ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,        ІІІАДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети юли                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1778 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „БОКОРОДО“ ООД, чрез управителя Р.К.Б., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.П. от БАК, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция КОНТРОЛ  при ТД на НАП Бургас, редовно  и своевременно призован,  не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба  от „БОКОРОДО“ ООД,ЕИК 114112262, чрез управителя Р.К.Б., срещу Заповед на налагане на ПАМ № ОП- 151-0054897 от 05.07.2017 година, издадена от директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП град Бургас.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на  ответният  орган да установи наличие на материално-правните предпоставки за постановяване на спорната ПАМ, като  на всяка от страните указва, че е нейна тежестта да установи позитивните факти и обстоятелства, на които се позовава и от които черпи права, в тази хипотеза попада задължението на жалбоподателя да докаже, че е издал касов бон при извършване на конкретната покупка.

Докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.П.-Поддържам жалбата. Да бъде приета представената административна преписка.

Съдът освен  това обявява на страните, че  му е служебно извество, че по повод постановеното  предварително  изпълнение на заповедта, е постановен съдебен акт на първоинстанционния съд, с който предварителното изпълнение е отменено по адм. д. 1769/2017г. по описа на АС – Бургас, който акт не е влязъл в сила.

АДВ.П.-Във връзка с доказване на твърдините от нас факти, че е издаден фискален бон, моля дабъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, която след запознаване с документите по делото да отговори на формулирания  в писмената молба въпрос.

Съдът катовзе предвидисканетона жалбоподателя,  намира същото за основателно и относимо към предмета на спора, поради  което и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМАпостъпилата административна преписка.

 

ДОПУСКА СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА,  вещото лице по която да отговори на поставения в молбата въпрос, след посещение на място в търговския обект и  проверка на  касов апарат ИН на ФУZU 103451  и ФП  50116384.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят в 7 дневен срок от днес да внесе депозит  в размер на 300.00 / триста/ лева.

НАЗНАЧАВА  за вещо лице  С.В.А., която да бъде уводомена за поставената задача след внасяне на депозита.

 

Съдът като взе предвид, че делото не е изяснено  от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не следва дабъде приключвано  и същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 27.09.2017 година  от 13:30 часа, за която дата и час страните да се  считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: