ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1778 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „БОКОРОДО“ ООД, чрез управителя Р.К.Б., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.П. от БАК, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция КОНТРОЛ  при ТД на НАП Бургас, редовно  и своевременно призован,  не изпраща представител.

Явява се вещото лице С.В.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9850/19.09.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.П.: Да се изслуша  вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование,без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Поддържам изготвеното заключение.

АДВ.П.-Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът, поради липсата на въпроси към вещото лице и становището на процесуалния представител на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

Да се изплати възнаграждение  на вещото лице А. в размер на 300.00 /триста/ лева, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

АДВ П.- Няма да соча  други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

Адв.П.- Моля да уважате жалбата и  да присъдиете на доверителя  ми  разноските за експертизата.Ще представя  писмени бележки

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:48 часа

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: