ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 01.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи март                                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1779 по описа за 201 4година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К-Г, с пълномощно по делото.

 

Не се явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2103/01.03.2016година от вещото лице Д.Л., с искане изслушването на заключението по допуснатата експертиза да бъде отложено за друга дата, предвид факта че поради големия брой дела на Административен съд Бургас с изпитване на процесните продукти, до момента част от допуснатите анализи на продукта от настоящото дело все още не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Моля да се произнесете по искането за предварително спиране на изпълнението на процесното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Представям справка от която е видно, че задълженията по всички решения са обезпечени и не възразявам да бъде спряно предварителното изпълнение на процесното решение.

 

Съдът, намира направеното искане за спиране на срока на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспореното решение за основателно и то следва да бъде уважено, по следните съображения:

С разпоредбата на чл.221 от ЗМ е дерогиран общия суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

В подкрепа на искането, като обезпечение е представена б. гаранция № 961DGI1153440ZHV изходяща от UniCredit Bulbank, клон София, която е за сумата от 37 000 000,00 лева и валидност до 20.06.2016г.  Ето защо, след като представената б. гаранция е достатъчна и обезпечава задълженията по оспореното решение, са налице предвидените от законодателя в нормата на чл.221 от ЗМ условия за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение и искането следва да бъде уважени, като изпълнението да бъде спряно до 20.06.2016г. - датата до която е валидна представената б. гаранция.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 32-74588/08.07.2014 година на Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”до 20.06.2016година.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание с частна жалба пред Върховен административен съд.

      

      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Съдът, счита че следва да се предостави възможност на вещото лице Л. да изготви заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза и предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2016 година от  11,30часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се уведоми ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: