ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1779 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото и юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К-Г и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице,  което е  в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице. Запознати сме с него.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като същото е със снета по делото самоличност от по-рано и  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам. Представям оригиналните протоколи от изпитване №209-3-43 от 16.03.2016г., тъй като тези които са приложени към заключението ми бяха предостави по имейл, без подпис и печат. Представям ги с препис за страните.

         

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.7 от заключението посочвате, че в процесния продукт се съдържат следните групи въглеводороди – наситени въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени, може ли да отговорите на база на кои точно от извършените анализи правите извод за съдържанието на  тези групи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Както съм посочила в абзаца преди изреждането на характеристичните групи въглеводороди в процесния продукт, за отделянето на наситените /парафино-нафтенови/ въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения е приложен стандарта ASTM 2549-02, а асфалтените са определени по метод ASTM D 6560-00.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В каква поредност са приложени двата анализа, които споменахте ASTM 2549-02  и ASTM D 6560-00.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поредността е следната - предварително от пробата са отделени асфалтените, съгласно цитирания стандарт ASTM D 6560-00, след което деасфалтезираното масло е разделено чрез хромотографски методи с подходящи разтворители по стандарт ASTM 2549-02. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какво наложи да се приложи метод ASTM D 6560-00 за отделяне на асфалтените, като беше допусната задачата анализът да бъде извършен само по метод ASTM 2549-02?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Допускането на метод ASTM 2549-02, беше по моя молба, с оглед да ускорим многото на брой дела, с аналогичен спор, като по настоящото дело, имайки предвид, че имахме затруднения по разработването и прилагане на другия метод ASTM D 2007, след направена справка за възможните методи за определяне на групов въглеводороден състав, аз установих, че алтернативен на метод ASTM D 2007 за определяне на групов въглеводороден състав, може да бъде ASTM 2549-02, но при положение че предварително бъдат  отделени асфалтените. И двамата метода ASTM D 2007 и ASTM 2549-02, са приложими за определяне на групов въглеводороден състав за процесния продукт, като при втория задължително следва да се извърши отделяне първо на асфалтените. Отделянето предварително на асфалтените по принцип, при анализ на продукти от типа на процесния продукт, се прилага и използва и по няколко други причини, а именно асфалтените са една от най-тежките от характеристичните групи за нефтените и продукти от типа на процесния продукт и тъй като тяхното отделяне не се предвижда в стандарта ASTM 2549-02, затова дадох заявка да бъдат отделени асфалтените по метод ASTM D 6560-00. Указания за отделяне на асфалтените от тежките  нефтени масла като процесния, има в метод ASTM D 2007 и за да има аналогичност при използването на метод ASTM 2549-02 предварително отделих асфалтените. В метод ASTM D 2007 е посочено, че в масла със съдържание 0,1% асфалатени трябва да бъдат предварително отделени. Причината за отделянето на асфалтените, е че те като най-високо, най-тежката молекулна част от продукт от нефтен произход, какъвто е процесния, задръстват колоната и възпрепятстват точното отделяне на пробата. Този метод ASTM D 6560-00 е за отделяне на асфалтените и тази характеристична група дава информация за въглеводородния състав на продукта, като останалите групи са отделени по метод ASTM 2549-02. Имах тази задача, освен да определя качествения елементен състав, да определя и качествения групово въглеводороден състав и предвид това съм извършила първо отделяне на асфалтените и след това по метод ASTM 2549-02 съм отделила останалите групи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Сам по себе си метод ASTM 2549-02, за определяне на групово въглеводородния състав ли е, и какво точно се рапортува с него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Стандартът изисква да се рапортува ароматната и неароматна фракция. Първо се отделят наситените въглеводороди с н-пентан, след което ароматни въглеводороди елюирани с разтворител диетилов етер, полярни съединения с хлороформ и етилов алкохол, като в заключението си подробно съм посочила групите и разтворителите, които се използват.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За какви въглеводородни фракции е приложим метод ASTM 2549-02 по дефиниция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В самото начало на стандарта е посочен неговия обхват, а именно прилага се за анализ на нефтени масла, като е посочен края на кипене на тези масла 538 градуса целзий.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има начало и край на кипене, това не е ли от значение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не коментираме началото, защото не е толкова лимитиращо, има да определим до 250 градуса колко се отделя. Предвид, че процесният продукт мазут има малко по-висока температура на кипене, получава се по-тежка част кипяща над 538 градуса, в която именно са концентрирани групата на асфалтените, които така или иначе присъстват в процесния продукт и това беше и още един от мотивите да бъдат отделени асфалтените предварително, тъй като мазута от протоколите приложени по делото е видно, че има по-висока температура на кипене от посочената в метод ASTM 2549-02.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предвид по-високия край на кипене, очевидно метод ASTM 2549-02 не е приложим за този продукт, а технически възможно ли е продукта да се подложи на този анализ, без предварително отделяне на асфалтните?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам на този въпроса, предвид факта че вещото лице при посочването на метод АSTM- 2007, така и на ASTM 2549-02, е имала в предвид характеристиките на продукта, който ще се подлага на анализ и така зададен въпроса след извършване на изследването е неоснователен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да, не се приема възражението, очевидно е че метод ASTM 2549-02 не е приложен самостоятелно, а в комбинация с друг метод и предвид, че анализът е приложен и с друг метод, който не е бил допускан към експертизата, въпросът ми е относим към настоящия спор за да се установи на какви анализи е бил подложен процесния продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам срещу възражението на юрисконсулт М.. Начинът на извършване на изпитването е опорочен, предвид факта, че в метод ASTM 2549-02 ясно, точно е фиксирано и визирано какво следва да се извърши, а това че вещото лице е рационализирала сама метода, по нейно вътрешно убеждение е в пълно противоречие със стандарта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Направеното възражение от процесуалния представител на ответника е необосновано. Ползването на два стандарта от вещото лице е с оглед изпълнение на поставената задача към експертизата да определи групи въглеводороди и доколкото използвания метод ASTM 2549-02 определя само три групи от четири, това налага за да се посочи четвъртата група, ползването на втория метод ASTM D 6560-00 за отделяне на асфалтените. В решение С-330 на СЕС и практиката на Върховен административен съд, категорично се установява в обстоятелствата част на решението, че използвания метод по Приложение А към ОБ на КН е неподходящ за изследването на аромтаните и неароматните съставки, като предварително не са отделени на асфалтените, което води метода прилаган от Митническите органи до некоректност на резултата, освен неопределянето на ароматни и неароматни съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с направеното възражение, моля въпросът към вещото лице да бъде зададен коректно, а именно - Можеше ли първо да се изследват асфалтените по метод ASTM D 6560-00, с цел да бъдат отделени те и в последствие, отново от чистата проба, да се направи изследване от метод ASTM 2549-02, имам предвид от не отделената проба, а от чистата проба. От МЛЕ е правено изпитване от мазута, като са получени ароматни и неароматни въглеводороди, не са отделяни асфалтените продукта, който е изследван, а вещото лице е отделила първо асфалтените и считам, че не може да се направи съпоставка между продукта, който се изследва и продукта изследван от МЛЕ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам да се постави така въпроса, но моля да се спази реда на задаване на въпросите, първо ние да си зададем нашите и после ответника неговите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Първо, целта на МЛЕ не е била да определи групов въглеводороден състав, а аз имах това като задача и вече споменах, че за да я изпълня трябваше да са определят характеристичните групи посочени на стр.7 от заключението. Относно отделянето на асфалтените, казахме, че в стандарт ASTM 2549-02 не е определено да се отделят, но търсейки аналогия между двата стандарта, аз съм намерила този и това е експертното ми мнение, а не е рационализация на метода. Логиката е това - да се отделят асфалтените с тези няколко мотива, които вече изтъкнах, а именно че е най-тежката молекулна част от продукт от нефтен произход, какъвто е процесния и ако не се отделят ще задръстят колоната и възпрепятстват точното отделяне на пробата, за да има аналогичност на двата стандарта ASTM 2007 и ASTM 2549-02, тъй като по първия определям продукти по аналогични спорове по други дела и имайки предвид, че в самия стандарт ASTM 2549-02 не е регламентирано отделяне на асфалтените, а по посочения  ASTM 2007 е посочено такова. От друга страна края на кипене посочен в обхвата на стандарт ASTM 2549-02 е малко по-нисък затова съм възложила предварителното отделяне на асфалтените и след това прилагане самостоятелно на метод ASTM 2549-02. За отделяне на асфалтените, те са най-тежката част от пробата и ако не бъдат отделени биха задръстили колоната, след това се отделят останалите групи като на стр.3 от заключението съм посочила обща схема за разделяне на нефтените фракции, взета от най- новите учебници по химия, като литературата е цитирана в края на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Технически възможно ли е да се приложи само метод ASTM 2549-02 без да се отделят асфалтените предварително?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля, вещото лице да отговори само с „да” и „не”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имайки предвид обхвата в тази сложна материя, отговори не могат да бъдат дадени само с „да” и „не”. Казах няколко пъти мотивите за предварителното отделяне на асфалтените, имайки предвид обхвата на приложения стандарт, аналогия между двата стандарта ASTM 2549-02 и ASTM- 2007, като в ASTM- 2007 има указания при съдържание на асфлатените над 0,1% да бъдат отделяни, имайки предвид схемите и че са най-тежко молекулната и най- висококипящата част, ако не се отделят от предварително асфалтените това ще повлияе на точността на метода ASTM 2549-02, тъй като ще бъде задръстена колоната, затова е и регламентиран този край на кипене. Възможно е да се ползва само метод ASTM 2549-02, но няма да са толкова точни резултатите, както предварително ако се отделят асфлатените.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Може ли при извършване на изследването първо да се извърши отделяне на асфалтените по метод ASTM D 6560-00 и определи въглеводородния състав и после отделяне на мазута по ASTM 2549-02?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Самостоятелно определяне на асфалтените е регламентирано в ASTM D 6560-00 и биха могли да се определят като количество, което съм направила и аз, но защо е необходимо да бъдат отделени и деасфалтезираното масло вече да се изследва по метод ASTM 2549-02, достатъчно подробно обясних вече няколко пъти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В такъв случай как правите такива изводи, вашите изводи противоречат на стандарта, тъй като той не е приложен точно. Първо отделяте асфалтените, въпреки че това не е обхвата на използвания метод и след това ароматна и неароматна фракция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма как да противоречи на стандарта, вещото лице вече каза, че ако не бъдат отделени асфалтените колоната ще се задръсти и няма да могат да бъдат направени анализи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Точно и ясно е казано какво точно се извършва по този метод и не е предвидено отделяне на асфалтените и за втори път вещото лице прави изводи за некоректност на методи, първо метода по Приложение А към ОБ на КН е некоректен, както и сега втория международен метод ASTM 2549-02 е също некоректен и неприложим, а в същия случай самата тя го прилага. В предходно заключение на вещото лице на стр.3 сама казвате, че определянето на ароматни съставки може да бъде извършено по двата метод ASTM 2007 и ASTM 2549-02, а се оказва, че вторият не е приложим за процесния продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Изложеното е напълно неоснователно, и представлява интерпретация на ответната страна, а не въпрос към вещото лице. Целта на изслушването на вещото лице е да се изяснят въпроси от експертизата. Твърдението, че има подобно становище по делото е абсолютно невярно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Правят се съждения, които целят единствено да се направи грешно внушение за некоректност на заключението на вещото лице. Вещото лице е имало за задача да отговори, след проведени анализи, дали процесния продукт мазут е еднакъв с качествения състав на продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, като не е поставен въпрос да се установява съответствие на ароматни и неароматни съставки, или фракции. Това, че методът рапортува ароматна и неароматна фракция е въз основа на това което е констатирано при анализа и го е отразила. Отделно от това ароматна фракция и съставка и ароматни въглеводороди са различни понятия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има ли разлика между фракция и съставки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Понятието фракция в химията и нефтопреработката има по общо предназначение. Фракция, е това което е получено като остатък след атмосферната дестилация на нефта до 360 градуса. С други думи фракция се прилага за нефтени продукти, които имат определени граници на кипене - начало и край при нефтопреработката, но това понятие може да се приложи и в случаите които разделяме даден продукт не на база на температура на кипене, а на база на характеристичното отделяне на въглеводороди като по метод ASTM 2549-02 се отделя ароматна и неароматна фракция, както се рапортуват в разделяне, като не се има предвид съдържание на въглеводороди с ароматно ядро и такива, които нямат ароматно ядро. Неароматната фракция се извлича с н-пентан и се извличат тези въглеводороди от нефтената фракция, които нямат ароматно ядро. В ароматната фракция в този стандарт са включен ароматни въглеводороди елюирани с разтворител диетилов етер, цитирани на стр. 7 в заключението и полярните съединения е елюирани с хлороформ и етилов алкохол. Ако изходим от понятието ароматни съставки, както е  посочено към ОБ на КН това са тези въглеводороди, които включват ароматно, бензолно ядро. Изхождайки от това определение и предвид последните научноизследователски резултати, които съм прегледала и цитирала, в края на заключението, може да се каже, че една част от полярните съединения, за които е установено, че нямат ароматно ядро в молекулата си, не са ароматни съставки. Достатъчно внимание отделих на този клас съединения в заключението си, така наречените полярни съединения, които съдържат в молекулата сяра, азот, кислород и които хетероатоми включени във функционални групи придават полярност на посочените съединения, а самите полярни съединения дали съдържат ароматна ядро или не, могат да бъдат ароматни съставки и неароматни състави. Подробна информация има в 9,10 и 11 в списъка на използваната литература. Ароматни съставки конкретно за този продукт и ароматна фракция от гледна точка на нефтопреработката цитира и ОБ на КН. Фракцията е по широкото понятие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: От изложеното от Вас, правилно ли съм разбрала, че разтворителите, които извличат т. нар. ароматна фракция извличат и полярните съединения, които една част са с неароматни съставки. Може ли да се направи извода, че в така определената ароматна фракция по метод ASTM 2549-02, за конкретния продукт, на практика се съдържат и неароматни съставки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съдейки по хода на определението и използваните разтворители в случая полярните съединения са рапортувани в ароматната фракция, но начина по който се провежда изпитването и реактивите не дават по детайлното отделяне на полярните съединения, в които има ароматно ядро и такива, които нямат такова и ще се отнасят към неароматните състави. Не могат да бъда отделени различните групи на полярните съединения по този метод, а е необходимо използването на други методи, които съм посочила в заключението като масспектрометрия и това са методи за да са определи по детайлната структура на полярните съединения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тези които нямат ароматен характер също са попаднали в ароматната фракция, правилно ли съм разбрала?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, тъй като следва да се използва друг метод, за по детайлното определяне на структурата на полярните съединения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършените анализи, може ли да се каже кои преобладават арамотните или неароматните състави?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Мога да кажа, че съдържанието на неароматната фракция е 43,04%, а количеството на ароматната е 53,96%, но при положение, че в ароматната фракция има полярни съединения, които в структурата си нямат ароматно ядро, т.е. имат неароматен характер, не може да се каже по приложения метод какво е количеството на тези полярни неароматни съединения, не бих могла само с този метод да дам отговор на въпроса. Това е относно химизма на полярните съединения и факта, че една част от тях имат неароматен характер, като в тази връзка има много научни разработки и много се работи в последните години в тази насока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база извършите анализи и проучвания, може ли да се приеме еднаквост в качествения състав на продукта мазут и качествения състав на продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На базата на проведените изпитвания, т.е. определяне на качествен елемент състав и качествен групов въглеводороден състав и сравнявайки резултатите на изпитване на процесния продукт с литературни данни за изпитване на продукти получени чрез дестилация на каменовъглен катран може да се каже, че има еднаквост на качествения състав на двата вида продукти. Цитирала съм литературните източници, които посочват характеристиките на продуктите от каменовъглен произход.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя според вас е водещата характеристика на процесния продукт - нефтения произход, който е установен категорично още с първата експертиза, или съотношението ароматни и неароматни съставки и според Вас коя от двете позиции на Комбинираната номенклатура 2707 или 2710 описва най-специфично и пълно продукт с характеристиките на процесния продукт?

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г:Възразявам по допускането на този въпрос, тъй като същия е правен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Най-специфичното за продукта е това че е от нефтен произход, че е тежко нефтено масло, фракция получена като остатък от първична преработка на нефта чрез атмосферна дестилация и като такъв продукт той е предназначен за допълнителна специфична преработка, за което се внася и повече от 25 години от „Лукойл Нефтохим Бургас”. Използва се в процесите на деструктивни вторични процеси за получаване, повишаване добива на светли нефтени продукти, най-вече с помощта на каталитични методи за преработване. Най-специфичното което описва продукта е, че е нефтен продукт, тежко нефтено масло фракция кипяща над 365%, получена чрез атмосферна дестилация на нефт и предназначен за допълнителна преработка като се отнася към позиция 2710 като такъв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дава ли метод ASTM 2549-02 по точни резултати за съотношението на ароматни и неароматни съставки от този, който сте коментирали в първата експертиза по Приложение А към ОБ на КН, с който се рапортува съдържание на ароматни и неароматни въглеводороди, а първия ароматна и неароматна фракция, като между понятията състави, фракции и ароматна и неароматна фракция няма знак за равенство?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам по този въпрос, предвид факта, че от заключението на вещото лице стана ясно, че асфалтените са отделени предварително и така както е получен резултата визиран в протокол 2100 е неточен и некоректен, предвид факта, че съдържанието на ароматни фракции и неароматни се изчислява съгласно формула предвидена в т.9 от стандарта, а в тази формулира са включени и асфалтените и няма как тези резултати да бъдат точни и верни, предвид факта, че вещото лице, заяви че асфалтените са предварително отделени и изследвани, което следва извода, че в т.1 и т.2 ароматна и неароматна фракции не са включени асфалтените, които представляват ароматна фракция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възражението не касае въпросът ми. На вещото лице беше поставен въпросът давали е по-точен резултат този метод по който е извършила анализа от този използван от митническата лаборатория?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Относно това кои са плюсовете и минусите на метода по Приложение А на ОБ на КН сме го коментирали подробно при изслушване на първоначалното заключение. Имаме разминаване на заглавието на метода по Приложение А на ОБ на КН и това какво той определя. В заглавието е записано, че се определя ароматни съставки, но начина по който се провежда изпитването дава резултат за неароматните въглеводороди и по презумпция се счита, че остатъкът до 100%, без да бъде разделян допълнително с подходящи разтворители, са ароматни въглеводороди. Бяха дадени данни и посочени други неточности и неясноти и от тази гледна точка сравнявайки метода по Приложение А и ASTM 2549-02 , който предложих бих казала, че ASTM 2549-02 е по-точен метод, тъй като той позволява да се посочат и другите групи въглеводороди, които са част от груповия състав на пробата, а лимитирайки края на кипене на продукта, който може да се анализира продукт с този метод, се има предвид продуктите, които в най-тежката високомолекулна част не присъстват асфалтени, а вече коментирахме, че асфалтените са именно тази част от процесния продукт който е най-високо молекулната част, с най-голяма плътност и това налага нейното отстраняване предварително, а това дали самите асфалтени имат ароматен характер го коментирахме вече. Твърдя, че съдържат ароматни ядра в структурата си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Правилно ли разбрах, че ASTM 2549-02 е по-коректен метод за определяне съответни ароматни съставки и неароматни съставки, след като същия рапортува фракции неароматни и ароматни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Относно окончателното процентно съдържание на ароматните съставки по този метод, аз споменах че не би могло да се определи прилагайки само метод ASTM 2549-02, имайки предвид, че една част от полярните съединения имат ароматен и неароматен характер и за да се определят тези групи трябва друг метод за изследване, но най-малкото този метод посочва че ги има тези съединения, а по Приложение А, по презумпция се счита остатъкът до 100% са ароматни въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Правилно ли разбрах, че метод ASTM 2549-02 е по-коректен от метод по Приложение А от ОБ на КН за определяне на останалите групи въглеводороди, но не е по коректен метод за определяне на съотношението на ароматни и неароматни състави в продукта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Вече казах, че с помощта на този метод може да се посочат, че има други групи, но какво е количеството съдържание не може да се определи прилагайки само този метод. Ако се определи количеството съдържание на отделните група въглеводороди и тези които съдържат ароматно ядро или не съдържат ароматно ядро в структурата си, вече може да се определи количественото съотношение на ароматните и неароматните съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Вие отговорихте на въпроса, че метод ASTM 2549-02 не предвижда деасфалтизация на продукта, но такава е извършена, след което полученият продукт е подложен на изследване по метод ASTM 2549-02. Може ли този продукт, който е изследван по метод ASTM 2549-022, да се каже, че е същия продукт като процесния, който е изследван от Митническата лаборатория, след като вече е извършена деасфалтизация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По принцип продукта е един и същ – мазут, като по метод по Приложение А са отделени само неароматните въглеводороди, а по метод ASTM 2549-02, който е използван по настоящата експертиза, първо съм отделила асфалтените с метод ASTM D 6560-00 и посочих неколкократно мотивите за това. Асфалтените са една от характеристичните групи, които съм имала за задача да определя и затова съм ги отделила също предварително, но не съм нарушила химизма, нито структурата на продукта на мазута, останалите групи въглеводороди са определени по метод ASTM 2549-02. Като цяло това е продукт мазут.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Без асфалтените какъв е продукта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Пак е мазут.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Може ли да има съпоставка между резултатите по метод ASTM 2549-02 с извършената деасфалтизация и метода по Приложение А на ОБ на КН.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Продуктът е един и същ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Резултатът различен ли щеше да бъде, ако не бяха отделени асфалтените?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам на този въпрос, вещото лице трябва да направи  предположение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имам предвид не точни означава, че резултатите са различни. Ако не бяхте отделили асфалтените, резултатите в протокол 2001 същия ли щеше да бъде?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не би могъл да бъде същия, като първо асфалтените ще пречат на точността на отделянето, като ароматна съставка и дори и да протече нормално хроматографското разделяне, те ще се отнесат към ароматната фракция, ако не задръстят колоната, защото имат ароматни ядра в структурата си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как в случая е извършено рапортуването  по т. 9 от метод ASTM 2549-02 , който е формула и в нея са включени асфалтени, след като Вие предварително сте ги отделили. По- точно къде са включени асфалтените в рапорутването в т. 1 и т.2.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по този въпрос, асфалтените са отделени предварително и няма как да се отразят в т.1 и т.2.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нека вещото лице да посочи къде са включени асфалтените по метод ASTM 2549-02?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Този стандарт не предвижда отделяне на асфалтените.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице присъствало ли е на изследването на процесния продукт и как е получен резултата, как е използвана формулата и точни ли са резултатите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Споменахме вече за отделянето на асфалтените, че се отделят предварително и след това деасфалтезираното масло се подлага на хромотографско разделяне по метод ASTM 2549-02, получените резултати за получено количество аромтна и неароматна фракция се преизчислява по отношение на вложения деасфалтезиран продукт за хромотографско разделяне, но биха могли да се преизчислят по отношение на количеството изходен продукт заложен първоначално за изпитване, а асфалтените са изчислени на база на този изходен продукт. При анализите винаги присъствам. Хромотографските анализи са най-продължителни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не получих отговор на въпроса. Верни ли са резултатите, като казахте, че има разлика в изходния продукт и този който е деасфалтезиран, в коя от двете точки са включени асфалтените в т.1 или 2? Говоря за метод  ASTM 2549-02. Ако могат да се преизчислят, означава ли че тези резултати изчислени съгласно формулата по т. 9, ще са различни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Тези резултати са изчислени спрямо деасфалтезираното масло, а не спрямо изходния продукт, т.е спрямо тази част от продукта от която са отделени асфалтените. Може да се извърши преизчисление, като се има предвид, че над тази граница на температура на кипене посочен в стандарта за отделяне на неароматната съставка се използва н-пентан и ароматна съставка няма да има.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: При изслушване днес, Вие твърдите че в ароматната фракция се съдържат полярни съединения и че в тях има и неароматни съставки. Това като информация само на база на теоретични постановки ли извличате или сте направили някакви изследвания за да достигнете до този извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз казах, че съм проучвала и намерила съвременни методи за изпитване и характеризиране на полярните съединения. Цитирала съм тези разработки, в резултат на които вече давам информация за химизма на полярните съединения, че едни съдържат ароматно ядро и цитирам тези които не съдържат такова. Аз, за процесния продукт не мога да кажа, защото трябва да се ползват други методи за да се анализират полярните съединения, а процесния продукт не е изследван за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Лабораторията „СЖС България”ЕООД, в която са извършени анализите, има ли акредитация да извършва изпитване по метод ASTM 2549-02?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По този метод, конкретно за тежки нефтени масла, няма акредитация„СЖС България”ЕООД. Правила съм проучване и за другите лаборатории за изпитване на нефтопродукти и нито една лаборатория в страната  не притежава акредитация за използване на този метод при изпитване на тежки нефтени масла, какъвто е процесния продукт?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно терминологията, визирана в стандарта ASTM 2549-02, са дадени ароматна фракция и неароматна фракция, към коя от двете следва да се отнесат асфалтените?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поставеният въпрос е некоректен. Няколко пъти стана ясно, че методът не предвижда отделянето на асфалтените и няма как каквото и да е определение на асфалтените да се обвърза с дефиниция на стандарта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това, че не са отделени означава ли, че не се съдържат в продукта мазут?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам и на този въпрос. Те са отделени и има конкретно определено съдържание на асфалтени в продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Зададох въпроса, предвид факта, че в днешното съдебно заседание се установи, че методът не е приложен коректно и задавам въпроса по стандарт ASTM 2549-02, при отделяне на ароматна и неароматна фракции на масла при висока точка на кипене, след като няма предвидено отделяне на асфалтени означава ли, че няма наличие на асфалтени и ако не, в случая ако че не беше извършена деасфалтизация, резултатите които се рапортуват - ароматна и неароматна фракция, щяха ли да са различни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не е регламентирано, защото е дефиниран обхвата на самия метод и регламентирано продукти кипящи до 538 градуса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Пише кипящи във висока точка на кипене?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Сравнявайки края на кипене по стандарта с процесния продукт, то процесния има по-висока температура на кипене, има фракции, част от него които кипят над 538 градуса. С други думи има по-висока кипяща част от фракция и в тази част именно са концентрирани асфалтените и за можем да ползваме асфалтените, извършихме деасфалтизация, за да я отделя тази високипяща фракция, за да ползвам стандарт ASTM 2549-02 .

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не получих отговор на въпроса, така както е стандарта в т.1 и т.2, следва ли да се включат асфалтените?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Те се съдържат в процесния продукт и те се съдържат в количество, което се определя със стандарт ASTM D 6560-00. Не са регламентирани в стандарта, тъй като крайната точка на кипене е до 538 градуса, а асфалтените са най-високата молекулна част в структурата. Ако има асфалтени, то те ще отидат в ароматната фракция, ако ги има, ако не се отделят предварително, защото имат ароматно ядро, както казах вече по принцип те са ароматни съставки. Това е за продукти, които имат точка на кипене посочени в стандарта. В другият стандарт ASTM 2007, ако има асфалтени над 0,1 процента, те трябва да бъдат отделени предварително.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Оспорваме експертизата, защото голяма част от заключението е базирано само на теоретични постановки и предположения. На второ място изследванията, които са извършени са извършени по-голяма част, видно от представените протоколи за изпитване, в лаборатория която няма акредитация за метод ASTM 2549-02. На трето място метод ASTM 2549-02 не е приложен, така както е разписано в методологията на използване на този метод.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам изложеното от юрисконсулт К-Г и оспорвам изцяло заключението на експертизата. Считам, че с изслушването в днешното съдебно заседание се установи по безспорен начин, че именно вещото лице е възложило на лабораторията да извърши изпитването не така като е предвидено в стандарт ASTM 2549-02, а както тя е преценила, а именно отделяне на асфалтените по друг метод ASTM D 6560-00 и така посочените резултати в протокол №2001/14.03.2016г. са неточни, неверни и некоректни, предвид факта, че изпитването е извършено неправилно и в конкретния случай на базата на това няма как да бъде приложена формулата за да се посочат резултати в протокола. Моля да не се приеме заключението. Алтернативно, ако приемете, че изчислението е правилно извършено, моля да вземете предвид посочените резултати, като в т.3 като дефиниция е дадено легално какво означава ароматна и неароматна фракция, при което считаме че ароматните въглеводороди преобладават над неароматните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Неоснователно е направеното оспорване на заключението на вещото лице. Обръщам внимание, че задачата вещото лице е да изследва продукта, така че да направи извод за съдържащия се в него групов въглеводороден състав, с оглед установяване на подобие на качествения състав на процесния продукт и тези от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Стана ясно, че метод ASTM 2549-02 принципно е не приложим за конкретния продукт, предвид границите на кипене, но същия е приложим в комбинация с друг метод, доколкото целта на експертизата и поставените задачи е да се установи груповия въглеводороден състав. В заключението вещото лице е посочило, че качествения състав следва да се различава от количествения, като качествения разглежда именно тези група въглеводороди, извод за съдържанието на които, както стана ясно от дадените отговори, е направен на база резултатите от лабораторния анализ по метод ASTM D 6560-00 и метод ASTM 2549-02. Споменаването на дефиниция е абсурдно и неоснователно, доколкото самите стандарти не представляват, нито официални, нито нормативни документи и не съдържат легални дефиниции. Твърдението на ответната страна на база на този анализ, че може да се направи заключение, че са повече ароматните състави в продукта, противоречи на заключението на вещото лице. На първо място беше отбелязано изрично, че в ароматната фракция, която е отделена от процесния продукт по метод ASTM 2549-02, на практика се съдържат полярни съединения, от които една част са с неароматни съставки, като трябва да се прави разлика между фракции и съставки, като фракция е по- широкото понятие, а друга към ароматните. Неотносимо е прилагането на този метод, с оглед установяване на групите въглеводород, различно от спонития състави, да се прави разлика, такава задача съотношение процентно на ароматни и неароматни състави не е поставена към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към становището на от колежката М., като само искам да заявя, че посочените основания за неприемане на експертизата, не са от основанията по АПК във връзка с ГПК за неприемането и́, тъй като не се оспорва компетентността на вещото лице. Не може съждения по същество на спора, които ползва ответната страна, да служат за основания за оспорване на заключението на вещото лице и считам, че следва да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам изложеното от насрещната страна предвид факта, че процесуалните представители на жалбоподателя желаят да се приеме заключението, искат да се ползват от посочените резултати, а в конкретния случай при изслушването днес, сами задават въпроси към вещото лице може ли този метод ASTM 2549-02 да бъде приложен за процесния продукт, като искат да внушат, че е неприложим за мазута. В конкретния случай е извършено изследване точно на мазут и предвид факта, че вещото лице конкретизира, че при анализа, асфалтените също трябва да бъдат включени към ароматната фракция, отговор който не удовлетворява жалбоподателя, считат така изложеното от нас за невярно и неточно. Как така вещото лице на което е възложено с определение на съда да използва конкретен метод не е го извършва по начина по който е предвиден, а прави рационализация, това е рационализация на метода. Не напразно зададохме въпроса дали вещото лице е възложило да се извърши или сама по себе си лабораторията е решила първо да отдели асфалтените по метод ASTM D 6560-00 и то отговори, че то е възложило на лабораторията, като то носи отговорност във връзка възложените задачи, за което получава съответното възнаграждение. В такъв смисъл оспорваме заключението, тъй като методът е некоректно приложен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Искам да допълня, че нашето искане за допускане на експертиза беше продуктът да бъде анализиран по метод ASTM 2007, а вещото лице с молба е предложило замяна с метод ASTM 2549-02, като е счело че същият е напълно идентичен и ще може да се отговори на поставените въпроси и нормално е за изясняване да се задават въпроси от страните, свързани с направените изводи в заключението и дали има разлика в методите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нашата цел е да го оспорим заключението, предвид обстоятелството, че след като целта и задачата към експертизата е да бъдат изследван груповия въглеводороден състав и по метод  ASTM 2007 е предвидено предварително отделяне на една от групите асфалтените, защо се прилага метод ASTM 2549-02, при който не се предвижда такова отделяне и са изследвани ароматни и неароматни фракции, като не е поставен такъв въпрос?

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, както и представения днес протокол от изпитване  от 16.03.2016г., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, от които 250 лева платими от внесения от депозит /л.239-200лв и л.242-50лв../ и 100 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

На основание чл. 202 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че заключението на вещото лице, ще бъде обсъдено заедно с другите доказателства по делото и в този смисъл ще бъде разгледано и направеното възражение на ответната страна в крайния съдебен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете становище, в което са изложени допълнителни доводи, за оспорване на МЛЕ и отразеното в нея по отношение на ароматни и неароматни състави. Представям и моля да приемете за сведение документи за изпитването на високотемпературен каменовъглен катран и за получените от него фракции. Правя уточнение, че ги представяме в подкрепа на твърденията ни, относно фактическата обстановка и доводите ни за отмяна на обжалваното решение. Представям становището, с копие за ответника. Представям и моля да приемете молба-опис на допълнително направените разноски, относно извършените анализи за експертизата, които моля да бъдат присъдени. Представям доказателствата с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Моля да бъде допусната допълнителна задача към съдебно-химическата експертиза, в случай че е налице част от проба от процесния продукт, като представям молба с формулирани въпроси. Представям и моля да приемете разпечатка от публичен регистър на 2 броя обвързващи тарифна информация, едната издадена от френските митнически власти, а другата от немските митнически власти. Представям ги с превод на български език. Представям и моля да приемете извадка от окончателен доклад за участие за междулабораторно изпитване на Митническа лаборатория Русе, с превод на български език, която и извършила експертизата по продукта предмет на настоящото дело. Целта с представените днес доказателства е да докажем точност и вярност на прилагане на метода по Приложение А на ОБ на КН от Митническа лаборатория Русе, както и че същия е приложим и коректен. Представям и доклад изготвен въз основа на този доклад за участие в междулабораторно изпитване, от служител на Митница Русе, с доказателство за неговата компетентност да го изготви, а именно 2 броя заповеди №№137/19.07.2010г.и ЗМ.4000-56/23.04.2014г. на началника на Митница Русе.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с представеното становище в днешното съдебно заседание, подробни съображения ще вземем в писмени бележки по съществото на спора. Правя едно уточнение, че остана неизяснен въпросът как жалбоподателят оспорва изцяло начина на вземане на пробите, а от наличните проби се изготвят и двете съдебно-химически експертизи, и същите са съгласни с така посочените резултати от тях. По отношение на така представените протоколи за изпитване на каменовъглен катран, моля същите да не бъдат приети, тъй като са неотносими към премета на настоящия спор. Те касаят други дела по които са допуснати тези въпроси и не касаят предмета на настоящия спор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На първо място във връзка с факта, че оспорваме начина на вземане на пробата, обръщам внимание че липсата на представителност на пробите е достатъчно основание за отмяна на решението на ответника, доколкото спазването на императивните изисквания на Закона и подзаконовите нормативни актове уреждащи реда, начина и условията за вземане на проби обуславят законосъобразността на индивидуалния административен акт. Изложеното от ответника е нелогично и неоснователно. Посочените документи за анализ по високотемпературен метод и дестилация на каменовъглен катран, обръщам внимание, че тези анализи още веднъж потвърждават извода, че в качествения елементен и групов въглеводороден състав на продукти получени от първичната дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и процесния продукт е еднакъв. Този анализ беше само по едно дело и това би оскъпило процеса, ако се поиска и тук. Става въпрос за сравнителен образец на изследване, който е предаден на вещото лице и същия е подложен на анализ. Видно от протоколите, получените продукти съдържат същите химически елементи и същите групи въглеводороди, какъвто е извода на вещото лице по експертизата изслушана днес. По отношение на представените  2бр. обвързваща тарифна информация, на първо място са недопустими доказателства, доколкото липсват данни за тяхното авторство и не представляват официални документи по българските норми. Обвързващата Тарифна Информация, съгласно Регламент 2454/1993г. се издава под формата на формуляр, с подпис и печат на длъжностното лице, което я издава. Тя се издава за улеснение на търговския оператор , по негово искане и може да се ползва от него и то само за продукта конкретно посочен в Обвързващата тарифна информация. Следва да подчертая, че при всяко използване на Обвързващата тарифна информация трябва да се представят достатъчно убедителни доказателства на митническите органи, че въпросните стоки съответстват на описаните в представената информация. На следващо място Обвързващата Тарифна Информация, която е издадена на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукт, за който няма доказателство, че е идентичен с процесния и е неотносима към настоящия спор и моля тези доказателства да не бъдат приемани. По повод на представения окончателен доклад от междулабораторно изпитване под формата на извлечение, считам същото за недопустимо доказателство, тъй като няма данни за авторството му. С участие в междулабораторно изпитване няма как да се доказва техническата компетентност на лабораторията да прилага методите за анализ. Тези международни изпитвания се провеждат с цел да се съберат определени данни за конкретни методи за анализ. Искам да подчертая, че на последната страница от този доклад „Бележки”, са посочени недостатъци на метода по Приложение А към ОБ на КН, които още веднъж потвърждават извода, че този метод е некоректен за определяне на ароматни и неароматни съставки. Обръщам внимание, че при тези изпитвания лабораториите извършват самостоятелно анализите и няма контрол от органите относно как се извършват изпитванията, като дори да участва една лаборатория не е длъжна да представи резултати от изпитванията, те са пожелателни. На следващо място представения доклад за участие в меджулабораторно изпитване от служител на Митница Русе, представлява частен свидетелстващ документ и съдържанието му няма доказателствена сила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Този документ е издаден от служителя в качеството му на длъжностно лице и със заповед му е възложено това задължение, за което и представихме доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, искането за допускане на съдебно-химическа експертиза за недопустимо и неоснователно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Относно направеното искане за допълнителна съдебно-химическа експертиза, заявявам че същото е неоснователно. С въпросите така както са формулирани в нарочна молба представена днес, а и в предходното заключение на вещото лице заяви, че с използваните методи за анализ няма възможност да се даде окончателен отговор за тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки, тъй като са необходими използването на други методи като в последните години все повече се правят изследвания в тази насока. Освен това направеното искане за повторно анализиране на продукта по Приложение А, заявявам, че няма как да се допуснат повторни анализи и да се санира вече издаден административен акт, който се базира изцяло на МЛЕ по която анализът е извършен именно по метод по Приложение А. Още повече, че сме оспорили МЛЕ, но не като некоректен резултат, а като данни какво е рапортувано. Освен това оспорваме самото приложение на този метод, и това е прието от съда на СЕС и Върховен административен съд по множество аналогични дела. Искането за допускане на допълнителни задачи към съдебно-химическата експертиза не следва да бъде уважено доколкото с това само се шиканира и бави процеса, тъй като доколкото ми е известно няма наличен продукт за анализиране. В случай, ако е налична проба от процесния продукт, то моля преди да се допусне, вещото лице да се произнесе по въпроса на дали може да се ползва след като вече е нагрявана. Касае се за проба, която е претърпяла термична обработка и вещото лице да се произнесе, като експерт, доколко е представителна тази проба за да бъде анализирана.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Трябва да извърша проверка дали е налична проба, но ако няма налична, не мога да отговоря на поставените въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: На протокола от изпитване 14.04.2016г., в забележка отдолу е записано, че част от пробите се съхраняват 90 дни.

 

Съдът счита, че по искането за допускане на допълнителни задачи следва да се произнесе, след установяване дали е налична проба, въз основа на която да се извършат исканите анализи, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице Л. в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание, изрично да посочи налична ли е проба, която да е достатъчна и годна, за да бъде отговорено на поставените въпроси от процесуалните представители на ответника, в депозираната в съдебно заседание молба. Съобразно отговора на вещото лице, който ще бъде изпратен на страните за становище, съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание по искането за допускане на съдебно-химическа експертиза .

 

ПРИЕМА за сведение представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя протоколи от изпитване и приложения към тях за високотемпературен каменовъглен катран.

 

ПРИЕМА за сведение представените от процесуалния представител на ответника преводи от немски език и преводи от френски език на 2 броя обвързваща тарифна информация, доклад за участие в междулабораторно изпитване от Митница Русе, Окончателен доклад за изпитване за пригодност на минерални масла 2011 с превод от английски на български език, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид необходимостта за събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 година от 11.30 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: