ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 23.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав

на  двадесет и трети ноември           през две хиляди и шестнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

                                                    

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1779 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

             ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.В.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото л.6.

 

ОТВЕТНИКЪТ –   Директор на ОД на МВР Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В.-М., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М. :Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.В.В. против заповед №УРИ 251з-2493/05.08.2016година на директора на ОД на МВР Бургас, с която е прекратено трудовото правоотношение на основание чл.226, ал.1, т.6 предложение първо от ЗМВР, чл.13, ал.1 от Наредба №8121з-311/17.07.2014г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавни служители в МВР.

 

С Определение №1594/27.09.2016година съдът, УКАЗАЛ е доказателствената тежест на страните и допуснал като писмени доказателства представените с жалбата и с административната преписка писмени документи.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение №1594/27.09.2016година и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Оспорвам жалбата. Запознати сме с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.  Да се приемат представените по делото доказателства.

Във връзка указанията дадени в доклада по делото на ответната страна за установяване на компетентността на органа издал оспорената заповед, съгласно чл.227 от ЗМВР заповедите за прекратяване на служебните правоотношения на държавните служители се издават  от служебните органи по чл.159 от същия закон. Съгласно разпоредбата на чл.159, ал.1, т. 1 от ЗМВР, ръководителите на структурите по чл.37 назначават и съответно прекратяват служебните правоотношения на държавните служители заемащи младши изпълнителски длъжности. ОД на МВР  Бургас е безспорно  основна структура по смисъла на чл.37, т. 2 от ЗМВР и директорът на ОД на МВР в конкретния случай е разполагал с компетентността да издаде оспорения акт. Представям  и моля да приемете като доказателство по делото Удостоверение рег.№ 251р-32782 от 23.11. 2016година на началник сектор „Човешки ресурси”, в уверение на това, че К.К.К. е заемал длъжността „Директор на ОД на МВР Бургас” към датата на прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателя. Представям и моля да приемете и заверен препис от Заповед №8121з-212 от 24.02.2015 година на министъра на МВР за утвърждаване на класификатора на длъжностите в МВР и съответно прилагам Приложение 2 към тази заповед, от която се установява, че длъжността старши  полицай е младша изпълнителна длъжност по смисъла на класификатора, т.е. длъжността на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М.: Моля съответните доказателства представени от юрисконсулт В. да ни бъдат предоставени за становище. След запознаване със същите категорично възразявам за приемане на представената заповед  като несъотносима към настоящото производство. По отношение на удостоверението, че е назначен К. К. с министерска заповед на длъжност старши полицай „Първа степен”, това са вътрешни отношения които не касаят настоящото производство. Имало е възможност страната да вземе становище по жалбата, което не е направила към настоящия момент. В днешното съдебно заседание, считам че са преклудирани  представянето на нови обстоятелства, като казвам още веднъж същите са несъотносими. Моля съдът да приеме приложеното към жалбата решение № 8211  от 04.07.2016 година на Върховен административен съд на РБългария. В жалбата съм описала ясно и недвусмислено, с оглед събраните доказателства решението кога е издадено и кога е връчено на страната по надлежния за това ред, тъй като се излагат обстоятелства, че не се възстановява на работа доверителя ми, тъй като същия е изпуснал сроковете. Това категорично се разколебава от входираните своевременно молби  в ОД на МВР, съответно и  молба за възстановяване на длъжност от  жалбоподателя, на който категорично беше отказано възстановяването му на работа, с оглед  доказателствата, които сочи и заяви днес процесуалния представител на ответника, че нямало такава свободна длъжност,  за да я заеме моя доверител, но същевременно не му е предлагано да заеме каквото и да е  друга длъжност, в което и да е управление в съответствие с качествата, които притежава. На следващо място с настоящата заповед е  прекратено служебното правоотношение за втори път. Поддържам жалбата.  Няма да соча други доказателства. Представям списък за разноските по адм.д.№1779/2016година, които са обективирани в пълномощното по делото, които са изплатени изцяло в брой.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.- М.: Имам реплика по становището на процесуалния представител на жалбоподателя по представените в днешното съдебно заседание доказателства. Тези писмени доказателства се представят във връзка указания дадени по доклада на делото за установяване на компетентността на органа, издал оспорената  заповед. Същите нямат отношение и не съм правила изявления, че не е имало свободна длъжност, на която жалбоподателя да бъде назначен, с оглед решението, с което се възстановява на работа. Доказателствата  единствено удостоверяват, че лицето Директор на ОД на МВР Бургас е бил директор към датата на издаване на заповедта и  че длъжността, която е заемал  жалбоподателя е младша изпълнителна длъжност и съответно, че директорът на ОД на МВР  е компетентен да прекрати служебното правоотношение. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и  и тези представени в днешното съдебно заседание  от юрисконсулт Владимирова писмени доказателства, а именно удостоверение  рег.№251р-32782 от 23.11.2016 година и заповед №8121з-212 от 24.02.2015 година, ведно с класификатор на длъжностните на МВР .

 

ПРИЕМА и представения от адвокат М. списък за разноски по делото като писмени доказателства.

 

Съдът счита, че посоченото в преписката заявление  има значение за предмета на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника Директор на ОД на МВР Бургас, че следва да представи доказателства дали заявление с вх.№251000-16782 от 20.04.2016година е депозирано по пощата.

УКАЗВА на адвокат М., че следва да ангажира доказателства дали въпросното заявление, е депозирано по пощата или с куриер.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо съдия, мога да направя уточнение още в днешното съдебно заседание. Заявявам, че заявлението е депозирано лично в ОД на МВР, включително с представител на ОД на МВР Бургас и пред мен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Не оспорвам, че е лично депозирано заявлението на датата, на която е входящия номер. В административната сграда на ОД на МВР, находяща се гр.Бургас, ул. Христо Ботев №46 е изнесено деловодство, което е с открит достъп от страна на граждани и жалбоподатели, и всички лица, които искат да депозират искания и жалби, могат да го направят. В настоящият случай на това гише, където е изнесено деловодството, което е с открит достъп от гражданите, заявлението е  депозирано лично от жалбоподателя на датата на която е положен входящия номер.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.: Заявявам, че лично съм депозирал въпросното заявление на датата, която е посочена.

 

АДВОКАТ М.: Представям и моля да приемете молба до директора на ОД на МВР Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Представеното доказателство е неотносимо към настоящия спор и няма връзка с прекратеното служебно правоотношение, а касае отношения възникнали във връзка с друго производство във връзка с разноски по  влязло в сила решение.

 

   Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представената молба от адвокат М. УРИ 251000-188858/18.05.2016г., която ще бъде ценена с  останалите доказателства по делото.

 

АДВОКАТ М.: За по-голяма яснота  прилагам и изпълнителен лист, с който е осъдена ОД на МВР Бургас за възстановяването на длъжността, а  вместо да бъде възстановен доверителя ми е уволнен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Изпълнителният лист е също неотносим към предмета на спора, но предоставям на съда.

 

  Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА  представения от адвокат М.  изпълнителен лист №283/17.11.2016г. по адм.д.№1887/2014година по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Да се приключи събирането на доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам в цялост входираната жалба и изложените в нея обстоятелства по отношение незаконосъобразността на оспорваната заповед, която противоречи на материалния и процесуалния закон. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените по делото разноски. Правя възражения за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение и приобщените доказателства от другата страна. Претендирам всички разноски направени по делото. Моля да ми предоставите срок, за представяне на писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Уважаема г-жо съдия, моля да  постановите решение, с което  оставите без уважение жалбата, като неоснователна и недоказана. Наведените доводите в жалбата за нищожност не се потвърдиха в хода на производството и от представените писмени доказателства, които представихме се потвърдиха фактите по делото. По отношение на твърденията в жалбата за нарушаване  Закона за държавния служител, този нормативен акт е неотносим към настоящия  спор и не се прилага субсидиарно, защото  изрично се прилага ЗМВР, който е и нормативният акт следващ да намери приложение за решаване на настоящото производство. Безспорен факт е, че решението на Върховен административен съд, с което е отменена  заповедта за дисциплинарно уволнение е с дата 04.07.2016 година и с оглед обстоятелството, че  решението е окончателно и не подлежи на обжалване  влиза в сила  от датата на постановяването му, т.е. 04.07.2016 година. Кога се явил жалбоподателят, за да получи решението си в Административен съд Бургас е неотносимо  към настоящия спор и към срокът за обжалване, тъй като той  започва да тече, 14-дневния преклузивен срок за да се яви и заеме  длъжността, по която е възстановен с постановяване на решението на Върховен административен съд, а именно това е следващия ден, т.е. от 05.07.2016 година. Депозирането на заявление от страна на жалбоподателя за възстановяване и заемане на длъжността е с дата 20.07.2016година и безспорно е извършено след изтичане на предвидения законов срок, с оглед на което  са налице безспорно основанията  по чл.226, ал. 1, т. 6 предл. 1 от ЗМВР да бъде прекратено служебното  правоотношение на държавен служител, тъй като се е явил да заеме длъжността след изтичане на срока и не е посочил уважителни причини за пропускане на този срок.

