ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1779 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:52 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице,  което е  в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице. Запознати сме с него.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му. Вещото лице е със снета по делото самоличност в предходно съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм допълнително заключение, с Приложение №1 към него и протокол от изпитване №537/01.12.2016г. на КЛАППТГ У-Т“Проф. Д-р Асен Златаров“ Бургас, които поддържам. Нямам какво да добавя към момента

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от представения протокол към заключението, Вие сте разписана на провел изпитването, лично ли присъствахте при извършване на анализа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не само присъствах, а и работих анализа, тъй като делата по които имаше анализи бяха доста, сроковете се скъсиха и поради тази причина бях назначена в лабораторията. Беше взета допълнителна апаратурата и два месеца и половина с доцентката работихме без почивка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Към датата на изпитване има ли КЛАППТГ Универститет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас акредитация по този  метод и въобще има ли акредитация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Към датата на извършване на изпитването няма акредитация, но този метод не попада в обхвата на акредитация на нито една от акредитираните лаборатории за петролни продукти в България, защото този показател съдържание на ароматни съставки и въглеводороди, не е показател за качество на нефтопродуктите,  а тези лаборатории точно това изпитват най-общо показатели за качество на горивата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от приложените документи към административната преписка и по-точно Митническа лабораторна експертиза и Вашето изпитване е налице разминаване в резултата при извършено едно и също изследване, на един и същи вид стока по един и същ метод, като при едното резултата е 43,52% съдържание на неароматни въглеводороди и 56,48% за ароматни въглеводороди, а съгласно МЛЕ резултата е 42,08% неароматни въглеводороди и 57,2% ароматни въглеводороди. Може ли да кажете на какво се дължи разликата и допустима ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.:  Когато се определя прецизност на един химически анализ се дефинират две понятие повторяемост и възпроизводимост. Повторяемост това е допустимата разлика в резултатите, когато анализа се извършва в една и съща лаборатория, от един и същ лаборант, с една и съща апаратура. Възпроизводимост, това е допустимото отклонение в резултатите на две лаборатории, т.е. извършва се единия в една лаборатория, а другия в друга лаборатория, с други оператори, с друга апаратура. В случая ние се съобразяваме с понятието възпроизводимост и разликата се дължи именно на това, че анализът е бил проведен в две различни лаборатории от една страна и цитираните стойности поради факта, че в Приложение А към глава 27 Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, стойностите за повторяемост и възпроизводимост са нереално постижими за тегловните стойности и това е един от неточностите на този метод, отразено на стр. 6 на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На база на така получените резултати от Вас на извършените анализи, може ли да се приеме, че  ароматните съставки преобладават над неароматните съставки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Само на този метод не може да се определи, тъй като не е ясно какво се определя ароматни съставки или ароматни въглеводороди, което вече сме го коментирали в преходните заключения. Второ по начина по който се прилага Приложение А към глава 27 Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура се определят само неароматни въглеводороди, като по презумция се счита всичко, което не е десорбирано от колоната да представлява ароматни въглеводороди, но в тази сума която е останала недесорбирана от колоната присъстват от една страна асфалтените, които са ароматни съставки, ароматните въглеводороди и групите на полярните съединения, които в предходното заключение е дадено становище въз основа на не малко научни публикации и учебници, че съдържат полярни съединения, както такива с ароматен цикъл в структурата си, т.е ароматни съставки, но между тях има и такива, които нямат ароматно ядро в структурата си и се причисляват към групата на наситените въглеводороди. Първо не се извършва разделяне на полярни съединения и второ на такива с ароматен и неароматен цикъл, така че сумарното съдържание на ароматните съставки не може да бъде посочен по този метод.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му. 

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, както и представения днес протокол от изпитване от 01.12.2016г., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, от които 250 лева платими от внесения от депозит /л.435/ и 50 лева платими от ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

УКАЗВА на ответника, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отмените обжалваното решение на Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център” като неправилно и незаконосъобразно, с конкретни доводи за отмяна на същото за допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалноправните норми,  посочени в представеното  становище  в съдебно заседание  на 17.05.2016г. и моля същите да бъдат взети предвид. Моля да ни присъдите направените  по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от юрисконсулт И..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Считам, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, в съответствие с ЗМ и АПК. Моля да не кредитирате така представеното заключение на вещото лице, което считам, че по безспорен начин установи, че няма метод, който да определя съотношението на ароматни и неароматни съставки. Подробни съображения ще изложа в писмен вид в определен от Вас срок. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14- дневен срок ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:11часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: