О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 972          Година 23.04.2009      Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и шести март две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. частно касационно наказателно административен характер дело номер 177 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от “Супермен” ЕООД, ***, представлявано от Н.Б.П.  - управител  против определение № 14/13.01.2009г. постановено по н.а.х.д.№ 48/2009г. по описа на Районен съд гр.Бургас. Счита, че определението е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да се отмени обжалваното определение и делото да бъде върнато за ново разглеждане от Районен съд гр.Бургас.

Ответникът по жалбата – Началника на Митница Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва частната жалбата и моли да бъде потвърдено обжалваното определение.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на частната жалба и моли да се потвърди определението на  първоинстанционния съд.

          Административен съд Бургас, намери, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното определение Районен съд гр.Бургас е прекратил производството по н.а.х.д.№ 48/2009г.. За да постанови определението си съдът е приел, че производство е образувано по жалба на “Супермен” ЕООД *** против наказателно постановление № 229/17.11.2008г. на Началник Митница Бургас, с което за нарушение на чл.233, ал.1 от ЗМ, на основание чл.233, ал.5 от ЗМ, са отнети в полза на Държавата като предмет на нарушение 417 броя блузи. Съгласно  чл.232, ал.1 от ЗМ, когато нарушителят е неизвестен, наказателното постановление влиза в сила от момента на издаването му. 

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия състав намира, че определението не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон.

Наказателно постановление 229/17.11.2008г. на Началник Митница Бургас е издадено срещу неизвестен извършител и на основание чл.233, ал.5 от ЗМ, са отнети в полза на Държавата, като предмет на нарушение 417 броя блузи. Разпоредбата на чл.232, ал.1 от ЗМ, във връзка с чл.59, ал.3 от ЗАНН е изключила съдебния контрол по отношение на това наказателно постановление и правилно първоинстанционния съд е приел, че жалбата е процесуално недопустима и е прекратил съдебното производство. Въведените от касатора основания за незаконосъобразност на обжалвания акт е недопустимо да бъдат разглеждани, тъй като за да бъде извършена тази преценка е необходимо да бъде извършен съдебен контрол по отношение на наказателното постановление.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 14 постановено по н.а.х.д.№ 48/2009г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

                                                                    2.