Оспорваната заповед е издадена от компетентен орган, в съответствие с целта на закона и при спазване на материалноправните и процесуалноправните основания за това.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, за което  представям списък на разноските, което е в минимума по Наредбата за адвокатските възнаграждения. Правя възражение за прекомерност на възнаграждението претендирано от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като делото не се отличава с практическа и правна сложност, която да обоснова този завишен размер и в случай на уважаване на жалбата,моля да определите минимално адвокатско възнаграждение.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо съдия, възразявам категорично и се противопоставям на казаното от процесуалния  представител на ответника, че решението на Върховен административен съд постановено на 04.07.2016 г. и от следващия ден тече срокът, с оглед доказателствата, които се намират по адм.д.№ 1887/2014 година на Административен съд Бургас е датирано кога решението е администрирано от Върховен административен съд. Лично аз, с най-голямата си юридическа отговорност, която аз поемам лично, заявявам че има данни, че делото съм го търсила, за да се снабдя с решението и за да  входирам молба за изпълнителен лист. Видно от молбата за изпълнителен лист, делото не беше още в Административен съд Бургас, за да се произнесе  съдът, който да издаде  изпълнителен лист и за да  предприемем действия по възстановяването на доверителя ми на работа. Категорично се противопоставям, че не отишъл в този срок, тъй като за бъде  делото архивирано,  трябва да се запознаем с решението. Не мога да се съглася, че е  изтекъл срокът на посочената дата, тъй като то е постановено на тази дата, но ние не сме имали възможност на този ден да се запознаем с него. Когато сме се снабдили със съдебното решение доверителя ми е отишъл в срок да подаде молбата и съответното заявление, за да се върне и работи като служител на МВР. Само, че не само това, казвам още веднъж с най-голямата отговорност, заявявам, че когато той е  отишъл никой него е допуснал, наложи се аз да отида с него. Казали са му, че служителката, която трябва да го приеме, не  била на работа и мога да го докажа това, ако е необходимо. Решението на Върховен административен съд на посочената дата не беше качено. Съдът се е произнесъл в срок на датата, както го е отбелязал, но не можем да гадаем какво е решението, трябваше да го видим, за да отидем и да подадем молбата и да почерпим права. Трябва да се запознаем с това решение и да ни бъде връчено от първоинстанционния съд, и има доказателства кога се е върнало и кога сме се запознали с него. В случая считам, че  събраните доказателства от ответника  са несъстоятелни. Не е ясно по какви причини е бил уволнен, не е имало длъжност, която да заеме ли, или е пропуснал срокът за възстановяване. На мен поне не ми стана ясно защо уволниха доверителя ми втори път.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Така или иначе работя в МВР и знам как се работи с покани и призовки. На мен ми се обадиха  „Елате в дирекцията”, отидох седнах на една маса, дадоха ми едни документи, без обяснения. Мислех, че тези документи са за възстановяване на работа,  но бяха за заплащане на четири пенсии, които се полагат когато напускаш работа. Не знам дали съм уволнен или съкратен. Дадоха ми документите и ми казаха „Подписвай”. Не присъстваше адвокат. Не знам как стават тези неща идвай, подписвай, без да кажат назначават ли ме и отново ме съкращават. Трябваше да го прочета за да разбера. Напълно не знам какво е това нещо.

 

  Съдът, с оглед направеното искане от адвокат М. и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки, с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:26часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: