ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          Х-ти административен състав

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1779 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“, редовно призован, се представлява от юрисконсулти Т. и К-Г, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

                 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение № 32-74588/08.07.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Поддържам искането за допускане и назначаване на съдебна експертиза, с въпроси формулирани в жалбата, като моля освен тези въпроси да бъде отговорено  и на още един въпрос, който е:

- Може ли да се направи извода, че продуктите получени при първична дестилация на каменовъглени катрани и процесният продукт имат еднакъв качествен състав на база анализ на техния елементен състав и групов въглеводороден състав извършен по метода  ASTM D-2007?

Моля да задължите ответника да потвърди идентичността на писмо рег. № 32-62850/17.06.2014година от Централно митническо управление до Митница Бургас, посочено на стр.2 от обжалваното решение с писмо  приложеното на стр.66-67 от делото с рег. №4422/177/13.06.2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По преписката е посочен един номер, а писмото е с друго понеже писмото е адресирано от Централното митническо управление до началника на Митница Бургас и до началника на Митнически пункт Пристанище Бургас Център и е отишло по двете направления. Двете писма са идентични, като моля да ни се предостави възможност да представим писмото рег. № 32-62850/17.06.2014г. от Централно митническо управление, тъй като  рег. №4422/177/13.06.2014г. е  изходящ номер на Агенция Митници, а номера цитиран в решението е входящия на Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна.

По така направените искания, моля съда да ни предостави възможност допълнително да изразим становище по искането за допускане на съдебна експертиза, тъй като материята е много специфична и ни е  необходима съответната консултация от Дирекция „Тарифна политика” на Агенция митници и от Централната митническа лаборатория.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да  даде се предостави възможност за становище на ответника, но моля за възможност след това да се запознаем с него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Присъединявам се към казаното от колегата Т..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на ответника че следва да представи преводи на документите на чужд език, приложени в административната преписка,  най-късно в следващото съдебно заседание .

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по направеното искане за допускане на съдебна експертиза.

 

По направеното искане за допускане на съдебна експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание след изтичане на срока за вземане на становище.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.01.2015година  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: