се прави позоваване на нормата на чл. 142, ал. 2 ГПК и се иска предоставяне на достатъчен срок на жалбоподателя за организиране на защитата. Към молбата е представено копие на генерално пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че няма пречка да бъде даден ход на делото, още повече, че с втората молба, подадена от пълномощника на дружеството, е направено такова искане именно за даване ход на делото.

Считам искането за обединяване на двете дела за неоснователно. Действително са за същите страни и същия ревизионен акт, но са подадени на различно правно основание. Настоящото производство е в хипотезата на обжалване на мълчаливо потвърждение на ревизионния акт, т. е. предмет на обжалване е целия ревизионен акт. Няма произнасяне на административния орган. Втората жалба, по която е образуваното административно дело № 442/2010 година, е с предмет на обжалване на ревизионния акт в частта, която е потвърдена от Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас. В тази връзка считам, че не може да става дума за обединяване на двете дела. Правното основание за подаване на жалбите е различно и трябва да приключи настоящото дело, за да имаме съдебен акт, който да е влязъл в сила и да се прецени дали сме в хипотезата на мълчаливо потвърждаване или не. И в тази връзка моля да се произнесете в закрито заседание по допустимостта на настоящата жалба. Считаме, че същата е недопустима. От приложените доказателства е видно, че Директорът на дирекция ОУИ – гр. Бургас се е произнесъл в законоустановения 45-дневен срок. Фактът, че решението не е връчено в 7-дневния срок по ДОПК, който е инструктивен, а не приклузивен, не означава, че не е налице произнасяне в законоустановения срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Ход на делото не следва да бъде даден, тъй като жалбата е процесуално недопустима за разглеждане. С настоящата жалба се оспорва мълчалив отказ на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас да се произнесе по жалба срещу ревизионен акт. Процесуалният представител на жалбоподателя в докладваните от съда две молби е представил решение на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас, което решение, видно от датата му, е изготвено и издадено в законоустановения срок. В тази връзка считам, че по настоящото производство липсва предмет на обжалване, т .е. твърдяния от жалбоподателя мълчалив отказ не е налице. Именно поради тази причина намирам, че жалбата е процесуално недопустима, поради което моля да не давате ход на делото и постановите определение, с което да бъде прекратено производството като недопустимо.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде ход на делото, с оглед необходимостта от събиране на доказателства, касаещи допустимостта на производството, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка с доводите, изложени от мен за недопустимост на производството, представям и моля да приемете като доказателства по делото копия на пликове, с които е изпращано решението за връчване с дати 19.12.2009 година и 13.01.2010 година, които се връщат с отметка „Непотърсен”. Тези документи удостоверяват, че данъчният орган е предприел всички действия по връчване на решението, издадено от Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас , като известията са връщани с отбелязване „Непотърсен”.

 

Предвид наведените от страните доводи за недопустимост на жалбата съдът намира, че следва да събере служебно доказателства, относно изложените факти, а именно следва де се изиска справка от деловодството на Административен съд – гр. Бургас по административно дело № 442/2010 година, която да съдържа информация, относно следните обстоятелства: на коя дата е подадена жалба от „Куул плейс” ЕООД – гр. Бургас против Ревизионен акт № 020901050/12.10.2009 година, издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Бургас и частично потвърден с Решение № РД-10-317/18.12.2009 година на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

След получаване на съответната справка и преценка за допустимостта на жалбата, производството по делото ще бъде евентуално насрочено за ново разглеждане в съдебно заседание.

Поради изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от известие за доставяне и от лицева страна на пощенски плик.

ИЗИСКВА от деловодството на Административен съд – гр. Бургас справка, която да съдържа информацията, указана в обстоятелствената част на определението.

Справката да се представи по делото в 3-дневен срок от днес.

По наведените в молбата на адвокат П. доводи за спиране на производството и необходимост от обединяване на административни дела № 177/2010 година и № 442/2010 година, съдът ще се произнесе след произнасяне по допустимостта на жалбата по аргументите, наведени от ответника в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: