О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 15.03.2010г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №177 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на „ КУУЛ ПЛЕЙС” ЕООД гр. Бургас, представлявано от Ж.Д.С. против мълчалив отказ на Директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас за произнасяне по жалба против РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателят, намира подадената от нея жалба за процесуално недопустима, поради следните съображения:

            РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас е бил връчен на жалбоподателя на 19.10.2009г. Последният е подал жалба против него до директора на „ОУИ” гр. Бургас чрез гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас на 05.11.2009г.

            По тази жалба директора на „ОУИ” гр. Бургас се е произнесъл с Решение № РД- 10- 317 на 18.12.2009г., като ревизионния акт частично е отменен. Решението е връчено на жалбоподателя на 19.01.2010г.

            На 18.01.2010г. „ КУУЛ ПЛЕЙС” ЕООД е подало жалба до Административен съд Бургас против мълчалив отказ на Директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас за произнасяне по жалба против РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас, по която е образувано настоящото производство.

            На 09.02.2009г. „ КУУЛ ПЛЕЙС” ЕООД е подало жалба до Административен съд Бургас против РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас в частта, потвърдена с Решение № РД- 10- 317 на 18.12.2009г. на Директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас. По тази жалба е образувано а.д. № 442/2010 по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Така изложените факти налагат извод, че по настоящото производство не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол, предвид липсата на предпоставки за приложимост на разпоредбата на чл. 156 ал. 4 и 5 ДОПК.

            Според разпоредбата на чл. 155 ал.1 ДОПК решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в 45 дневен срок от постъпването и.

            В случая, жалбата против РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас, е подадена на 05.11.2009г. и срока за произнасяне по нея за решаващия орган изтича на 21.12.2009г.

            Допълнителен аргумент в подкрепа на тезата за недопустимост на настоящото производство е разпоредбата на чл. 156 ал.5 и 6 ДОПК. Срокът за обжалване при мълчаливо потвърждаване на РА е 30 дневен и започва да тече след изтичането на 45 дневния срок за произнасяне, определен с нормата на чл. 155 ал.1 ДОПК.

             Сроковете, указани в посочените норми, касаят изпълнение на задължението на решаващия орган да се произнесе по жалба, подадена по реда на чл. 152 ДОПК, определено с термина „произнасяне” и са неотносими към датата, на която обжалващия е бил уведомен за произнасянето.

            В този смисъл е ТР №7/11.12.2008г. на ВАС по т.д. № 3/2008г.

            В конкретния случай решаващият орган се е произнесъл в срока по чл. 155 ал.1 ДОПК, поради което оспорването следва да се реализира съобразно чл. 156 ал.1 ДОПК, чрез оспорване на РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас частично потвърден с Решение № РД- 10- 317 на 18.12.2009г. на Директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на „ КУУЛ ПЛЕЙС” ЕООД гр. Бургас, представлявано от Ж.Д.С. против мълчалив отказ на Директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас за произнасяне по жалба против РА № 020901050/12.10.2009г., издаден от гл.инспектор по приходите към ТД на НАП гр. Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 177 /2010г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

                                  

                                                                                  СЪДИЯ:………………………………